Kamervraag 2011Z08299

Het bericht dat de illegale vreemdeling die de moorden in het Groningse Baflo heeft gepleegd meerdere uitzetpogingen achter de rug heeft

Ingediend 19 april 2011
Beantwoord 1 juni 2011 (na 43 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08299.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2706.html
1. Algemeen Dagblad, 15 april 2011.
 • Vraag 1
  Is het waar dat de vreemdeling die in Baflo twee mensen om het leven heeft gebracht illegaal in Nederland verbleef en al meerdere mislukte uitzetpogingen achter de rug heeft?1

  Betrokken vreemdeling, die wordt verdacht van de dubbele moord in Baflo, heeft geen rechtmatig verblijf in Nederland. Hij beschikt niet over reis- of identiteitspapieren. Op basis van het herkomstonderzoek in de asielprocedure is geconcludeerd dat hij de Beninse nationaliteit heeft. Bij gebrek aan aanknopingspunten om de nationaliteit van betrokkene vast te stellen, heeft de diplomatieke vertegenwoordiging van Benin geweigerd een vervangend reisdocument af te geven.
  Vervolgens is aan twee andere landen gevraagd een laissez-passer af te geven; ook deze pogingen bleven zonder resultaat.

 • Vraag 2
  Zo ja, wat is de nationaliteit van betrokkene en om welke redenen zijn de uitzetpogingen mislukt? In hoeverre hangt dit samen met onwil van het land van herkomst of van betrokkene zelf om terugkeer naar het land van herkomst te doen slagen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe vaak heeft de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gezeten en hoe vaak is deze bewaring opgeheven met als gevolg dat hij ondanks zijn illegale status weer vrij in de samenleving rond kon lopen?

  Betrokken vreemdeling heeft nimmer in vreemdelingenbewaring gezeten. In 2009 werd hem eenmaal voor korte tijd een vrijheidsbeperkende maatregel in de zin van artikel 56, eerste lid van de Vreemdelingenwet opgelegd. Deze werd op last van de rechter na twee weken opgeheven. Begin 2010 heeft betrokkene van de vreemdelingenpolitie een aanzegging gekregen om Nederland te verlaten.

 • Vraag 4
  Hoeveel criminele vreemdelingen zijn er die ondanks illegaliteit vrij in de samenleving rond kunnen lopen, al of niet na (herhaalde) uitzetpogingen?

  Ja. Ook het kabinet huldigt daarbij het principe «uitzetten of vastzetten». De aanpak van vreemdelingen en illegalen die zich tevens schuldig maken aan criminaliteit of vormen van overlast is absolute prioriteit. Dit betekent dat alle inspanningen er primair op gericht zijn om criminele vreemdelingen uit te zetten. Als dit nog niet mogelijk is, zijn de inspanningen erop gericht criminele illegalen zo lang als mogelijk ten behoeve van de uitzetting of in het kader van het strafrecht vast te zetten. Het aantal criminele vreemdelingen, dat vrij in de samenleving rond kan lopen, al of niet na (herhaalde) uitzetpogingen wordt niet cijfermatig bijgehouden.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat op deze vreemdelingen het principe van «uitzetten of vastzetten» van toepassing moet zijn zodat onze samenleving niet met hun wangedrag wordt opgezadeld (wanneer uitzetting mislukt)? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 2 mei 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het kamerlid S.R. Fritsma (PVV) over de het bericht dat de illegale vreemdeling die de moorden in het Groningse Baflo heeft gepleegd meerdere misluke uitzetpogingen achter de rug heeft, die werden ingezonden op 19 april 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08299
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat de illegale vreemdeling die de moorden in het Groningse Baflo heeft gepleegd meerdere mislukte uitzetpogingen achter de rug heeft (ingezonden 19 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2706
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat de illegale vreemdeling die de moorden in het Groningse Baflo heeft gepleegd meerdere mislukte uitzetpogingen achter de rug heeft (ingezonden 19 april 2011).