Kamervraag 2012Z14762

Het bericht ‘MBO’s gokken met derivaten’

Ingediend 27 juli 2012
Beantwoord 28 september 2012 (na 63 dagen)
Indieners Jasper van Dijk (SP), Harry van Bommel
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen beroepsonderwijs financieel toezicht financiën onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14762.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-132.html
1. De Telegraaf, 27 juli 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «MBO’s gokken met derivaten»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat vier grote mbo-instellingen in de afgelopen jaren gespeculeerd hebben met geld dat bestemd was voor huisvesting door risicovolle derivaten af te sluiten? Indien ja, kunt u per mbo-instelling een schatting maken van het financiële risico dat deze opleidingen lopen?

  In de regeling Beleggen en Belenen is geregeld dat onderwijsinstellingen derivaten mogen aanschaffen, maar deze moeten risicomijdend ingezet worden. Ik heb de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om het financiële cijferbeeld van alle publiek bekostigde mbo-instellingen kritisch te beoordelen. Dit onderzoek zal onder andere duidelijkheid geven over de financiële producten die mbo-instellingen zijn aangegaan. Hierover zal ik u in het najaar informeren.

 • Vraag 3
  Hebben bedoelde mbo-instellingen naar uw opvatting met deze speculatie verantwoord gehandeld? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Ik wacht eerst het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs af. Daaruit zal moeten blijken hoe het financiële cijferbeeld van de instellingen eruit ziet en of de instellingen zich aan de regeling Beleggen en Belenen hebben gehouden bij het gebruik van derivaten.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de kosten voor de afkoop van deze verzekeringen ook deels ten laste kunnen komen voor de rest van de mbo-sector.

  Nee, als een instelling besluit de verzekering af te kopen, dan zullen ze dat verlies zelf moeten dragen.

 • Vraag 5
  In hoeverre is dit speculatieve gedrag een gevolg van het governance-model dat Colleges van Bestuur grote handelingsvrijheid geeft, terwijl Raden van Toezicht maar beperkte mogelijkheden hebben daadwerkelijk toezicht te houden?

  In mijn reactie op de motie van Dijk (kamerstuk 31 524, nr. 149) zal ik deze vraag meenemen.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de overheid teveel op afstand is komen te staan van de mbo-sector en dat meer toezicht op het financiële beleid door de onderwijsinspectie dringend noodzakelijk is? Indien neen, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om dit soort speculatief gedrag in de toekomst te voorkomen?

  Ik wacht de resultaten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs af. Indien hieruit blijkt dat mbo-onderwijsinstellingen onverantwoorde risico’s hebben genomen dan zal het kabinet bezien welke maatregelen genomen zullen moeten worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14762
Volledige titel: Het bericht ‘MBO’s gokken met derivaten’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-132
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Bommel en Van Dijk inzake het bericht ‘MBO’s gokken met derivaten’