Kamervraag 2010Z10597

Het bericht dat ontwikkelingsorganisatie SNV weigert het salaris van haar directeur te verlagen

Ingediend 6 juli 2010
Beantwoord 19 juli 2010 (na 13 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden internationaal ontwikkelingssamenwerking werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10597.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2948.html
1. http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3118353.ece/Hulporganisatie_SNV_weigert_salaris_te_verlagen.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Hulporganisatie SNV weigert salaris te verlagen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid, nu ontwikkelingsorganisatie SNV het salaris van 160.000 euro van haar directeur niet wil verlagen, de subsidie aan SNV geheel stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Zoals ik de Kamer eerder heb meegedeeld kies ik als maatregel in dit geval voor een korting op de subsidie aan SNV die gelijk is aan het verschil tussen het salaris van de directeur en de DG-norm, die op 1 januari 2011 van kracht wordt in het kader van MFS II. Het in vergelijking met de DG-norm (bestanddelen: bruto-loon, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering) te hoge salarisdeel zal achteraf jaarlijks verrekend worden met het toegekende subsidiebedrag.
  Tot een algehele stopzetting van de subsidie aan SNV ben ik niet bereid. Een dergelijke maatregel zou de organisatie en zijn begunstigden in ontwikkelingslanden onevenredig zwaar treffen. De korting op de subsidie acht ik als maatregel passender.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de directeur van SNV zich niet zozeer met armoedebestrijding maar eerder met zelfverrijking bezighoudt? Zo nee, waarom niet?

  Hoewel ik het salaris van de directeur van SNV te hoog vind en daarom ook passende maatregelen heb genomen, heb ik geen reden te twijfelen aan de motieven en inzet van de directeur van SNV op het vlak van armoedebestrijding. De door u gebruikte kwalificatie ten aanzien van voorzitter van de Raad van Toezicht laat ik voor uw rekening.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat Lodewijk de Waal – voorzittter van de Raad van Toezicht van SNV die instemde met het salaris ter hoogte van 160.000 euro – een salonsocialist is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10597
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat ontwikkelingsorganisatie SNV weigert het salaris van haar directeur te verlagen (ingezonden 6 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2948
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat ontwikkelingsorganisatie SNV weigert het salaris van haar directeur te verlagen (ingezonden 6 juli 2010).