Kamervraag 2011Z06942

Het bericht dat het nieuwe belastingregels de economie van Saba en Sint Eustatius ontwrichten

Ingediend 4 april 2011
Indieners Wassila Hachchi (D66), Wouter Koolmees (D66)
Onderwerpen belasting bestuur financiën gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z06942.html
1. Antilliaans Dagblad, «Saba vreest nekslag», 30 maart 2011, beschikbaar via: http://www.antilliaansdagblad.com/images/stories/adnews/2011/maart/30-03-11/P01.pdf
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Saba vreest nekslag»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de strekking van het bericht dat het nieuwe belastingstelsel en andere wet- en regelgeving die per 1 januari 2011 van kracht zijn geworden op de eilanden, leiden tot de ontwrichting van de economieën van Saba en Sint Eustatius?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de kosten voor levensonderhoud, horeca, brandstof, transport en verscheidene verzekeringen en diensten zijn gestegen, zonder dat er sprake is van een navenante loonstijging? Zo ja, wat is het gevolg hiervan voor de Sabaanse en Statiaanse economie en de mogelijkheden van de bewoners tot adequate levensvoorziening? Zo nee, waaruit blijkt dat?
 • Vraag 4
  Klopt het dat voor ondernemers op Saba en Sint Eustatius de loonkosten met 18.4% zijn gestegen? Wanneer is deze stijging ingegaan?
 • Vraag 5
  Klopt het dat deze werkgeverspremie over het brutoloon als een verrassing kwam voor de ondernemers, de Sabaanse overheid als een groot deel van de Nederlandse ambtenaren die op Bonaire gestationeerd zijn? Zo ja, hoe is dat mogelijk? Zo nee, waaruit blijkt dat?
 • Vraag 6
  Op welke manier kunnen stappen ondernomen worden om te zorgen dat het nieuwe belastingstelsel niet de Sabaanse en Statiaanse economie ontwricht? Zo ja, welke stappen wilt u zetten? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z06942
Volledige titel: Vragen van de leden Hachchi en Koolmees (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat het nieuwe belastingregels de economie van Saba en Sint Eustatius ontwrichten (ingezonden 4 april 2011).