Kamervraag 2010Z19263

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 25 januari 2011 (na 43 dagen)
Indieners Emile Roemer , André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19263.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1199.html
1. Regeerakkoord, pagina 31.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet belooft dat «de prestaties in het onderwijs omhoog» gaan?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kan het kabinet aangeven welke prestaties, van wie en in welke sectoren van het onderwijs omhoog zullen gaan?

  Dit geldt voor alle sectoren. Goede (leer)prestaties op en (meer) aandacht voor kernvakken in elk deel van het onderwijs zijn nodig. Maar ook optimalisering van de aansluiting binnen en tussen de onderwijssectoren, wat moet leiden tot minder uitval en het vergroten van het studiesucces op alle niveaus. Het verhogen van de prestaties in het onderwijs hangt samen met de in het regeerakkoord opgenomen ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Zie hiervoor ook het antwoord op Kamervragen 2010Z19266.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren hanteert het kabinet om deze prestaties te meten?
 • Vraag 4
  Hoeveel moeten deze prestaties, op basis van de meetbare gegevens waarnaar vraag 3 verwijst, toenemen om de belofte van het kabinet waar te maken?
 • Vraag 5
  Wanneer moeten deze prestatieverhogingen zijn bereikt?
 • Vraag 6
  Van welke nulmeting(en) maakt het kabinet gebruik?

  Als nulmeting voor de geselecteerde effect- en prestatie indicatoren hanteert het kabinet, voor zover het bestaande indicatoren betreft, de meest recente waarde die bij aanvang van het kabinet in sept 2010 bekend was. Bij nieuwe indicatoren dient een nulmeting te worden vastgesteld.

 • Vraag 7
  Wat zijn de tussendoelen voor deze prestatie op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord 3.

 • Vraag 8
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstellingen te bereiken?
 • Vraag 9
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?
 • Vraag 10
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?
 • Vraag 11
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal jaarlijks via het reguliere verantwoordingsproces, in het departementaal jaarverslag dat op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden door de minister van Financiën, verantwoording afleggen.
  Bij de begroting van OCW wordt ook de publicatie Trends in Beeld gepubliceerd (de stelsel monitor van OCW, zie www.trendsinbeeld.minocw.nl). Ook hierin zullen de prestatieindicatoren, gerelateerd aan het verhogen van de prestaties in het onderwijs, worden opgenomen.

 • Mededeling - 13 januari 2011

  Op 13 december 2010 hebben de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan mij schriftelijke vragen gesteld over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs. Hierbij wil ik u laten weten dat ik deze vragen niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden vanwege onderzoek en omdat ik nog niet in het bezit ben van alle informatie. De beantwoording van deze vragen vraagt meer tijd. Zodra de desbetreffende informatie beschikbaar is, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19263
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1199
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs (ingezonden 13 december 2010).