Kamervraag 2011Z25760

Het bericht dat gemeenten opvang bieden aan illegalen

Ingediend 9 december 2011
Beantwoord 13 januari 2012 (na 35 dagen)
Indiener Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur gemeenten immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z25760.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1124.html
1. http://www.eo.nl/programma/ditisdedag/2010–2011/page/Gemeenten__3_5_miljoen_naar__verboden__noodopvang/articles/article.esp?article=12815368
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de reportage van het EO-programma «Dit is de dag» van 6 december 2011 waarin gemeld wordt dat 13 gemeenten in Nederland ruim drie miljoen uitgeven aan de opvang van illegalen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Was u al op de hoogte van het feit dat een aantal gemeenten tegen de afspraken in illegalen blijft opvangen, kloppen bovenstaande bevindingen, en zijn er eventueel nog meer gemeenten bekend die de afspraken schenden?

  Ik ben ermee bekend dat enkele gemeenten expliciet in hun collegeprogramma hebben opgenomen dat de noodopvang wordt gecontinueerd. Ik voer periodiek Bestuurlijk Overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarbij ook het onderwerp noodopvang regelmatig op de agenda staat. Ook onderhoudt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) intensief contact met individuele gemeenten.
  Ik blijf van mening dat het bieden van structurele noodopvang door gemeenten of maatschappelijke organisaties onwenselijk en onnodig is. Door het Rijk zijn in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat (afgewezen) asielzoekers op straat terecht komen, waaronder plaatsing in een vrijheidsbeperkende locatie van afgewezen asielzoekers die na de vertrektermijn van 28 dagen het land nog niet hebben verlaten, het onder voorwaarden verlenen van opvang aan mensen met een medische aanvraag en het realiseren van onderdak in gezinslocaties voor gezinnen met minderjarige kinderen.
  Ik heb gemeenten en de VNG duidelijk gemaakt dat indien gemeenten desondanks geconfronteerd worden met vreemdelingen die op straat staan, en die een asielverleden hebben, dan wel van wie de achtergronden niet direct bekend zijn, zij deze zaken kunnen aanmelden bij de DT&V zodat kan worden gezocht naar een oplossing op maat. In de praktijk treden gemeenten ook daadwerkelijk in contact met de DT&V en waar nodig neemt de DT&V hiertoe initiatief.

 • Vraag 3
  Op welke wijze wordt het nakomen van de afspraak die de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Justitie op 25 mei 2007 hebben gemaakt, dat gemeenten de noodopvang voor illegalen per 1 januari 2010 moesten beëindigen, gemonitord en gehandhaafd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de overheid/maatschappelijke organisaties geen opvang dienen te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen die niet meewerken aan hun vertrek?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat door het toch onderdak bieden aan illegalen het terugkeerbeleid wordt gefrustreerd en betrokkenen valse hoop wordt geboden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Welke concrete stappen hebt u ondernomen en/of gaat u ondernemen tegen genoemde gemeenten uit de steekproef van de EO?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z25760
Volledige titel: Vragen van het lid van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat gemeenten opvang bieden aan illegalen (ingezonden 9 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1124
Volledige titel: Vragen van het lid van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat gemeenten opvang bieden aan illegalen (ingezonden 9 december 2011).