Kamervraag 2011Z21477

Payrollen bij een ROC

Ingediend 31 oktober 2011
Beantwoord 22 november 2011 (na 22 dagen)
Indieners Mariëtte Hamer (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z21477.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-725.html
1. VPO Actueel, nr. 5.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel over payrollen bij een Regionaal opleidingscentrum (ROC)?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting, dat het zeer ongewenst is om een pay roll constructie in te zetten opdat de inlenende werkgever (het ROC Eindhoven) het eigenrisicodragerschap van de Werkloosheidswet (WW) kan ontlopen?

  Sinds de introductie van het eigenrisicodragerschap WW in 2001 is het uitgangspunt dat de overheidswerkgever zelf het risico draagt t.a.v. de werkloosheidslasten voor overheidswerknemers. Het is ongewenst dat het WW-risico voor overheidswerknemers wordt afgewenteld op WW-fondsen in de marktsector, zoals eerder aangegeven in de beantwoording van Kamervragen over Pay-Rollbedrijven uit 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel, nr. 438).
  Het staat instellingen als ROC’s echter vrij om marktpartijen (zoals payrollondernemingen) in te schakelen om met een flexibel aanbod onderwijs aan te kunnen bieden aan partijen die daar om vragen. Zeker als het gaat om werkzaamheden met een element van marktwerking waarvoor een ROC een marktconform werkloosheidsrisico loopt. Uit het aangehaalde artikel blijkt dat het geval te zijn bij het ROC Eindhoven. Payrollwerknemers zijn geen werknemers van de overheid, maar van de payrollonderneming. Het gevolg van de inhuur van payrollmedewerkers is dat de financiële gevolgen van het risico van werkloosheid voor de payrollmedewerkers worden gefinancierd via een marktconforme premie.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de kosten van de WW op deze wijze worden afgewenteld op het collectief?

  De keuze voor inhuur van medewerkers van een payrollonderneming betekent dat de eventuele werkloosheidslasten van die medewerkers worden gedragen door sociale fondsen waar overwegend marktwerkgevers aan bijdragen. De payrollonderneming betaalt premies aan het sectorfonds en het Algemeen werkloosheidsfonds ter dekking van het risico van werkloosheid van de payrollwerknemers. De overheidsinstelling draagt in zo’n situatie niet direct de lasten van de eventuele WW-uitkeringen. De prijs van het risico op WW is echter verdisconteerd in de prijs die de payrollonderneming aan de overheidsinstelling rekent voor haar diensten. In die zin is dus geen sprake van uitkeringen die zonder eigen bijdrage van die overheidsinstelling worden afgewenteld op het collectief.

 • Vraag 4
  Zo ja, welke acties gaat u ondernemen zodat deze praktijk wordt gestopt?

  Het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid om advies gevraagd over payrolling. De Stichting brengt naar verwachting in december advies uit. Daarna zal het kabinet met een reactie komen waarbij tevens zal worden ingegaan op het beleid ten aanzien van inhuur van payrollmedewerkers bij de rijksoverheid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z21477
Volledige titel: Vragen van het leden Hamer en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over payrollen bij een ROC (ingezonden 31 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-725
Volledige titel: Vragen van het leden Hamer en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over payrollen bij een ROC (ingezonden 31 oktober 2011).