Kamervraag 2011Z18370

Het bericht ‘E-aangifte ondernemers veilig ondanks DigiNotar-hack’

Ingediend 23 september 2011
Beantwoord 21 december 2011 (na 89 dagen)
Indieners Helma Neppérus (VVD), Ed Groot (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting economie financiën ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18370.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-711.html
1. Binnenlands Bestuur, 5 september 2011.
2. De kanalen die kunnen worden gebruikt voor het digitaal verzenden van aangiften.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «E-aangifte ondernemers veilig ondanks DigiNotar-hack»?1

  De Diginotarproblematiek heeft ertoe geleid dat een andere certificaatleverancier, te weten KPN/Getronics, de desbetreffende certificaten gaat leveren. De Belastingdienst had in het weekend waarin de Diginotarproblematiek zich voordeed meteen intensief overleg met software-ontwikkelaars, koepels van fiscale dienstverleners, VNO-NCW/MKB-Nederland en ICT-office. Het overleg met de sector is de afgelopen weken voortgezet; onderwerp van deze overleggen is de operatie waarbij Diginotarcertificaten worden vervangen door KPN/Getronicscertificaten. In een van die overleggen heeft de Belastingdienst gegarandeerd dat de prijs van de certificaten van KPN/Getronics niet zal afwijken van de tot voor kort door Diginotar gehanteerde prijs.
  Fiscaal dienstverleners, want daarover gaat het vooral in het kader van deze vervangingsoperatie, schaffen derhalve voor de «oude» prijs een nieuw certificaat aan dat weer voor 4 jaar geldig is. Er is dus geen sprake van verhoging van kosten en administratieve lasten. De Diginotarproblematiek maakt duidelijk dat snel overstappen naar een andere leverancier eenvoudig mogelijk moet zijn. Met beveiligingsoplossingen die voldoen aan eHerkenning voor bedrijven wordt overstappen gemakkelijker.

 • Vraag 2
  Klopt het dat «in overleg met de betrokken partijen – softwareleveranciers, fiscale intermediairs, VNO-NCW en de Belastingdienst – is vastgesteld dat de continuïteit van het netwerk geborgd is»?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Heeft het overleg tussen de betrokken partijen een gedragen conclusies opgeleverd? Kunt u die met de Kamer delen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u voornemens acties te ondernemen, zoals het verplicht vervangen van certificaten, die gevolgen hebben voor de lasten en de administratieve lasten van het bedrijfsleven? Zo ja, wilt u aangeven hoe hoog die lasten en administratieve lasten zijn en hoe u de lasten compenseert voor het bedrijfsleven?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Klopt het dat «in het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren»?

  Deze vragen moeten op een misverstand berusten: in het ondernemersdomein komt momenteel geen sms-authenticatie voor. Deze is alleen bekend bij DigiD, niveau midden, maar die voorziening geldt slechts voor burgers.
  Mogelijk wordt gedoeld op de voorgenomen afschaffing van de zogeheten BAPI-PIN-variant in het ondernemersdomein. Daarvoor verwijs ik naar de gelijktijdige beantwoording van de vragen van de leden Omtzigt, Neppérus en Groot.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het dus gepast is alle BAPI-kanalen en FOS-kanalen2 in de huidige vorm te handhaven?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18370
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht «E-aangifte ondernemers veilig ondanks DigiNotar-hack» (ingezonden 23 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-711
Volledige titel: Vragen van de leden Verhoeven (D66) en Hachchi (D66) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek (ingezonden 27 september 2011).