Kamervraag 2011Z08663

Het bericht ‘ROC Rijn IJssel treft schikking met OM’

Ingediend 22 april 2011
Beantwoord 18 mei 2011 (na 26 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Harm Beertema (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen beroepsonderwijs criminaliteit onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08663.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2547.html
1. de Volkskrant, 20 april 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel ´ROC Rijn IJssel treft schikking met OM» over de schikking die het Openbaar Ministerie (OM) heeft getroffen met de onderwijsinstelling vanwege valsheid in geschrifte?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat er voor iemand die een dergelijke valsheid in geschrifte pleegt geen plaats is als werknemer in een school en dat deze zaak reden zou moeten zijn voor ontslag op staande voet? Zo nee, waarom niet?

  Alle strafbare feiten die op een school plaatsvinden betreur ik ten zeerste. Ik kan echter niet treden in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

 • Vraag 3
  Onderschrijft u de mening dat deze fraudezaak een ernstige inbreuk is op het rechtsgevoel van alle mensen die op allerlei manieren betrokken zijn bij het onderwijs als leerling, leraar of ouder? Deelt u ook de mening dat niet alleen de omvang van de fraude maar ook het geschokte rechtsgevoel, omdat deze fraude is geïnitieerd door een school, reden genoeg is om tot vervolging over te gaan en niet de gemakkelijke weg te kiezen van de schikking? Zo nee, waarom niet?

  Iedere fraudezaak vormt een inbreuk op het recht. Om te voorkomen dat dit leidt tot een inbreuk op het rechtsgevoel is het van belang dat fraudeurs worden gestraft en dat het financieel voordeel dat zij van de fraude hebben genoten hen wordt ontnomen. Dat hebben het OM en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in deze zaak ook gedaan. Vervolging is daarbij weliswaar het uitgangspunt, maar het is niet de enige manier om dit resultaat te bereiken. Voor de redenen waarom in dit geval voor een schikking is gekozen verwijs ik naar het antwoord op vraag 5 van de leden Gesthuizen en Smits (vraagnummer 2011Z08664).

 • Vraag 4
  Ziet u wettelijke mogelijkheden het ROC Rijn IJssel te bewegen tot stoppen met het procederen tegen de leraar die deze zaak aanhangig heeft gemaakt? Zo ja, bent u bereid die mogelijkheden te gebruiken? Zo nee, waarom niet?

  Nee, ik zie daartoe wettelijk geen mogelijkheden. Zoals in antwoord op vraag 2 is aangegeven betreft het in de onderhavige kwestie een arbeidsrelatie tussen werknemer (signaalgever) en werkgever. Ik heb hierin geen bemoeienis en kan dan ook niet treden in beslissingen die in het kader van die relatie worden genomen.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat een ieder die misbruik van overheidsgeld aan het licht brengt ten minste bescherming zou moeten krijgen van de overheid tegen een eventuele werkgever? Bent u bereid hiervoor een regeling te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

  Klokkenluiders moeten beschermd worden. Sinds 1 januari 2009 heeft iedere mbo-instelling een regeling die klokkenluiders beschermt. Ik zie geen aanleiding om tot een wijziging van deze beleidslijn te komen.

 • Mededeling - 12 mei 2011

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de schriftelijke vragen van de leden Beertema en Helder (beiden PVV) over het bericht «ROC Rijn IJssel treft schikking met OM» (ingezonden 22 april 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08663
Volledige titel: Vragen van de leden Beertema en Helder (beiden PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «ROC Rijn IJssel treft schikking met OM» (ingezonden 22 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2547
Volledige titel: Vragen van de leden Beertema en Helder (beiden PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «ROC Rijn IJssel treft schikking met OM» (ingezonden 22 april 2011).