Kamervraag 2010Z10541

Het bericht "Taxi's speciaal vervoer sjoemelen"

Ingediend 5 juli 2010
Beantwoord 27 augustus 2010 (na 53 dagen)
Indiener Sharon Dijksma (PvdA)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid verkeer zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10541.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3179.html
1. www.nos.nl, 60 procent taxi’s houdt zich niet aan CAO.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat taxibedrijven sjoemelen met de cao?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw mening over het bericht dat uit cijfers van het Sociaal Fonds Taxi blijkt dat ruim zestig procent van de taxibedrijven zich niet aan de cao houdt?

  Zie het antwoord op vraag 2 van het lid De Mos.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het gegeven dat één op de vijf bedrijven zelfs fraude pleegt door geen sociale lasten of pensioenpremies te betalen?

  Zie het antwoord op vraag 2 van het lid De Mos.

 • Vraag 4
  Hoeveel overheidsgeld is er gemoeid met deze praktijken?

  Het Sociaal Fonds Taxi, dat de naleving van de cao controleert, heeft in 2009 voor ruim € 2,4 miljoen aan naheffingen opgelegd aan taxibedrijven. Dit betreft voor een groot deel nabetaling van pensioenpremies door deze taxibedrijven.

 • Vraag 5
  Welke verantwoordelijkheid heeft u als minister om samen met de decentrale overheden een einde te maken aan deze grootschalige ontduiking van de cao?

  Ik heb geen formele verantwoordelijkheid bij de controle op de naleving van de cao Taxivervoer, maar de Rijksoverheid heeft een ondersteunende rol bij de handhaving door cao-partijen, en wel langs twee lijnen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de nalevingsbepalingen in cao’s algemeen verbindend verklaren; dit is in de taxibranche gebeurd, waardoor elk taxibedrijf kan worden gecontroleerd op naleving van de cao. Daarnaast kunnen cao-partijen bij cao’s, waarvan bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard, de Arbeidsinspectie verzoeken om een onderzoek bij een taxibedrijf, als er een gegrond vermoeden van overtreding bestaat en er een intentie is tot rechtsvordering. Tot op heden zijn bij de Arbeidsinspectie geen verzoeken ingediend.
  Zelf zal ik opdrachtgevers van contractvervoer wijzen op de handboeken «professioneel aanbesteden». Hierin is naleving van de cao door vervoersbedrijven als een selectiecriterium bij aanbesteding opgenomen. Zie ook het antwoord op vraag 3 van het lid De Mos.

 • Vraag 6
  Heeft u voldoende wettelijke instrumenten om nieuwe juridische trucs om onder de cao uit te komen aan te pakken?

  Zie het antwoord op vraag 2 van het lid De Mos.

 • Vraag 7
  Bent u tenslotte bereid in overleg te treden met de sector en decentrale overheden teneinde gezamenlijk een einde te maken aan het massaal ontduiken van de cao door taxibedrijven in het contractvervoer?

  Zie het antwoord op vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10541
Volledige titel: Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen» (ingezonden 5 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3179
Volledige titel: Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen» (ingezonden 5 juli 2010).