Kamervraag 2012Z07858

De geheimhoudingsplicht ten aanzien van de notulen van de onderraad

Ingediend 13 april 2012
Beantwoord 24 mei 2012 (na 41 dagen)
Indieners Jesse Klaver (GL), Mariko Peters (GL)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie organisatie en beleid sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07858.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2608.html
1. Plenair debat, 27 maart 2012.
 • Vraag 1
  Herinnert de minister van VWS zich haar uitspraak in het debat over de Informatievoorziening Olympische Spelen: «Ik zou u graag de notulen van de onderraad willen sturen, maar dat schijnt niet te mogen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert de minister zich dat zij even later zei: «Het ministerie van Algemene Zaken heeft daarop de volgende verklaring gegeven: De gevraagde informatie, te weten de conclusies van de Raad voor Zorg, Welzijn en Onderwijs (RZWO) worden niet verstrekt. De redenen hiervoor zijn: 1. Bepalingen omtrent de geheimhoudingsplicht in het Reglement van Orde van de ministerraad, waaronder ook begrepen de onderraden. 2. Zelfs in de Wet op de parlementaire enquête is vastgelegd dat de minister niet verplicht is informatie uit de ministerraad en de onderraden te overhandigen»?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het waar dat in het Reglement van Orde voor de ministerraad in artikel 26 is geregeld dat de geheimhoudingsplicht niet bestaat «voor zover de raad of de minister-president namens de raad ontheffing van de geheimhouding verleent»?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt de minister de mening dat het er niet om gaat of zij al dan niet verplicht is om de informatie te verstrekken, nu zij zelf heeft aangegeven die graag te willen sturen? Zo nee, waarom niet?

  Nee, de reden hiervoor ligt in artikel 26 van het Reglement van Orde voor de ministerraad. Dit artikel waarborgt de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van de vergaderingen van de ministerraad en zijn onderraden. Deze geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen ter vergadering besproken wordt of geschiedt rust mede op de leden van de raad. Bewaring van deze vertrouwelijkheid is een belang van de staat dat de informatievoorziening aan het parlement begrenst (Kamerstukken II 2001/2, 28 362, nr. 2). Dit geldt ook voor het genoemde onderdeel van de notulen van de onderraad.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat in verband met de controlerende taak van het parlement de informatieplicht van de regering zo ruim mogelijk geïnterpreteerd moet worden? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Is de minister nog steeds van mening dat zij de Kamer graag de notulen van de onderraad wilt sturen? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 7
  Is de minister-president bereid de ontheffing van de geheimhouding te verlenen, voor het gedeelte dat op de Olympische Spelen betrekking heeft? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 8
  Bent u bereid bovenstaande vragen dit keer wel te beantwoorden, en niet, zoals op 10 april 2012, een antwoord te geven op een niet gestelde vraag? Zo nee, waarom niet?

  Ik beschouw uw vragen hiermee als beantwoord.

 • Mededeling - 15 mei 2012

  Vragen van de leden Klaver en Peters (beiden GroenLinks) aan de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de notulen van de onderraad (2012Z07858) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07858
Volledige titel: De geheimhoudingsplicht ten aanzien van de notulen van de onderraad
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2608
Volledige titel: Antwoord vragen Klaver en Peters over de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de notulen van de onderraad