Kamervraag 2012Z00718

Het bericht dat een vermeende stroper die een vergoeding heeft ontvangen van de gemeente Putten

Ingediend 19 januari 2012
Beantwoord 21 februari 2012 (na 33 dagen)
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00718.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1624.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Vergoeding voor vermeend stroper»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de rechter heeft vastgesteld dat het hebben van een dode ree en een dode vogel in een vangkooi op terrein van Natuurmonumenten als lokaas niet strafbaar is? Zo nee, wat is dan de grond van de vrijspraak? Zo ja, op welke grond zijn genoemde feiten niet strafbaar?

  Nee. Op het terrein van Natuurmonumenten in Putten is in november 2009 een kastval aangetroffen met daarin, als lokaas, een dode ree en een dode vogel. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt, waarin naar de relevante wetsartikelen is verwezen. Op basis van het proces-verbaal is de verdachte, conform de toepasselijke richtlijn, een transactieaanbod van € 250,00 gedaan. Aangezien de verdachte de transactie niet heeft voldaan, is het Openbaar Ministerie tot dagvaarding overgegaan.
  Bij het opstellen van de dagvaarding is een fout gemaakt. De dagvaarding was gebaseerd op artikel 15, tweede lid van de Flora- en faunawet terwijl de juiste grondslag artikel 16, tweede lid van de Flora- en faunawet had moeten zijn. Tijdens de behandeling ter terechtzitting op 28 februari 2011 heeft de officier van justitie de fout geconstateerd en ontslag van alle rechtsvervolging geëist. De rechtbank heeft het OM in dit oordeel gevolgd. Derhalve is de rechtbank niet aan een inhoudelijk oordeel toegekomen over het hebben van een dode vogel en ree in de vangkooi. Van vrijspraak is dan ook geen sprake.

 • Vraag 3
  Is het waar dat in het opgemaakte proces-verbaal de juiste gronden stonden vermeld is en dat het Openbaar Ministerie (OM) in de tenlastelegging onjuiste gronden heeft gebruikt op basis waarvan de rechter tot vrijspraak besloot? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren en bent u bereid het OM hierop aan te spreken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Overweegt het OM hoger beroep tegen de uitspraak? Zo nee, waarom niet?

  Het OM heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank, nu er sprake was van een relatief gering strafrechtelijk belang, het strafbare feit geen misdrijf was maar een overtreding, en er sprake was van een aan het OM toe te rekenen omissie. De zaak is binnen het OM besproken om herhaling in toekomstige zaken te voorkomen.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het geven van vergoedingen aan personen die dode dieren als lokaas gebruiken om vossen te lokken een verkeerd signaal vormt? Zo nee, waarom niet?

  De vergoeding die de gemeente heeft gegeven houdt geen verband met het gebruik van dode dieren als lokaas, maar had betrekking op de gemaakte kosten voor de rechtszaak. De gemeente en de man hebben daarbij afgesproken dat de man afziet van procedures tegen de gemeente. Het is niet aan mij om daar een oordeel over te geven.

 • Mededeling - 9 februari 2012

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over het bericht dat een vermeende stroper die een vergoeding heeft ontvangen van de gemeente Putten (ingezonden 19 januari 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00718
Volledige titel: Het bericht dat een vermeende stroper die een vergoeding heeft ontvangen van de gemeente Putten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1624
Volledige titel: Antwoord vragen Thieme over het bericht dat een vermeende stroper die een vergoeding heeft ontvangen van de gemeente Putten