Kamervraag 2010Z13982

Het terugbetalen van huurtoeslag in het geval van een papieren inkomen

Ingediend 1 oktober 2010
Beantwoord 25 november 2010 (na 55 dagen)
Indiener Jacques Monasch (PvdA)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën huisvesting huren en verhuren inkomensbeleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13982.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-609.html
1. Sociaaltotaal.nl, «Geen huurtoeslag door papieren inkomen», 8 september 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het rapport «Toeslag of Tegenslag» van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, dat aandacht vraagt voor mensen die door een «papieren inkomen» onterecht huurtoeslag moeten terugbetalen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat een papieren inkomen, zoals bijvoorbeeld een Bbz-uitkering (aanvankelijk als lening, maar bij laag inkomen omgezet in een gift, en fiscaal toegerekend aan het jaar waarin deze beslissing wordt genomen) geen werkelijk inkomen is en waar de toekenning van de huurtoeslag niet op gebaseerd zou moeten worden?

  Een algemene uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) wordt verstrekt als lening. Na vaststelling van het jaarinkomen – wat pas in het volgende jaar kan geschieden – kan de lening geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een bedrag om niet. Deze systematiek doet niet af aan het inkomenskarakter van een BBZ-uitkering. Na omzetting in een bedrag om niet is er immers op dit punt geen verschil tussen een BBZ-uitkering en een reguliere bijstanduitkering. De laatste wordt echter meteen bij uitbetaling als genoten beschouwd, terwijl de BBZ-uitkering pas tot het inkomen wordt gerekend op het moment waarop de lening daadwerkelijk wordt omgezet.

 • Vraag 3
  Kent u het oordeel van de Raad van State dat de huidige wetgeving het niet mogelijk maakt om deze scheve situatie recht te zetten door een inkomensbestanddeel buiten beschouwing te laten, zoals dat wel mogelijk is in het geval van nabetalingen?

  De uitspraak van de Raad van State2 waarnaar op de website SociaalTotaal wordt verwezen is mij bekend. Daarin spreekt de rechter overigens niet van een scheve situatie.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het vreemd is dat er voor echte nabetalingen wél bijzondere regelingen bestaan die het toelaten deze inkomensbestanddelen buiten beschouwing te houden bij het toekennen van huurtoeslag, maar niet voor een inkomen op papier, waarvan geen huur betaald kan worden? Bent u bereid de wet hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?

  De bijzondere regelingen voor nabetalingen die zijn opgenomen in artikel 2b van het Besluit op de huurtoeslag, vormen overgangsrecht dat is gebaseerd op het hardheidsclausulebeleid dat vóór de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) is ontwikkeld door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en dat na invoering van de Awir wordt gecontinueerd. Deze regelingen gelden alleen voor de huurtoeslag. In het standpunt van het vorige kabinet naar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vereenvoudiging Toeslagen3 en de uitkomst van de evaluatie van de Awir is voorgesteld om deze regelingen af te schaffen zodat het toetsingsinkomen voor toeslagen steeds gelijk is aan het fiscale inkomen. Daardoor worden belangrijke vereenvoudigingen gerealiseerd en wordt de huurtoeslag verder geharmoniseerd met de overige toeslagen. Het vereenvoudigen van belastingen en toeslagen heeft ook hoge prioriteit in mijn beleid. In dat licht bezien acht ik het niet opportuun om voor de BBZ-uitkeringen juist een nieuwe uitzondering te creëren.

 • Mededeling - 5 november 2010

  De leden Spekman en Monasch (beiden PvdA) hebben vragen gesteld over het terugbetalen van huurtoeslag in het geval van een papieren inkomen. Hierbij laat ik u weten dat de beantwoording langer duurt dan drie weken. Ik verwacht dat ik u de antwoorden over drie weken aan kan bieden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13982
Volledige titel: Vragen van de leden Spekman en Monasch (beiden PvdA) aan de minister van Financiën over het terugbetalen van huurtoeslag in het geval van een papieren inkomen (ingezonden 1 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-609
Volledige titel: Vragen van de leden Spekman en Monasch (beiden PvdA) aan de minister van Financiën over het terugbetalen van huurtoeslag in het geval van een papieren inkomen (ingezonden 1 oktober 2010).