Kamervraag 2012Z02961

Odfjell

Ingediend 16 februari 2012
Beantwoord 5 maart 2012 (na 18 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Michiel Holtackers (CDA)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
Onderwerpen economie natuur en milieu ondernemen stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z02961.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1719.html
1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 489. …
2. Bron: Trouw, 13 februari 2012: Inspecteurs meden onveilig tankopslagbedrijf Odfjell.
 • Vraag 1
  Bent u geschrokken van het feit dat bij Odfjell bij jaarlijkse Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)-controles gezamenlijk 64 overtredingen zijn geconstateerd?

  Het betreft een overzicht van overtredingen over een periode van meerdere jaren en overtredingen van allerlei aard. Ik ben blij dat de inspectiediensten de overtredingen vaststellen. Dat geeft aan dat ze er bovenop zitten.

 • Vraag 2
  Kunt u de details geven van elke geconstateerde overtreding zoals genoemd onder vraag drie en vijf van de eerder gestelde vragen d.d. 26 januari 2012 (aard van de overtreding, tijdstip van de overtreding, gevaar dat er uit voortvloeide)?1

  In onderstaande tabel treft u de details aan.
  Aard van de overtreding
  Tijdstip overtreding
  Voortvloeiend gevaar
  Overtreding omgevingsvergunning m.b.t. hydranten
  December 2005
  Repressieve beheersing risico’s
  Overtreding omgevingsvergunning: zeecontainers aanwezig die onvergund zijn
  December 2005
  Onvoldoende zicht op veiligheid van opslag
  Ontbreken van onderhoudsprogramma voor onderhoud aan preventieve en repressieve incidentenbestrijdingsmiddelen
  Juni 2007
  Gebrekkig onderhoud
  Onderhoud veiligheidskleppen niet opgenomen in onderhoud- en beheerssysteem
  Juni 2007
  Onvoldoende borging van jaarlijks onderhoud
  Veiligheidsmanagementsysteem is slecht geïmplementeerd
  Juni 2007
  Onvoldoende borging dat alle maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen zijn getroffen
  Overtreding omgevingsvergunning: aantasting integriteit van tankputdijken
  Juni 2007
  Gevaar dat tankputdijk faalt
  Onderhoudsprogramma van koel- en blussystemen is onvoldoende om de integriteit van deze systemen te garanderen
  Juni 2007
  Gebrekkig onderhoud
  Vergunningvoorschrift over live-test koel- en blussystemen is strijdig met algemene bepaling
  Juni 2007
  Goede werking koel- en blussystemen is niet gegarandeerd
  Overtreding vergunningvoorschrift: bediening van blus-, schuim- en sproei-installaties dient buiten hittestralingscontour geplaatst te zijn
  Juni 2007
  Goede werking blus-, schuim- en sproei-installaties is niet gegarandeerd
  Overtreding vergunningvoorschrift: fireproofing van kolom C1101 unit 5 is op diverse plaatsen gescheurd
  Juni 2007
  Onvoldoende borging dat alle maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen zijn getroffen
  Preventief onderhoud wordt onvoldoende gepland, uitgevoerd en geëvalueerd
  Augustus 2008
  Onvoldoende borging dat alle maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen zijn getroffen
  Overtreding vergunningvoorschrift over inspectie drukventielen
  Augustus 2008
  Onvoldoende borging dat alle maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen zijn getroffen
  Overtreding vergunningvoorschrift: gasdetectiesysteem bij RCC is niet volgens milieuvergunning op percentage van onderste explosiegrens afgesteld
  Augustus 2008
  Onvoldoende borging dat tijdig kan worden opgetreden bij ontsnappen gas bij RCC
  Overtreding vergunningvoorschrift over gasdetectie bij RCC inzake keuze van ijkgas
  Augustus 2008
  Risico dat explosiegevaarmeters niet te allen tijde de aanwezigheid van bepaalde concentraties van andersoortig dan apolair brandbaar gas of damp detecteren
  MRA is onvolledig en onjuist
  November 2011
  Onvoldoende duidelijk of alle maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen
  Ontbreken van gedocumenteerde inspectie- en onderhoudsmethodiek en een systematisch onderhouds- en inspectieprogramma m.b.t. tankputdijken
  November 2011
  Gebrekkig onderhoud kan tot gevaarlijke situatie leiden
  Overtreding vergunningvoorschrift: een aantal leidingen is niet voorzien van eindcaps dan wel blindflenzen
  November 2011
  Gevaar van lekkage
  Overtreding vergunningvoorschrift: een aantal IBC’s met gevaarlijke stoffen wordt niet overeenkomstig de vergunning opgeslagen
  November 2011
  Niet alle maatregelen ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu zijn genomen
  Ontbreken van gedocumenteerde inspectie- en onderhoudsmethodiek t.a.v. tankseals
  November 2011
  Gevaar van ongewenste dampvorming

 • Vraag 3
  Kunt u de details geven van elke melding of geconstateerd lek van gevaarlijke stoffen bij Odfjell, inclusief de datum, de vrijgekomen stof en de hoeveelheid (bijvoorbeeld 17/12/2009, fosforzuur, 10 ton)?

  In de bijlagen treft u twee overzichten aan van de meldingen die vanaf 1 januari 2009 zijn binnengekomen bij de DCMR-meldkamer.2
  Daarnaast zijn er meldingen van Odfjell zelf gekomen met betrekking tot druppellekkage aan ketelwagons die binnen komen. De hoeveelheden kunnen niet worden aangegeven, omdat het druppels per minuut betreffen. Het gaat om minimale hoeveelheden.

 • Vraag 4
  Kunt u de BRZO-rapportages van 2009, 2010 en 2011 over Odfjell aan de Kamer doen toekomen? Op hoeveel van de relevante elementen in het Veiligheidsbeheerssysteem scoorde het bedrijf slecht in die jaren?

  Het is aan het betrokken bevoegd gezag om de rapporten openbaar te maken met in achtneming van de voor openbaarmaking geldende regels.
  De inspectie in september 2009 leverde geen slechte score op geïnspecteerde elementen.
  Tijdens de inspectie in maart 2010 is op twee relevante elementen slecht gescoord.
  Tijdens de inspectie november 2010 is geen slechte score geconstateerd op de geïnspecteerde elementen.
  Tijdens de inspectie in 2011 is bij Odfjell op vier relevante VBS elementen slecht gescoord.
  Veelal is naast de aangegeven slechte scores in dermate frequentie op matig gescoord dat frequent handhaving is ingezet.

 • Vraag 5
  Waarom is het bedrijf niet opgenomen in de selectie van gevaarlijke bedrijven in de Quickscan BRZO-bedrijven, die u op 30 juni 2011 heeft gepubliceerd?

  De selectie van gevaarlijke bedrijven in de Quickscan BRZO is tot stand gekomen op basis van de beoordeling van vijf elementen van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) tijdens BRZO-inspecties in 2009 en 2010. Bij de firma Odfjell is door het bevoegd gezag in die periode van die vijf onderdelen alleen het onderdeel «Beheersing van de uitvoering» als «Slecht» beoordeeld. Odfjell is daardoor inde eerste fase van het onderzoek wel geselecteerd. De tweede fase van de Quickscan BRZOwas gericht opbedrijven die voor minimaal 2 elementen als «Slecht» beoordeeld zijn. De gepubliceerde lijst van bedrijven heeft alleen betrekking op de bedrijven die in de tweede fase zijn geselecteerd.

 • Vraag 6
  Wat is de inspectiefrequentie per jaar geweest bij Odfjell van zowel de BRZO-controles en van DCMR-bezoeken, sinds het bedrijf in 2008 is geclassificeerd als achterblijver?

  Er heeft zeer regelmatig contact plaatsgevonden tussen de DCMR en het bedrijf. BRZO-inspecties, gezamenlijk met andere overheden, hebben jaarlijks plaatsgevonden. In 2010 is tweemaal een inspectie gehouden.
  Reguliere controlebezoeken hebben vaker plaatsgevonden, sinds het vierde kwartaal van 2011 bijna wekelijks.
  De inspecties van Inspectie SZW vanaf 2008 tot 2012 hebben plaats gevonden in augustus 2008, september 2009, maart 2010, november 2010, oktober 2011 en december 2011. Dat komt neer op een frequentie van ongeveer eens per anderhalf jaar. Bij de meeste van deze inspecties is het bedrijf per inspectie meerdere dagen bezocht.

 • Vraag 7
  Indien bij een inspectie van een bedrijf herhaaldelijk overtredingen en tekortkomingen gevonden worden en er, ondanks jarenlange classificatie als achterblijver, nog steeds geen veilige situatie is, is het dan mogelijk dat de toezichthoudende instanties aansprakelijk kunnen worden gesteld bij een groot ongeluk dat rechtstreeks voortvloeit uit deze tekortkomingen en overtredingen?

  Ja, dat kan.

 • Vraag 8
  Klopt het dat inspecteurs het terrein van Odfjell niet durfden te betreden vier maanden geleden?2

  Op basis van een onderzoek dat door een bedrijf in opdracht van DCMR is uitgevoerd voordat de periodieke inspectie plaatsvond, bestond het vermoeden dat er ongecontroleerde benzeenemissies op het terrein aanwezig waren. Voorafgaand aan de inspectie is door de inspectieleider van DCMR aan Odfjell gevraagd of er veilig op het terrein geïnspecteerd kon worden. Dit werd door Odfjell bevestigd, echter niet gestaafd met meetresultaten.
  Inspecties bestaan uit meerdere onderdelen, variërend van een fysieke controle van een installatie of relevant onderdeel tot onderzoek van documentatie en het houden van interviews. De Inspectie SZW voert als intern beleid dat medewerkers in beginsel zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen hun werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren. Aangezien Odfjell niet het juiste zicht kon geven op mogelijk aanwezige concentraties gevaarlijke stoffen op eventueel te inspecteren installatie-onderdelen, is op één inspectiedag besloten de inspectie te beperken tot een documentcontrole en het houden van interviews.

 • Vraag 9
  Hoe lang hebben inspecteurs het terrein van het bedrijf niet betreden en welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de weigering van inspecteurs om het bedrijf te betreden?

  De inspecteurs van de Inspectie SZW hebben één dag geen fysieke controles uitgevoerd.
  Beide inspecteurs van DCMR en Veiligheidsregio hebben op 5 oktober 2011 wel het terrein betreden.
  DCMR geeft aan dat in oktober en november 2011 diverse inspecties hebben plaatsgevonden bij Odfjell in het kader van het BRZO.

 • Vraag 10
  Kunt u garanderen dat er bij Odfjell op dit moment op een zodanige wijze gewerkt wordt dat er geen gevaar optreedt voor werknemers, inspecteurs en mensen die in de buurt van Odfjell werken of wonen?

  Die garantie is niet te geven. Er is altijd sprake van enig risico.

 • Vraag 11
  Wat zijn de mogelijkheden om de kosten van toezicht en handhaving te verhalen op het bedrijf Odfjell? Deelt u de mening dat kostenverhaal wenselijk is? Zo nee, waarom niet?

  In Nederland kunnen nalevingscontroles in beginsel niet verhaald worden. Daarvoor is een wetswijziging nodig.

 • Vraag 12
  Kunt u de vragen voor 5 maart beantwoorden in verband met het AO op 6 maart over deze materie?

  Ik doe mijn uiterste best om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z02961
Volledige titel: Odfjell
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1719
Volledige titel: Antwoord vragen Holtackers en Omtzigt over het bedrijf Odfjell