Kamervraag 2010Z09918

Een nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 4 augustus 2010 (na 40 dagen)
Indiener Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen economie ict recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09918.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3005.html
1. Webwereld, 23 juni 2010: «Apple verzamelt en verkoopt locatiedata»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van het feit dat akkoord gaan met deze voorwaarden Apple het recht geeft locatiegegevens van zijn gebruikers te vergaren, gebruiken en verkopen?

  Ja. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van Apple, heeft Apple het recht om de locatiegegevens te verzamelen, beheren, verwerken, delen en verkopen aan partners en licentiehouders van Apple. Het doel van de verwerking van locatiegegevens is levering van de op de gebruiker toegesneden locatiediensten en -producten. Aan gebruikers die dergelijke locatiegebonden diensten niet op prijs stellen, biedt Apple een opt-out regeling waarmee zij de functie voor locatiediensten en -producten te allen tijde kunnen uitzetten.
  Het College Bescherming Persoonsgegevens, dat toezicht houdt op de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan beoordelen of het vragen van toestemming voor het verder verstrekken en verkopen van gegevens, via de voorwaarden van Apple, al dan niet rechtmatig is. Ik heb het vraagstuk daarom doorgeleid naar het Ministerie van Justitie (zie het antwoord op vraag 4).

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat geanonimiseerde data vaak toch te herleiden vallen naar individuen? Zo nee, waarom niet?

  Of geanonimiseerde data te herleiden zijn naar individuen, hangt af van de mate waarin deze data van identificerende gegevens zijn ontdaan én de middelen die een verantwoordelijke heeft om personen met behulp van beschikbare data te identificeren. Het verwijderen van identificerende gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum, betekent dus niet altijd dat deze gegevens niet meer herleidbaar zijn naar individuen en dat er geen sprake is van persoonsgegevens.
  Echter, in de voorwaarden van Apple wordt vermeld dat de locatiegegevens op zodanige wijze worden verzameld dat het niet mogelijk is om de gebruikers op basis van deze gegevens te identificeren.
  Het College Bescherming Persoonsgegevens is het aangewezen orgaan dat kan beoordelen of de data dusdanig zijn geanonimiseerd dat er redelijkerwijs geen sprake meer is van herleidbaarheid.
  Een adequate invulling en het gebruik van privacystatements en de privacyvoorwaarden conform privacybepalingen zoals opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, acht ik dusdanig relevant dat ik dit vraagstuk heb doorgeleid naar het Ministerie van Justitie. Het doel is deze vraagstukken voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens en de privacyvoorwaarden van Apple door het CBP te laten toetsen.

 • Vraag 4
  Stelt u zich, net als Apple, op het standpunt dat de vergaarde (en de te vergaren) informatie niet te herleiden is naar individuele gebruikers? Zo ja, kunt u aangeven waarop u dit baseert? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te nemen ten aanzien van deze kwestie?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 26 juli 2010

  De beantwoording van de vragen van de leden Elias en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) over een nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple (ingezonden op 25 juni 2010 onder kenmerk 2010Z09918), zal meer dan de gebruikelijke drie weken in beslag nemen vanwege noodzakelijke interdepartementale afstemming. De beantwoording zal zo spoedig mogelijk aan uw Kamer worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09918
Volledige titel: Vragen van de leden Elias en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken over een nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3005
Volledige titel: Vragen van de leden Elias en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken over een nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple (ingezonden 25 juni 2010).