Kamervraag 2012Z04105

de publicatie 'Ondernemingsraad en pensioen'

Ingediend 5 maart 2012
Beantwoord 18 april 2012 (na 44 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z04105.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2259.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de publicatie «Ondernemingsraad en Pensioen» uit de Serie Publicaties van het VU Expertisecentrum Pensioenrecht, geschreven door mr. dr. Mark Heemskerk (hierna: de auteur)?

  Ja

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de auteur dat het geldend recht is dat de Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op grond waarvan artikel 27, eerste lid 1 sub a, van de Wet op de ondernemingsraden heeft over zowel de pensioenovereenkomst als de uitvoeringsovereenkomst?

  Ja. Ondernemingsraden hebben conform artikel 27 ten aanzien van regelingen die ondergebracht zijn bij een pensioenverzekeraar instemmingsrecht over zowel de pensioenovereenkomst als de uitkeringsovereenkomst (zie Aanhangsel van de Handelingen 2009/10, 2601 en Kamerstukken 2007/08, 31 226, nr. G).

 • Vraag 3
  Brengt het voorgaande u ertoe genoemd wetsartikel te verduidelijken?

  Nee. Ik zie in de praktijk geen problemen met betrekking tot de huidige formulering.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening van de schrijver dat de instemming van de OR de individuele medewerker niet bindt?

  Ja. In beginsel bindt instemming van de OR de individuele medewerker niet. Wel kan in voorkomende gevallen in het arbeidscontract van een individuele medewerker zijn opgenomen, dat wijziging van specifieke arbeidsvoorwaarden bindend is als de OR hiermee heeft ingestemd. Dan bindt instemming van de OR de medewerker wel.

 • Vraag 5
  Is het waar dat aanpassing in fiscale pensioenwetgeving niet dwingend doorwerkt in de pensioenovereenkomst?

  Ja. De fiscale wetgeving bepaalt alleen de (voorwaarden voor) fiscale facilitering van pensioen. Deze regelgeving staat in beginsel los van de civielrechtelijke mogelijkheden voor de vormgeving van de pensioenovereenkomst. Tegelijkertijd heeft deze wetgeving in de praktijk grote invloed op de uiteindelijke pensioenregeling. Zowel werkgevers als werknemers willen immers in aanmerking blijven komen voor toepassing van de omkeerregel. Overigens kunnen werkgevers een eenzijdig wijzigingsvoorbehoud hebben overeengekomen voor gewijzigde fiscale regelgeving.

 • Vraag 6
  Is het mogelijk dat aanpassing van fiscale pensioenwetgeving leidt tot compensatie-eisen door de OR en/of individuele medewerker?

  Ja. Een pensioenovereenkomst is een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Zij hebben altijd de mogelijkheid over een eerder gesloten overeenkomst te heronderhandelen. Het kan zijn dat er bij de totstandkoming van de overeenkomst afspraken zijn gemaakt over compenserende maatregelen bij wijziging van fiscale pensioenwetgeving.

 • Mededeling - 20 maart 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over de publicatie «Ondernemingsraad en Pensioen» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat er voor de beantwoording hiervan nader overleg met mijn collega van Financiën nodig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z04105
Volledige titel: de publicatie 'Ondernemingsraad en pensioen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2259
Volledige titel: Antwoord vragen Omtzigt over de publicatie ‘Ondernemingsraad en Pensioen’