Kamervraag 2012Z03113

Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes

Ingediend 17 februari 2012
Beantwoord 19 maart 2012 (na 31 dagen)
Indieners Hero Brinkman (PVV), Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur criminaliteit gemeenten openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z03113.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1882.html
1. Dagblad De Volkskrant, pagina 13 d.d. 11 februari 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoeveel personen de afgelopen 12 jaren misbruik hebben gemaakt van deze onverkwikkelijke toestand en om hoeveel geld het in totaal zou gaan?

  Navraag bij de gemeente Haren leert dat het ging om zeer incidentele gevallen. In het merendeel van de gevallen ging het om situaties waarbij sprake was van het bezit van een parkeerontheffing, waarvoor het verschuldigde bedrag was betaald. Verzuimd was echter bij het parkeren, de ontheffing achter de voorruit te plaatsen. De betreffende ambtenaar of politieke ambtsdrager legde dit nadien uit aan de handhavend ambtenaar die, op basis van deze argumenten, de boete doorhaalde (in 2012 is de hoogte van de boete € 51).
  Een enkele keer is het ook voorgekomen dat met een andere auto werd gereden (en geparkeerd) dan waarvoor de ontheffing gold. Deze boete werd ook doorgehaald. In dit laatste geval is nadien alsnog het verschuldigde parkeergeld betaald.
  Het doorhalen van de boete gebeurde derhalve op basis van argumenten, zij het dat formeel de bezwaarprocedure niet werd gevolgd. Dit is onjuist en daarom is deze praktijk inmiddels beëindigd.

 • Vraag 3
  Bent u bereid een onderzoek naar de integriteit van de Gemeente Haren bij het bureau Bing te initiëren?

  Het gaat hier om een lokale aangelegenheid. Het is aan de gemeente hierover te beslissen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in een tweetal brieven (gedateerd 7 februari 2012) uitleg gegeven aan fracties in de gemeenteraad over de handelwijze met betrekking tot het doorhalen van boetes in het bonnenboekje.
  Daarbij heeft het college aangegeven dat zij zich zal beraden op het mogelijk aanscherpen van het integriteitsbeleid.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat alle daders alsnog de betreffende boetes moeten betalen en, indien mogelijk, disciplinair of strafrechtelijk moeten worden gestraft?

  Het gaat hier niet om een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. De boetes waren gebaseerd op de gemeentelijke belastingverordening. Hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden liggen bij het gemeentebestuur.

 • Vraag 5
  Is bij u bekend of er gemeenten zijn waar zich soortgelijke misstanden hebben voorgedaan? Zo ja welke gemeenten zijn dat en hoe is dit in die gemeenten afgehandeld?

  Mij zijn geen signalen bekend vanuit andere gemeenten over een soortgelijke handelwijze als in de gemeente Haren heeft plaatsgevonden.

 • Mededeling - 12 maart 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Brinkman en Cörüz over het artikel «Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers»met als kenmerk 2012Z03113, ingezonden op 17 februari 2012, deel ik mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat voor de beantwoording nog niet voldoende informatie kon worden ingewonnen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z03113
Volledige titel: Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1882
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Brinkman en Çörüz over het artikel ‘Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers’