Kamervraag 2010Z10540

Het bericht "Taxi's speciaal vervoer sjoemelen"

Ingediend 5 juli 2010
Beantwoord 27 augustus 2010 (na 53 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid verkeer zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10540.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3178.html
1. NOS teletekst, 3 juli 2010: «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen».
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat taxibedrijven die misbruik maken van de cao door te frauderen met het vervoer voor de zwaksten uit onze samenleving, geen knip voor de neus waard zijn? Zo ja, bent u bereid om de ondernemersvergunning van zulke sjoemelaars direct af te nemen?

  De cao Taxivervoer is overeengekomen tussen de direct betrokken partijen, de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Het toezicht op de naleving van cao’s valt onder de eigen verantwoordelijkheid van cao-partijen. Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) controleert de naleving van de cao Taxivervoer. Sociale partners en het SFT hebben aangegeven dat zij de controle op de naleving van de cao serieus oppakken. Zo zijn na het afsluiten van de cao in 2009 de controlefrequenties aangescherpt. Verder worden sancties zoals nabetalingen, schadevergoedingen en boetes opgelegd en zo nodig afgedwongen via de rechter.
  Taxibedrijven zijn verplicht zich aan de cao te houden. Niet-naleving van de cao is bovendien schadelijk voor het imago van de taxisector. We zijn immers gezamenlijk met alle betrokken partijen op weg om de sector op een hoger kwaliteitsniveau te brengen.
  De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) kan de ondernemersvergunning schorsen of intrekken. Daarvoor is een vonnis van de burgerlijke rechter nodig waarin staat dat de ondernemer de verplichtingen uit de cao niet nakomt. Ook moet het om grove en herhaaldelijke schendingen gaan. De IVW zal deze sanctie waar nodig toepassen.

 • Vraag 3
  Wat is er waar van de bewering van KNV Taxi dat bij aanbesteding van speciaal vervoer door gemeenten en zorgverzekeraars alleen gekeken wordt naar de geboden prijs en niet naar de kwaliteit?

  Bij aanbesteding van contractvervoer spelen verschillende aspecten een rol, waaronder de prijs. Juist om de kwaliteit van het contractvervoer te verbeteren is eind 2009 met alle betrokken partijen een gezamenlijk offensief «kwaliteitsimpuls contractvervoer» gestart. Daartoe zijn handboeken «professioneel aanbesteden» opgesteld waarin kwaliteitscriteria zijn opgenomen. In een intensieve communicatiecampagne worden gemeenten en zorgverzekeraars gestimuleerd de handboeken bij hun aanbestedingen te hanteren en de contracten goed te monitoren. De komende jaren wordt de ontwikkeling van de kwaliteit van het contractvervoer jaarlijks geëvalueerd. De Kamer wordt hierover geïnformeerd, zoals toegezegd in mijn brief van 16 maart 2010 (Kamerstuk 31 521 nr. 46).

 • Mededeling - 9 juli 2010

  Op 5 juli 2010 heeft het lid De Mos (PVV) vragen gesteld over het bericht «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen». Hierbij deel ik u mede dat ik meer tijd nodig heb om deze vragen te beantwoorden. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10540
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen» (ingezonden 5 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3178
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «Taxi’s speciaal vervoer sjoemelen» (ingezonden 5 juli 2010).