Kamervraag 2012Z07635

Het bericht dat de winnares van de Mensenrechtentulp Ni Yulan en haar echtgenoot Don Jiqin zijn veroordeeld tot celstraffen

Ingediend 12 april 2012
Beantwoord 10 mei 2012 (na 28 dagen)
Indiener Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07635.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2466.html
1. nu.nl, 10 april 2012
2. Reuters, 10 april 2012
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat een Chinese rechtbank de dissidente Ni Yulan en haar echtgenoot Dong Jiqin tot celstraffen van 2 jaar en 8 maanden en 2 jaar heeft veroordeeld?1

  Ik heb met zorg kennis genomen van de veroordeling van Ni Yulan. Namens alle EU-landen heeft de EU-delegatie in Beijing een verklaring uitgegeven waarin de gemeenschappelijke zorgen zijn verwoord. De Chinese autoriteiten op de hoogte gesteld van het feit dat ook Nederland zeer teleurgesteld is over deze veroordeling.
  Nederland en de EU roepen China op de mensenrechten te respecteren en te handelen conform internationaalrechtelijke regels en verplichtingen.

 • Vraag 2
  Heeft de Europese Unie formeel verzocht om de vrijlating van Ni Yulan, zoals de woordvoerder van de EU-missie in Peking aangeeft?2 Wat is de Nederlandse positie hierover?

  De Europese Unie heeft tijdens de EU-China Top in februari bij de Chinese autoriteiten aandacht gevraagd voor Ni Yulan. Daarbij is aangedrongen op een eerlijk proces en adequate medische zorg. Na de uitspraak van dinsdag 10 april jl. en de verklaring van de EU-delegatie is er door de EU geen formeel verzoek ingediend bij de Chinese autoriteiten om Ni Yulan vrij te laten.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de Nederlandse ambassadeur in Peking, dan wel de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde in Peking te verzoeken om tekst en uitleg te vragen aan de Chinese autoriteiten? Zo neen, waarom niet?

  De zorgen over de veroordeling van Ni Yulan zijn aan de Chinese ambassadeur in Den Haag overgebracht.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat met het toekennen van de Mensenrechtentulp aan Ni Yulan Nederland een morele verplichting heeft om zich intensief met deze zaak bezig te houden en in EU-verband te pleiten voor een eerlijke rechtsgang en een menswaardige behandeling van Ni Yulan en haar echtgenoot? Houdt de Nederlandse ambassade in Peking contact met de familie van Ni Yulan, zodat u direct op de hoogte bent van relevante ontwikkelingen?

  Nederland is en blijft betrokken bij het lot van mensenrechtenverdedigers in het algemeen en dat van Ni Yulan in het bijzonder. De Nederlandse ambassade speelt een actieve rol bij het volgen van de ontwikkelingen in haar zaak in EU-verband.

 • Vraag 5
  Zult u, wanneer NI Yulan vrijkomt, alles op alles zetten om de Tulp alsnog aan haar uitreiken?

  De Tulp is inmiddels overhandigd aan de naasten van Ni Yulan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07635
Volledige titel: Het bericht dat de winnares van de Mensenrechtentulp Ni Yulan en haar echtgenoot Don Jiqin zijn veroordeeld tot celstraffen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2466
Volledige titel: Antwoord vragen Pechtold over het bericht dat de winnares van de Mensenrechtentulp, Ni Yulan, en haar echtgenoot, Dong Jiqin, zijn veroordeeld tot celstraffen