Kamervraag 2010Z20015

Een onderzoek naar de effecten van de verhoging van de maximumsnelheid op de CO2-uitstoot

Ingediend 21 december 2010
Beantwoord 28 januari 2011 (na 38 dagen)
Indieners Stientje van Veldhoven (D66), Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen lucht natuur en milieu verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z20015.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1231.html
1. Brief «verhoging maximumsnelheid en CO2-uitstoot», 25-08-2010, DGM/K&L2010023432
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de brief van de demissionaire minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de informateur inzake «Verhoging maximumsnelheid en CO2-uitstoot»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de conclusies van deze brief, namelijk dat een generieke verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u zal leiden tot een toename van de CO2-uitstoot met 0,6 en van de NOx-uitstoot met 25%, en dat nader onderzoek nodig is om de gevolgen van specifieke snelheidsverhogingen voor bepaalde wegvakken en bepaalde uren in kaart te brengen?

  De bevindingen die in genoemde brief zijn opgenomen betreffen indicatieve schattingen van (de advies- bureaus) TNO en PBL. Voor een nauwkeuriger beeld van de effecten is nader onderzoek noodzakelijk. Daarvoor is het noodzakelijk de vormgeving van de (dynamische) verhoging van de maximumsnelheid uit te werken. Uw kamer wordt vanzelfsprekend over de uitkomsten van deze onderzoeken geïnformeerd.

 • Vraag 3
  Waarom is de verhoging van de maximumsnelheid opgenomen in het Regeerakkoord, terwijl uit bovengenoemde brief blijkt dat dat negatieve effecten op de CO2- en NOx-uitstoot heeft?

  In het voorjaar verwacht ik u te kunnen informeren over de aanpak van de verhoging van de maximumsnelheid, waaronder de wijze waarop de effecten van de snelheidsverhoging worden onderzocht. Hierbij zal ik de vragen die u hierboven gesteld heeft meenemen

 • Vraag 4
  Wat zijn de gevolgen van een toename van de CO2-uitstoot en de NOx-uitstoot door het verhogen van de maximumsnelheid voor het halen van de emissiedoelen op Europees niveau en in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit? Kunt u aangeven welke specifieke knelpunten ontstaan door een verhoging van de CO2- en de NOx-emissies?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid onderzoek te doen naar de effecten op CO2-uitstoot en luchtkwaliteit van de snelheidsverhoging naar 130 km/u op specifieke trajecten en op specifieke tijdstippen, alvorens u overgaat tot een verhoging van de maximumsnelheid op deze trajecten? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de onderzoeken van TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met indicatieve inschattingen van de gevolgen van de verhoging van de maximumsnelheid voor de CO2-uitstoot naar de Tweede Kamer te zenden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Zijn er meer onderzoeken in verband met de verhoging van de maximumsnelheid uitgevoerd in opdracht van de informateur? Zo ja, over welke aspecten handelen deze onderzoeken? Bent u bereid deze onderzoeken naar de Kamer te zenden?

  Er zijn geen andere onderzoeken uitgevoerd in opdracht van dan wel ten behoeve van de informateur.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z20015
Volledige titel: Vragen van de leden Van Veldhoven en Verhoeven (D66) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over een onderzoek naar de effecten van de verhoging van de maximumsnelheid op de CO2-uitstoot (ingezonden 21 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1231
Volledige titel: Vragen van de leden Van Veldhoven en Verhoeven (D66) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over een onderzoek naar de effecten van de verhoging van de maximumsnelheid op de CO2-uitstoot (ingezonden 21 december 2010).