Kamervraag 2011Z16004

Het rechtstreeks overmaken van kinderopvangtoeslag

Ingediend 10 augustus 2011
Beantwoord 11 november 2011 (na 93 dagen)
Indieners Helma Neppérus (VVD), Wouter Koolmees (D66), Carola Schouten (CU), Bruno Braakhuis (GL), Pieter Omtzigt (CDA), Roland van Vliet (PVV)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16004.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-637.html
1. Financieele Dagblad, 5 augustus 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Ouder ontpopt zich als wanbetaler»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het in een aantal omstandigheden wenselijk is voor zowel de ouder als de opvang, dat de kinderopvangstoeslag rechtstreeks wordt overgemaakt aan de opvanginstelling of het gastouderbureau, ten einde financiële problemen te voorkomen?

  De overheid behoort in beginsel geen rol te spelen in de financiële relaties tussen private instellingen en hun cliënten. Ik realiseer mij echter dat dit onder omstandigheden ongewenste neveneffecten kan hebben, zoals in het onder 1 genoemde artikel wordt geschetst.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich nog dat u op 13 januari 2011 opgemerkt heeft: «...: in sommige gevallen kan het goed zijn dat de toeslag aan een derde moet worden uitgekeerd, maar dan zul je dat slechts aan een aantal gecertificeerde partijen moeten toestaan....Met die noties zal ik naar de vereenvoudigingsslag kijken, waarna ik er in de Kamer op terugkom.»?

  Tijdens het algemeen overleg op 13 januari 2011 heb ik aangegeven de opmerking van de eerste vragensteller ten aanzien van de naam-nummercontrole zo te begrijpen dat het goed kan zijn dat de toeslag in sommige gevallen aan een derde wordt uitgekeerd, maar dat dan slechts een aantal gecertificeerde partijen moeten worden toegestaan. Vervolgens heb ik inderdaad aangegeven met die noties naar de vereenvoudigingsslag te willen kijken.

 • Vraag 4
  Kunt u per ommegaande aan de Kamer meedelen wat de uitkomst van deze denkexercitie is?

  In de Fiscale agenda heb ik mijn plannen uiteengezet om toe te werken naar één rekeningnummer per belastingplichtige waarop toeslagen en belastingteruggaven worden gestort.2 Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer op 15 juni jl. ben ik uitgebreid ingegaan op vragen van uw Kamer over deze maatregel.3 Ik heb daarbij aangegeven dat de pro’s en contra’s van uitzonderingen bij het wetsvoorstel goed afgewogen zullen worden. Daarbij is van belang dat met de voorgestelde maatregel niet alleen fraude en vergissingen bij het uitbetalen van toeslagen en belastingteruggaven aanzienlijk worden verminderd, maar ook dat deze maatregel tot een forse besparing op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst zal leiden. Deze besparing is becijferd op € 5,1 miljoen per jaar structureel en wordt ingezet voor de bezuinigingstaakstelling van de Belastingdienst.

 • Vraag 5
  Bent u bereid op korte termijn met vertegenwoordigers van kinderopvanginstellingen, gastouderbureaus en woningbouwcoöperaties om de tafel te gaan zitten om een systeem te ontwerpen waarbij burgers de toeslag kunnen laten overmaken op de (geblokkeerde) rekening van gecertificeerde partijen en de uitkomsten van dit overleg uiterlijk bij het belastingplan aan de Kamer aan te bieden, zodat het gebruikt kan worden bij de behandeling daarvan?

  Zoals ik in het wetgevingsoverleg van 7 november jl. over het Belastingpakket 2012 heb aangegeven, zal ik bij nota van wijziging voor kindercentra een uitzondering op het verplicht gebruik van één rekeningnummer opnemen. Deze uitzondering zou het dan mogelijk maken om de kinderopvangtoeslag direct aan het kindercentrum over te maken. Aan het creëren van deze uitzonderingspositie verbind ik strikte voorwaarden voor het kindercentrum waaronder een hoofdelijke aansprakelijkheid voor terugvorderingen die samenhangen met de ontvangen toeslagen en het voeren van een sluitende administratie waaruit in elk geval de ontvangen kinderopvangtoeslag per aanvrager/belanghebbende blijkt. Daarnaast wil ik met de sector afspraken maken over het betalen van de uitvoeringskosten die hiermee samenhangen. De overheid neemt hier immers een (deel van het) debiteurenrisico van de kinderopvangsector op zich. De komende periode start onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg met de kinderopvangsector om na te gaan of de uitzondering inclusief de daarbij horende plichten voor de kindercentra een toereikende oplossing biedt voor de wanbetalersproblematiek. Met het oog op het beperken van de aan de uitzondering verbonden additionele uitvoeringskosten, wil ik een zorgvuldige inschatting van het toekomstig gebruik maken. Ook daarover wil ik met de sector van gedachten wisselen. Zoals ik in het wetgevingsoverleg van 7 november jl. heb aangegeven, zal ik de Kamer informeren over de uitkomst van dit overleg.

 • Mededeling - 23 september 2011

  Het beantwoorden van de vragen van 10 augustus jl. van de leden Omtzigt, Neppérus, Van Vliet, Koolmees, Braakhuis en Schouten over het rechtsreeks overmaken van kinderopvangtoeslag vereist intensieve interdepartementale afstemming. Om die reden konden ze niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16004
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD), Van Vliet (PVV), Koolmees (D66), Braakhuis (GroenLinks) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over het rechtstreeks overmaken van kinderopvangstoeslag (ingezonden 10 augustus 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-637
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD), Van Vliet (PVV), Koolmees (D66), Braakhuis (GroenLinks) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over het rechtstreeks overmaken van kinderopvangstoeslag (ingezonden 10 augustus 2011).