Kamervraag 2010Z07031

Het bericht dat Syrië aan Hezbollah Scudraketten verstrekt

Ingediend 20 april 2010
Beantwoord 27 mei 2010 (na 37 dagen)
Indiener Atzo Nicolaï (VVD)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen defensie europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07031.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2559.html
1. NRC Handelsblad, 15 april 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «VS vrezen dat Hezbollah Scudraketten krijgt»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u ook van mening dat levering van Scudraketten aan Hezbollah Libanon en de regio zal destabiliseren?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 3
  Wat is de reactie van Syrië, Libanon en Israël op deze aantijgingen?

  Israël heeft deze beschuldigingen aan het adres van Syrië geuit. President Shimon Peres heeft, kort voor zijn officiële bezoek aan Parijs twee weken geleden, Syrië beschuldigd van het leveren van Scudraketten aan Hezbollah. Volgens Israël zal het beschikken over dergelijke wapens de vuurkracht van deze organisatie aanzienlijk vergroten en staat deze bevoorrading haaks op de voorgestelde bereidheid van Syrië om de indirecte vredesonderhandelingen te hervatten. Syrië en Libanon ontkennen met klem dat er sprake is van levering van Scudraketten aan Hezbollah.

 • Vraag 4
  Indien sprake is van deze leveringen, welke gevolgen verwacht u voor het Vredesproces in het Midden-Oosten?

  Vooralsnog zijn deze berichten niet objectief verifieerbaar gebleken. Het is derhalve niet opportuun om hieraan op dit moment stellige conclusies te verbinden. Vast staat wel dat levering van dergelijke wapens een grove schending zou inhouden van verplichtingen voortvloeiende uit de VN Veiligheidsraadresoluties 1559 en 1701, die beide oproepen tot ontwapening van milities in Libanon. Een dergelijke schending zal in voorkomend geval ongetwijfeld onderwerp van bespreking worden in de VN-veiligheidsraad en zal alsdan naar onze mening leiden tot het nemen van passende maatregelen.

 • Vraag 5
  Indien van deze leveringen sprake is, heeft dit gevolgen voor de relatie tussen Nederland en Syrië? En voor de relatie tussen de EU en Syrië?

  Zie de beantwoording van vraag 6.

 • Vraag 6
  Indien van deze leveringen sprake is, heeft dit gevolgen voor het, nog door Syrië te ratificeren, associatieakkoord tussen de EU en Syrië?

  Nederland deelt de zorgen van de VS over de bewapening van Hezbollah en hecht dan ook sterk aan de naleving van genoemde VNVR-resoluties. Daarmee gaat Nederland door, zowel in VN- en ook in EU-verband. Ik merk op dat deze berichten vooralsnog niet hebben geleid tot een herziening van het toenaderingsbeleid van de VS jegens Syrië. Mijn Amerikaanse ambtgenote Hillary Clinton heeft tijdens de NAVO-top in Estland nog eens uitdrukkelijk aangegeven het vaste voornemen te hebben om op korte termijn een Amerikaanse ambassadeur in Damascus te plaatsen.
  Als blijkt dat deze berichten op waarheid berusten, verdient deze schending van VNVR-resoluties ook in EU-kader aan de orde te worden gesteld en welke gevolgen daaraan moeten worden verbonden in de EU-relatie met Syrië. Ik wil daar niet op vooruitlopen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07031
Volledige titel: Vragen van het lid Nicolaï (VVD)aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Syrië aan Hezbollah Scudraketten verstrekt (ingezonden 20 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2559
Volledige titel: Vragen van het lid Nicolaï (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Syrië aan Hezbollah Scudraketten verstrekt (ingezonden 20 april 2010).