Kamervraag 2011Z18796

Het bericht ‘Steenmarter verjaagt schoolkinderen’

Ingediend 28 september 2011
Beantwoord 7 oktober 2011 (na 9 dagen)
Indiener Ger Koopmans (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen basisonderwijs natuur en milieu onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18796.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-238.html
1. http://nos.nl/artikel/276060-steenmarter-verjaagt-schoolkinderen.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «steenmarter verjaagt schoolkinderen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het gevecht tegen de steenmarter dat de school al sinds 2007 voert? Bent u ermee bekend dat de school na een vlooienplaag, stankoverlast en slechte hygiënische omstandigheden, allen veroorzaakt door de steenmarters, nu op last van de GGD moet uitwijken naar andere gebouwen?

  Ja.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de GGD besloten heeft dat de school zeker voor drie maanden dicht moet? Acht u het wenselijk dat het beschermen van de steenmarter boven het welzijn van kinderen gaat?

  Mij is niet bekend hoe lang de school dicht moet en het spreekt vanzelf dat ik niet van mening ben dat het beschermen van de steenmarter boven het welzijn van kinderen gaat.

 • Vraag 4
  Klopt het dat ontheffing is verleend voor het vangen van steenmarters om deze elders uit te zetten? Acht u deze maatregel effectief, aangezien uit de literatuur en de ervaring blijkt dat het verjagen slechts tijdelijk (of helemaal niet) werkt tegen steenmarters omdat de geurvlagen van het territorium juist steenmarters aantrekt? Deelt u de mening dat, om dit te voorkomen, de gevangen steenmarters beter uitgezet kunnen worden in gebieden waar vandaan ze minder rap terug zullen keren, zoals IJsland of Siberië?

  Ontheffingverlening voor de bestrijding van steenmarters is een taak van de provincie. Mij is niet bekend of ontheffing is verleend of dat aan een verleende ontheffing speciale voorschriften zijn verbonden. Voorts is bestrijding van plaagdieren de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor informatie over de meest effectieve vorm van plaagdierbeheersing (preventie en bestrijding) kunnen gemeenten terecht bij het Kenniscentrum Dierplagen te Wageningen.

 • Vraag 5
  Klopt het dat de steenmarterpopulatie goed gedijt in Nederland, terwijl in de rest van Europa het diertje gewoon wordt bestreden?

  De steenmarter is in Nederland niet langer een bedreigde soort. De steenmarter is opgenomen in bijlage III van de Conventie van Bern (Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa) en is mede daarom wel een beschermde inheemse soort. Dat neemt niet weg dat in het geval van overlast kan worden toegestaan om steenmarters te bestrijden. Dat is nu onder de Flora- en faunawet het geval en dat zal ook het geval zijn onder de nieuwe Wet natuur.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om de beschermde status van de steenmarter bij invoering van de nieuwe Natuurwet op te heffen?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Kunt u bewerkstelligen dat de schoolleiding zo spoedig mogelijk weer zijn eigen schoolgebouw steenmartervrij in gebruik kan nemen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Gemeente en provincie zijn in deze verantwoordelijk. Zie mijn antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18796
Volledige titel: Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Steenmarter verjaagt schoolkinderen» (ingezonden 28 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-238
Volledige titel: Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Steenmarter verjaagt schoolkinderen» (ingezonden 28 september 2011).