Kamervraag 2011Z11975

Het op voorraad bouwen van de Rijksgebouwendienst

Ingediend 7 juni 2011
Beantwoord 7 juli 2011 (na 30 dagen)
Indiener Jacques Monasch
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur bouwnijverheid economie rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11975.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3086.html
1. Leeuwarder Courant, 28 mei 2011.
2. Kamerstuk 32 123, nr. 35.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Bouw kantoren Zwolle dupeert het Noorden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat door de Rijksgebouwendienst op voorraad gebouwd gaat worden in Zwolle?

  Nee. Er is in Zwolle geen sprake van bouwen op voorraad. In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst gaat het om meer efficiënte huisvesting van reeds in Zwolle aanwezige rijksdiensten. Dit betreft overigens niet de huisvesting van de Rgd zelf.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat in de huidige slechte kantorenmarkt het onverstandig is om rijkskantoren op voorraad te bouwen? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 4
  Is het bouwen op voorraad een voorschot om rijksdiensten te gaan verplaatsen naar Zwolle?

  Nee. Er is noch sprake van een dergelijk voorschot, noch van bouwen op voorraad. In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (TK 31 490, nr. 54) is het Kabinet voornemens om de kantoren van het Rijk te concentreren in een select aantal locaties om de efficiëntie van huisvesting te verhogen. Per concentratielocatie zal een meerjarig pad van concentreren worden geschetst dat richtinggevend zal zijn voor de departementale huisvesting. In dat kader is ook een stad als Zwolle in beeld. Omdat deze concentratiestrategie gaat bepalen in welke mate de Rijksoverheid in Zwolle gehuisvest zal zijn is van een voorschot op bewegingen nu geen sprake. Momenteel worden wel varianten voor huisvesting van een aantal reeds in Zwolle aanwezige diensten onderzocht. De te kiezen variant moet passen in de concentratiestrategie. Over de concentratiestrategie wordt uiteraard nog overlegd met de provincies.

 • Vraag 5
  Hoe verhoudt dit voornemen zich tot de motie Heijnen/De Pater-van der Meer2 over het bijdragen van reorganisaties van de rijksoverheid aan de economische structuur van krimpgebieden?

  In Zwolle of omliggend gebied is geen sprake van een zogenaamde topkrimpregio. Ook is Zwolle niet gelegen in een zogenaamd anticipeergebied. Omdat momenteel primair wordt gekeken naar het efficiënter huisvesten van Rijksdiensten die al in Zwolle aanwezig zijn, is geen sprake van effect op krimpgebieden. Bij het realiseren van een kleinere en beter georganiseerde Rijksoverheid – zoals in het regeerakkoord is afgesproken – past het overigens niet om organisatieonderdelen van het Rijk in krimpregio’s te vestigen of handhaven, louter om redenen van versterking van de economische structuur of werkgelegenheid in die regio’s. Departementen en grote uitvoerende diensten zijn op dit moment zelf verantwoordelijk voor hun locatiekeuze en verhuisbewegingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11975
Volledige titel: Vragen van het lid Monasch (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op voorraad bouwen van de Rijksgebouwendienst (ingezonden 7 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3086
Volledige titel: Vragen van het lid Monasch (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op voorraad bouwen van de Rijksgebouwendienst (ingezonden 7 juni 2011).