Kamervraag 2010Z19280

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 14 januari 2011 (na 32 dagen)
Indieners Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19280.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1065.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 1.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de overheidsfinanciën weer gezond wil maken?1

  Ja, dat klopt.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Het kabinet hecht er aan de begroting snel en blijvend op orde te brengen. Het kabinet heeft conform het advies van de dertiende Studiegroep Begrotingsruimte (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 123, nr. 52) gekozen voor een pakket aan maatregelen met een omvang van 18 miljard euro (ex ante) in 2015.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Naast genoemde doelstelling is het hanteren van separate effect- en prestatie-indicatoren niet aan de orde.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Alle maatregelen uit het regeerakkoord en macro-economische doorwerkingen van het regeerakkoord zijn verwerkt in de Startnota (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500, nr. 29). Hierin is het uitgavenkader (uitgavenplafond) vastgesteld. Ook aan de inkomstenkant is een kader opgesteld voor de huidige kabinetsperiode.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Het uitgavenkader legt aan het begin van de kabinetsperiode de ontwikkeling van de uitgaven vast voor elk van de komende vijf jaren. Het uitgavenkader en inkomstenkader voor elk van deze jaren 2011 tot en met 2015 zijn weergegeven in de Startnota.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  De feitelijke ontwikkeling van de uitgaven zal de komende jaren worden getoetst aan de hand van het uitgavenkader. Eventuele tegenvallers of besparingsverliezen moeten worden opgevangen om te voorkomen dat het uitgavenkader wordt overschreden. Het inkomstenkader bepaalt de ruimte voor alle lastenverzwarende en -verlichtende maatregelen. Er dienen aanvullende maatregelen genomen te worden indien het inkomstenkader dreigt te worden onderschreden.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  De Startnota waarin de maatregelen hun beslag krijgen is reeds verzonden aan de Tweede Kamer. Deze maatregelen zullen genomen worden gedurende de komende kabinetsperiode, 2011 tot en met 2015.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Het uitgaven- en inkomstenkader wordt gehandhaafd. Zoals vastgelegd in de begrotingsregels zullen eventuele tegenvallers gecompenseerd worden door ombuigingen en zal tegenover een lastenverlichting een lastenverzwaring staan. Het kabinet heeft een nieuwe set begrotingsregels aangenomen, die bijdraagt aan de beheersing van de begroting. De nieuwe begrotingsregels zijn ook opgenomen in de Startnota (bijlage 1).

 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet legt verantwoording af in de gebruikelijke budgettaire nota’s (Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, Voorlopige Rekening en Financieel Jaarverslag). Op deze wijze is meten voortgang en zowel vooruit als achteruit kijken verzekerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19280
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1065
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën (ingezonden 13 december 2010).