Kamervraag 2011Z26819

Het bericht dat justitie een blunder heeft begaan in een kunstroofzaak

Ingediend 20 december 2011
Beantwoord 3 februari 2012 (na 45 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht rechtspraak strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z26819.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1401.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Blunder justitie in kunstroofzaak»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft verzuimd om de behandeling van een reeds jarenlang voortslepende kunstroofzaak tijdig over te dragen aan een nieuwe zaaksofficier, waardoor de behandeling van de zaak nu nog een jaar vertraging oploopt? Zo ja, wat is uw reactie op deze onzorgvuldige gang van zaken?

  De afhandeling van deze strafzaak heeft om diverse redenen (zoals verzoeken van de verdediging, ziekte van een verdachte) meermalen vertraging opgelopen. Na het vertrek van de zaaksofficier is de zaak – voorzien van een concept-requisitoir – overgedragen aan een nieuwe zaaksofficier. Bij nadere bestudering van het dossier bleek dat grondige specifieke voorkennis over het voortraject noodzakelijk was om de zaak met de gewenste zorgvuldigheid te behandelen. Bovendien bleek de betekening van de gerechtelijke stukken aan verdachten in het buitenland niet optimaal te zijn verlopen, wat voor de rechtbank aanleiding zou kunnen zijn om de zaak aan te houden. Door het OM is toen besloten de rechtbank te verzoeken de zaak aan te houden, in de verwachting dat de vertraging die daardoor zou ontstaan, van beperkte duur zou zijn. Gelet op het volle zittingsrooster van de rechtbank Rotterdam en de verhinderdata van de verdediging bleek een eerdere zittingsdatum dan oktober 2012 niet mogelijk. De vertraging in de afhandeling van de zaak is derhalve aan meer omstandigheden en aan meer betrokkenen te wijten. Hoewel ik de vertraging betreur hecht ik eraan dat strafzaken in het algemeen, en complexe strafzaken in het bijzonder, zorgvuldig en optimaal worden voorbereid en behandeld.

 • Vraag 3
  Is het jarenoude voornemen van het OM om een landelijke officier voor het thema kunstcriminaliteit aan te wijzen inmiddels gerealiseerd?2 Zo ja, wanneer is deze officier met zijn werkzaamheden gestart? Bij welk parket is deze officier ondergebracht? Welke werkzaamheden worden door deze officier uitgevoerd en welke rol vervult deze officier in de voortgang van kunstroofzaken? Zo nee, waarom niet? Ziet u aanleiding om deze officier alsnog op zeer korte termijn door het OM te laten aanwijzen?

  Het Openbaar Ministerie heeft aan de opbouw van specialistische kennis voor de aanpak van kunstcriminaliteit de voorwaarden verbonden dat er een goede registratie plaatsvindt en dat de politie over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve opsporingscapaciteit beschikt om onderzoeken met betrekking tot kunstcriminaliteit te verrichten. Inmiddels beschikt het KLPD over een speciale databank voor registratie en documentatie van gestolen cultuurgoederen. Bij de inrichting van de Nationale Politie zullen concrete afspraken worden gemaakt over de aanstelling van regionale contactpersonen kunst- en cultuurcriminaliteit. Zodra er gespecialiseerde opsporingscapaciteit beschikbaar is bij de politie, zal het College van procureurs-generaal zorg dragen voor de opbouw van specialistische kennis bij het Landelijk Parket. Met het oog daarop vinden ook besprekingen plaats tussen het OM en de Erfgoedinspectie.

 • Vraag 4
  Zijn inmiddels, na ruim drie jaar aan voornemens, met de politie concrete nadere afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het gestolen kunstregister, over de randvoorwaarden en over aanstelling van contactpersonen per regio?2 Zo ja, wat is er concreet afgesproken? Wat is de actuele stand van zaken in de uitvoering daarvan? Zo nee, waarom niet? Op welke termijn zal dit wel zijn gerealiseerd?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 10 januari 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Pechtold, Berndsen en Van der Ham (allen D66) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat justitie een blunder heeft begaan in een kunstroofzaak (ingezonden 20 december 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z26819
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold , Berndsen en Van der Ham (allen D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat justitie een blunder heeft begaan in een kunstroofzaak (ingezonden 20 December 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1401
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold, Berndsen en Van der Ham (allen D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat justitie een blunder heeft begaan in een kunstroofzaak (ingezonden 20 december 2011).