Kamervraag 2011Z07333

De berichten over de kosten van openingsfeestjes

Ingediend 7 april 2011
Beantwoord 23 mei 2011 (na 46 dagen)
Indiener Ineke van Gent (GL)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07333.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2600.html
1. De Pers, «Tonnen naar openingsfeestjes», 6 april 2011.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de berichten over de kosten van openingsfeestjes?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u de bedragen die in het artikel genoemd worden bevestigen?

  Ja.

 • Vraag 3
  Kunt u een overzicht geven van de kosten van alle openingsevenementen van snelwegen over de afgelopen drie jaar?

  Ja, ik verwijs hierbij naar de wobbeschikking die ook op internet is verschenen:
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2011/04/06/wob-verzoek-kosten-openingshandelingen.html

 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht geven van alle uitgaven over 2010 van de verschillende ministeries aan dergelijke evenementen, recepties en andere representatieve bijeenkomsten?

  In de financiële administratie van de ministeries worden de kosten voor evenementen, recepties en andere representatieve bijeenkomsten niet als zodanig herkenbaar vastgelegd. Het is dan ook niet mogelijk om een dergelijk overzicht op te stellen zonder dat dit gepaard gaat met grote kosten en een lange doorlooptijd.

 • Vraag 5
  Bent u bereid (strengere) richtlijnen op te stellen voor bedragen die ministeries en andere overheidsinstanties mogen spenderen aan recepties, openingen en andere representatieve bijeenkomsten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer mag de Kamer die verwachten?

  Nee, elk ministerie moet zijn eigen afweging kunnen maken voor het houden van representatieve momenten. Dit zal altijd maatwerk blijven.
  Bij het aantreden van het nieuwe kabinet heeft de minister van I&M aan Rijkswaterstaat de opdracht gegeven om dit soort evenementen te versoberen. Zo blijven de openingsevenementen nog steeds een waardevol instrument naar onze omgeving, terwijl tegelijkertijd soberheid en doelmatigheid centraal staat.

 • Vraag 6
  Bent u bereid te bewerkstelligen dat de verschillende ministeries in het jaarverslag, om te beginnen over 2010, verantwoorden welke bedragen er aan recepties, openingen en andere representatieve bijeenkomsten uitgegeven zijn? Zo nee, waarom niet?

  Nee, deze bedragen worden niet systematisch bijgehouden (zie vraag 4), het bijhouden er van zou een onevenredig grote administratieve lastendruk voor de ministeries met zich meebrengen.

 • Mededeling - 2 mei 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Van Gentover de kosten van openingsfeestjes, die werden ingezonden op 7 april 2011, deel ik u mede namens mijn ambtgenoot van I&M mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat interdepartementale afstemming nog niet is afgerond. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07333
Volledige titel: Vragen aan het lid Van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu over de berichten over de kosten van openingsfeestjes (ingezonden 7 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2600
Volledige titel: Vragen aan het lid Van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu over de berichten over de kosten van openingsfeestjes (ingezonden 7 april 2011).