Kamervraag 2011Z09488

Het bericht dat jeugdzorginstellingen steeds meer last hebben van de groeiende terreur van pooierboy's

Ingediend 4 mei 2011
Indiener Nine Kooiman
Onderwerpen criminaliteit jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09488.html
1. AD, 2 mei 2011: «Tienermeisjes nergens veilig voor loverboy’s».
2. Kamerstuk 32 123 XVII, nr. 9.
3. Kamerstuk 32 123 XVII, nr. 27.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat jeugdzorginstellingen steeds meer last hebben van de groeiende terreur van pooierboy’s?1
 • Vraag 2
  Wat gaat u doen om de ronselpraktijken van pooierboy’s naar kwetsbare meisjes in jeugdzorginstellingen tegen te gaan?
 • Vraag 3
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat zowel de kwetsbare meisjes als het personeel werkzaam in deze jeugdzorginstellingen veilig zijn tegen de agressie en het geweld van deze pooierboy’s? Bent u bereid hiervoor extra maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat pooierboy’s minder gemakkelijk, bijvoorbeeld via uitzendbureaus, kunnen werken en infiltreren in jeugdzorginstellingen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat slachtoffers van pooierboy’s niet perse binnen de regio opgevangen moeten worden? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat er meer samenwerking is tussen jeugdzorginstellingen en instellingen die slachtoffers van pooierboy’s opvangen, zodat indien dat nodig is een meisje snel doorgeplaatst kan worden?
 • Vraag 7
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat jeugdzorginstellingen beter melding maken van rondselpraktijken van pooierboy’s?
 • Vraag 8
  Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat jeugdzorginstellingen en slachtoffers van pooierboy’s ook aangifte doen van agressie en geweld van deze pooierboy’s?
 • Vraag 9
  Hoe gaat u de aangenomen motie Langkamp uitvoeren waarin de regering wordt verzocht om met een plan te komen voor meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffer van pooierboy’s?2
 • Vraag 10
  Wanneer kan de Kamer de beloofde inventarisatie verwachten over de aard, omvang van de problematiek van de slachtoffers van pooierboy’s?3
 • Vraag 11
  Hoeveel open en gesloten plekken zijn er in Nederland voor slachtoffers van pooierboy’s?
 • Vraag 12
  Bent u bereid meer opvangplekken voor slachtoffers van pooierboy’s te creëren? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 24 mei 2011

  De vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat jeugdzorginstellingen steeds meer last hebben van pooierboys kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van uitstel is dat voor de beantwoording van de vragen gegevens moeten worden verkregen van instellingen voor jeugdzorg en jeugdzorg plus. Ik zal u de antwoorden op de Kamervragen in juli 2011 doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09488
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat jeugdzorginstellingen steeds meer last hebben van de groeiende terreur van pooierboy’s (ingezonden 4 mei 2011).