Kamervraag 2010Z08840

Verkiezingsbeïnvloeding door de Katholieke Radio-omroep

Ingediend 27 mei 2010
Beantwoord 10 juni 2010 (na 14 dagen)
Indiener Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08840.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2631.html
1. De Telegraaf, 25 mei 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «KRO geeft stemadvies aan leden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Op grond van welk artikel van de Mediawet onderneemt de KRO deze actie?

  Omroepverenigingen zijn volgens artikel 2.24, tweede lid, onder d van de Mediawet 2008 verenigingen die hun leden op democratisch aanvaardbare wijze invloed geven op het beleid.
  Communicatie met de leden behoort tot de verenigingsactiviteiten die gebruikelijk zijn in een actief functionerende vereniging om de band met en tussen de leden te versterken (zie artikel 2.136, tweede lid, onder b,van de Mediawet 2008).
  In het kader van de communicatie met de leden heeft de directievoorzitter van de KRO een oproep aan de leden gedaan om hun stem te laten horen voor een sterke KRO. Hij heeft gewezen op standpunten van politieke partijen, maar geen stemadvies gegeven. Voor de volledige tekst van de brief zie: http://www.kro.nl/leden/handtekeningactie_brief.aspx.

 • Vraag 3
  Is het een doel van omroepverenigingen om door middel van brieven het stemgedrag van burgers te beïnvloeden? Zo ja, waarom?

  Nee. Het staat de KRO als vereniging evenwel vrij om zijn leden te informeren over politieke ontwikkelingen die de toekomst van de publieke omroep en in het bijzonder de KRO raken en de leden uit te nodigen daarover te discussiëren en communiceren.

 • Vraag 4
  Wat kost deze actie?

  De kosten bedragen volgens de KRO 11.000 euro, dus enkele centen per lid, voor het afdrukken van de brief en bijvoegen bij de gids. Het betreft hier een verenigingsactiviteit die niet met publieke middelen wordt bekostigd.

 • Vraag 5
  Bent u bereid de subsidie aan de KRO per onmiddellijk in te trekken? Zo nee, waarom niet?

  Nee. De wet geeft mij daarvoor geen bevoegdheid en grondslag.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08840
Volledige titel: Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verkiezingsbeïnvloeding door de Katholieke Radio-omroep (ingezonden 27 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2631
Volledige titel: Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verkiezingsbeïnvloeding door de Katholieke Radio-omroep (ingezonden 27 mei 2010).