Kamervraag 2010Z19242

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer , André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen economie markttoezicht ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19242.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1174.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 18.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de marktwerking in de cure wil uitbreiden?1

  Het kabinet heeft in het regeerakkoord uiteengezet dat zij voornemens is een aantal samenhangende maatregelen te nemen die tezamen beogen de curatieve zorg meer te enten op beloning naar prestatie en daarmee meer ruimte te geven voor ondernemerschap.
  Het gaat in het bijzonder om de volgende maatregelen:
  Deze set aan maatregelen moet in 2015 € 0,09 mld en structureel € 0,325 mld opleveren. Ik zal begin 2011 de speerpunten van mijn beleid uiteenzetten in een brief aan de Tweede Kamer; daarin zal ik in brede zin ingaan op de hierboven genoemde maatregelen.
  Ten aanzien van de invoering van prestatiebekostiging ben ik voornemens om in februari 2011 een brief naar de Tweede Kamer te sturen over de voorgenomen uitwerking van de bijbehorende maatregelen.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Ik streef er naar om begin 2011 in genoemde brieven in te gaan op de doelen, instrumenten en middelen met betrekking tot de kabinetsagenda rondom marktwerking in de cure en prestatiebekostiging.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  De Tweede Kamer ontvangt al minimaal halfjaarlijks een voortgangsrapportage, conform de motie Van der Veen (TK 29 248, nr. 57). Hierin zijn in elk geval opgenomen de gegevens over de prijs- en volumeontwikkelingen in het B-segment, de stand van zaken rondom de kapitaallasten en de stand van zaken rondom de vereenvoudiging van de DBC’s. Gezien deze inhoud kunnen deze periodieke rapportages tevens dienstbaar zijn als voortgangsrapportages rondom de feitelijke implementatie van de agenda rondom prestatiebekostiging.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19242
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1174
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure (ingezonden 13 december 2010).