Kamervraag 2012Z14663

De werkwijze van gerechtsdeurwaarders

Ingediend 20 juli 2012
Beantwoord 28 september 2012 (na 70 dagen)
Indieners Ed Groot (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen belasting financieel toezicht financiën recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14663.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-123.html
 • Vraag 1
  Bent u ermee bekend dat gerechtsdeurwaarders bij het innen van vorderingen eerst de eigen kosten verhalen, dan de rente en ten slotte afboeken op de hoofdsom?
 • Vraag 2
  In het geval gerechtsdeurwaarders maandelijks de opbrengsten overmaken naar hun opdrachtgevers, ontvangen deze opdrachtgevers dan ook eerst rente over de vordering en pas daarna de aflossing op de schuld?
 • Vraag 3
  Staat het de opdrachtgevers vrij om door de gerechtsdeurwaarder geïncasseerde rente te boeken als afbetaling op de hoofdsom?

  Ingeval rente verschuldigd is over de hoofdsom, zal de opdrachtgever deze rente moeten opnemen als vordering op de debiteur. Fiscaal gezien zal de opdrachtgever deze verschuldigde rente op grond van het zogenoemde goed koopmansgebruik tot zijn fiscale winst moeten rekenen. Als deze rente niet als fiscale winst wordt genomen, is sprake van een niet-geoorloofde verschuiving van winstneming.
  Er zijn geen aanwijzingen dat ondernemers/opdrachtgevers niet overeenkomstig de gebruikelijke lijn de rente eerst als vordering opnemen en als fiscale winst boeken. De Belastingdienst zal in haar reguliere toezichtproces toezien op de juiste toepassing van het recht.

 • Vraag 4
  Wat zijn de fiscale gevolgen van het direct afboeken op de hoofdsom in plaats van het eerst opvoeren van rente-inkomsten? Is er mogelijk sprake van belastingontduiking?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat zijn de juridische gevolgen van dit onder vraag 4. genoemde handelen? Is er mogelijk sprake van strafbaar handelen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Bent u op de hoogte van de omstandigheid dat ABN-AMRO in twee voorkomende gevallen direct heeft afgeboekt op de hoofdsom daar waar de deurwaarder eerst de rente-inkomsten waar deze bank aanspraak op maakt heeft geïncasseerd? Is dit de gebruikelijke gang van zaken bij deze bank?
 • Vraag 7
  Zijn er ook andere banken en/of financieringsinstellingen die op deze wijze boekhouden? Zo ja, welke?
 • Vraag 8
  Wat zijn hiervan de gevolgen voor de belastinginkomsten van de staat?
 • Vraag 9
  Is nader fiscaal en strafrechtelijk onderzoek geïndiceerd?
 • Vraag 10
  Wat is de stand van zaken van het door het Bureau Financieel Toezicht te verrichten onderzoek naar de berekende rente door incassobureaus? Op welke manier kan in dit onderzoek de wijze waarop banken en financieringsinstellingen rente-inkomsten uit incasso opvoeren worden betrokken?
 • Mededeling - 8 augustus 2012

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Financiën, dat de schriftelijke vragen van de leden Recourt en Groot (beiden PvdA) over de werkwijze van gerechtsdeurwaarders (ingezonden 20 juli) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14663
Volledige titel: De werkwijze van gerechtsdeurwaarders
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-123
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Recourt en Groot over de werkwijze van gerechtsdeurwaarders