Kamervraag 2010Z08486

Het verzamelen van gegevens door Google

Ingediend 19 mei 2010
Beantwoord 12 juli 2010 (na 54 dagen)
Indiener Arda Gerkens (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08486.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2974.html
1. NRC Handelsblad, 16 mei 2010
 • Vraag 1
  Wat is uw mening over het bericht dat Google in Duitsland data heeft verzameld via wifi-netwerken?1

  Ik heb kennis genomen van dit bericht.
  Uit een onderzoek van het Openbaar Ministerie, waaraan Google vrijwillig medewerking heeft verleend, is gebleken dat Google ook in Nederland informatie via Wifi-netwerken heeft vergaard.
  Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie is niet gebleken dat er een redelijk vermoeden bestaat van het plegen van computervredebreuk (art. 138a Wetboek van Strafrecht, hierna SR.), het aftappen of opnemen van gegevens (art. 139c Sr. het plaatsen van opname apparatuur (art. 139d, tweede lid, aanhef en onder b), het bekend maken van een vertrouwelijk radiobericht (art. 441 Sr.) of enig ander strafbaar feit.
  Het ontbreken van een specifieke strafbaarstelling laat onverlet dat Google met haar gegevensvergaring en -opslag een ongeoorloofde inbreuk kan hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onbeveiligde Wifi-toegangspunten, of dat er anderszins is gehandeld in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De beoordeling daarvan is echter in beginsel aan de civiele rechter en aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

 • Vraag 2
  Acht u het mogelijk dat Google deze data ook verzameld heeft van Nederlandse gebruikers? Zo nee, waarom niet? Indien u dit mogelijk acht, bent u bereid te onderzoeken of dit ook daadwerkelijk gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Indien blijkt dat in Nederland gegevens verzameld en opgeslagen zijn door Google, bent u dan bereid het Openbaar Ministerie te verzoeken onderzoek te doen of er strafbare feiten zijn gepleegd? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wanneer er naar uw mening geen strafbare feiten zijn gepleegd, vindt u het dan wenselijk de wet hierop aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

  Het CBP heeft bekend gemaakt onderzoek te doen naar het door Google verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot wifi-netwerken. Een oordeel over de vraag of aanpassing van het wettelijk kader nodig is of dat andere stappen aangewezen zijn, zal ik vormen nadat de resultaten van het CBP-onderzoek bekend zijn.

 • Vraag 5
  Welke andere stappen zijn mogelijk indien komt vast te staan dat Google inderdaad onrechtmatig persoonsgegevens heeft verzameld?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 8 juni 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Gerkens (SP) over het verzamelen van gegevens door Google (ingezonden 19 mei 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08486
Volledige titel: Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over het verzamelen van gegevens door Google (ingezonden 19 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2974
Volledige titel: Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over het verzamelen van gegevens door Google (ingezonden 19 mei 2010).