Kamervraag 2010Z08754

De perceptiekosten en administratieve lasten van de integrale vennootschapsbelasting en wijkenheffing

Ingediend 25 mei 2010
Beantwoord 6 juli 2010 (na 42 dagen)
Indiener Paulus Jansen (SP)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen belasting financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08754.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2815.html
1. Bij een werkbezoek aan woningcorporatie Wonen Zuid kreeg vragensteller de informatie dat voor deze corporatie (15.000 woningen) 5 FTE extra administratieve krachten nodig zijn ten gevolge van de invoering van de integrale VPB. Extrapolerend voor het totale corporatiebezit komt dit neer op 800 FTE extra, een extra uitgave van ca. € 40 miljoen op jaarbasis.
2. Bij een werkbezoek aan woningcorporatie Wonen Zuid kreeg vragensteller de informatie dat voor deze corporatie (15.000 woningen) 1 FTE extra administratieve krachten nodig is ten gevolge van de invoering van de integrale VPB. Extrapolerend voor het totale corporatiebezit komt dit neer op 160 FTE extra, een extra uitgave van ca. € 8 miljoen op jaarbasis.
3. Bron: Jaarverslag 2008 CFV, pag. 83; de personeelskosten zijn gestegen van € 4,066 miljoen (2007) naar € 4.630 (2008).
 • Vraag 1
  Is de Belastingdienst nagegaan wat op basis van nacalculatie de effecten zijn – incidenteel en structureel – van de invoering van de integrale vennootschapsplicht voor woningcorporaties per 1-1-2008 op de omvang van haar formatie? Zo nee, is de minister van Financiën bereid om dit na te gaan en de Kamer daarover te informeren?

  Er is niet op basis van nacalculatie nagegaan wat de effecten zijn van de invoering van de integrale belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (VPB) bij woningcorporaties op de formatie en de administratieve last.
  De belastingplicht voor de VPB voor woningcorporaties is reeds enkele jaren geleden ingevoerd: vanaf 2006 (partieel) en 2008 (integraal). Het effect op de formatie en de extra administratieve last ligt naar verwachting voornamelijk in de jaren 2008 en 2009, vanwege de benodigde aanpassingen die in de bedrijfs- en administratieve processen van de woningcorporaties, en in mindere mate voor de jaren daarna. De administratieve lasten zullen per woningcorporatie ook verschillen. De mate waarin woningcorporaties aanpassingen hebben moeten doen, is afhankelijk van zowel de aard van de corporatie, als van de omvang. Bij een beherende corporatie zal dit minder zijn dan die bij een corporatie met bijvoorbeeld veel projectontwikkelingsactiviteiten. Ten slotte zal ook de schaalgrootte van de corporatie meespelen. Ervaringen bij één corporatie zijn dan ook niet per definitie representatief voor alle corporaties.
  In de uitvoering van de (integrale) VPB plicht streeft de Belastingdienst er naar de administratieve lastendruk voor woningcorporaties zoveel mogelijk te beperken. Daartoe zijn bij de invoering van de belastingplicht vaktechnische afspraken met de corporaties gemaakt over de toepassing daarvan (vaststellingsovereenkomst 1 en 2). Bovendien is voor het toezicht onder meer een zogenaamde «Nadere Afspraak» met advieskantoren gesloten. Met deze afspraak wordt beoogd zoveel mogelijk afstemming over de fiscale positie van woningcorporaties te krijgen door overleg met en toezicht bij deze adviseurs. Woningcorporaties hebben de mogelijkheid zich voor 1 september 2010 bij deze afspraak aan te sluiten. Door zich aan te sluiten, wordt de administratieve druk bij corporaties sterk verminderd.
  Bij de Belastingdienst worden de werkzaamheden efficiënt en effectief opgepakt, onder andere door landelijke coördinatie vanuit een adoptieregio en landelijke vaktechnische afspraken. Werkzaamheden voor de afzonderlijke regio’s worden hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Ook de hiervoor genoemde afspraken met advieskantoren zorgen voor centrale afspraken en beperkt benodigd toezicht vanuit de verschillende regio’s.
  Vanwege hiervoor genoemde punten zie ik op dit moment dan ook geen reden om alsnog een onderzoek naar de gevolgen op de formatie en de extra administratieve lasten te doen als gevolg van de invoering van de (integrale) belastingplicht.

 • Vraag 2
  Is de minister van Financiën na de invoering van de integrale vennootschapsbelasting nagegaan wat de werkelijke administratieve effecten zijn voor de woningcorporaties?1 Zo nee, is hij hiertoe bereid? Zou de minister een extra administratieve last van € 40 miljoen op jaarbasis voor de woningcorporaties acceptabel vinden in relatie tot de omvang van de opgehaalde belasting, alsmede in relatie tot de doelstellingen van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is de minister voor WWI na de invoering van de wijkenheffing per 1-1-2008 nagegaan hoe hoog de werkelijke administratieve lasten van deze heffing zijn bij de woningcorporaties?2 Zo nee, is hij hiertoe bereid? Zou de minister een extra administratieve last van €8 miljoen op jaarbasis voor de woningcorporaties acceptabel vinden in relatie tot de omvang van de heffing, alsmede in relatie tot de doelstellingen van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit?

  Er is niet op basis van nacalculatie nagegaan hoe hoog de werkelijke administratieve lasten zijn bij de heffing voor de bijzondere projectsteun voor de wijkenaanpak. Bij de heffing voor de bijzondere projectsteun is echter een tweedeling te maken. In 2009 hebben 379 corporaties een aanslag voor de heffing ontvangen. De hiermee samenhangende administratieve last is verwaarloosbaar aangezien het Fonds de hoogte van de heffing vaststelt op basis van de jaarlijkse verantwoordingsgegevens. In 2009 is aan 51 corporaties geen heffing opgelegd omdat zij voldeden aan de voorwaarden voor vrijstelling. De mate waarin het opstellen van een aanvraag om bijzondere projectsteun te ontvangen bij deze corporaties tot hogere administratieve lasten heeft geleid, is inherent aan het aanvragen van een subsidie. Voor het Fonds is niet inzichtelijk hoe groot de administratieve belasting van de subsidieaanvraag is. De vele juridische procedures die corporaties hebben aangespannen tegen de heffing en de uitbetalingen hebben ongetwijfeld wel geleid tot hogere lasten bij corporaties, de omvang hiervan is niet bekend.

 • Vraag 4
  In welke mate is de bovenmodale stijging van de personeelskosten van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)3 over 2008 veroorzaakt door het toezicht op de juiste uitvoering van de wijkenheffing? Heeft deze stijging doorgezet over 2009?

  De toename van de personeelskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van het gemiddelde bruto salaris ten gevolge van CAO en het hieraan gekoppelde vakantiegeld en eindejaarsuitkering, verhoging van de WAO premie en verhoging van de werkgeversbijdrage aan de zorgverzekering. Door hogere pensioenpremies en stijging van het pensioengevend salaris zijn ook de pensioenlasten gestegen. Door de verhoging van het premiepercentage is de gemiddelde arbeidsongeschiktheidspremie gestegen.
  Deze toename heeft dus geen relatie met het toezicht op de juiste uitvoering van de wijkenheffing. In 2008 is de heffing opgelegd, maar is nog geen subsidie uitgekeerd of afgerekend. Voor de werkzaamheden daarvoor is in begroting 2009 en begroting 2010 een bedrag aan personeelskosten opgenomen.

 • Mededeling - 25 juni 2010

  Hierbij bericht ik u, mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, dat de kamervragen gesteld door het lid Jansen (SP) over de perceptiekosten en administratieve lasten van de integrale vennootschapsbelasting en wijkenheffing, niet binnen de termijn van drie weken beantwoord kunnen worden. Gelet op de noodzakelijke interdepartementale afstemming is een zorgvuldige beantwoording van de vragen binnen die termijn niet mogelijk gebleken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08754
Volledige titel: Vragen van het lid Jansen (SP) aan de ministers van Financiën en voor Wonen, Wijken en Integratie over de perceptiekosten en administratieve lasten van de integrale vennootschapsbelasting en wijkenheffing (ingezonden 25 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2815
Volledige titel: Vragen van het lid Jansen (SP) aan de ministers van Financiën en voor Wonen, Wijken en Integratie over de perceptiekosten en administratieve lasten van de integrale vennootschapsbelasting en wijkenheffing (ingezonden 25 mei 2010).