Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-XV-2.html
ID: 36550-XV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,C.E.G.van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,C.J.Schouten

1 Begrotingsstaat premiegefinancierd (voorjaarsnota)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

78.193.044

78.193.044

214.603

‒ 455.570

‒ 455.570

‒ 14.237

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Arbeidsmarkt

434.055

434.055

0

61.070

61.070

0

3

Arbeidsongeschiktheid

14.192.288

14.192.288

0

‒ 89.809

‒ 89.809

0

5

Werkloosheid

3.579.605

3.579.605

214.603

‒ 102.760

‒ 102.760

‒ 14.237

6

Ziekte en verlofregelingen

5.037.471

5.037.471

0

‒ 181.484

‒ 181.484

0

8

Oudedagsvoorziening

52.336.311

52.336.311

0

‒ 181.711

‒ 181.711

0

9

Nabestaanden

347.383

347.383

0

2.030

2.030

0

11

Uitvoeringskosten

2.265.931

2.265.931

0

37.094

37.094

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De bovenstaande ondergrenzen zijn conform de Rijksbegrotingsvoorschriften voor het toelichten van mutaties in deze 1e suppletoire begroting van SZW.

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 (2029) opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1e suppletoire begroting. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven 2024

uitgaven 2025

uitgaven 2026

uitgaven 2027

uitgaven 2028

uitgaven 2029

artikel nr

Vastgestelde begroting 2024 incl NvW, amendementen en ISB's

58.639.952

59.025.966

60.721.817

62.204.094

62.553.061

 

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

Lage-inkomensvoordeel

‒ 35.078

‒ 20.187

0

0

0

0

1

Corona

1.146.416

10.128

534

0

0

0

1

Macrobudget Participatiewet

‒ 108.295

‒ 200.055

‒ 165.605

‒ 137.449

‒ 130.426

‒ 130.622

2

Toeslagenwet

‒ 19.952

‒ 19.760

‒ 19.867

‒ 20.690

‒ 22.038

‒ 22.718

2

Wajong

‒ 5.896

‒ 5.544

‒ 4.163

2.210

15.342

33.218

4

Kinderopvangtoeslag

‒ 119.116

‒ 106.152

‒ 105.461

‒ 316.243

‒ 427.061

‒ 473.885

7

Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

‒ 15.843

‒ 40.303

‒ 59.182

‒ 80.268

‒ 100.845

‒ 123.222

10

Wet op het Kindgebonden Budget

‒ 235.044

‒ 60.862

2.828

‒ 75.205

‒ 125.945

‒ 149.422

10

Uitvoeringskosten UWV/SVB

‒ 24.682

‒ 28.325

‒ 26.394

‒ 26.147

‒ 26.213

‒ 25.029

11

Rijksbijdragen

3.089.500

530.800

1.930.000

2.941.400

4.223.900

6.213.600

12

SPUK Inburgering

‒ 103.965

‒ 47.593

‒ 7.016

‒ 3.451

‒ 696

12

13

COA

‒ 22.022

‒ 23.061

‒ 23.982

0

0

0

13

Toedeling prijs- en loonbijstelling 2024

120.035

103.104

106.604

93.048

79.784

78.821

99

Overboekingen met andere begrotingshoofdstukken

‒ 226.300

‒ 143.077

‒ 144.934

‒ 138.479

‒ 140.428

‒ 142.192

div

Diverse kasschuiven

‒ 143.497

51.502

69.013

25.329

2.849

‒ 5.196

div

Uitgekeerde Eindejaarsmarge 2023

50.454

     

div

Overige mutaties en extrapolatie

‒ 8.654

73.817

129.807

112.589

84.457

62.962.164

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2024

61.978.013

59.100.398

62.403.999

64.580.738

65.985.741

68.215.529

 
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten 2024

ontvangsten 2025

ontvangsten 2026

ontvangsten 2027

ontvangsten 2028

ontvangsten 2029

artikel nr

Vastgestelde begroting 2024 incl NvW, amendementen en ISB's

2.341.636

2.354.494

2.379.793

2.335.782

2.234.678

 

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

Bijstelling boete-ontvangsten

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

1

Terugontvangsten TW

3.232

0

0

0

0

0

2

Terugontvangsten TOZO Kapitaalverstrekkingen

14.101

‒ 2.100

‒ 2.250

‒ 1.450

‒ 300

0

2

Terugontvangsten TSB

27.186

     

6

Uitvoeringsmutaties KOT

‒ 19.579

‒ 5.037

‒ 20.118

‒ 6.853

‒ 614

1.971

7

Uitvoeringsmutaties WKB

‒ 61.244

‒ 22.567

‒ 48.214

‒ 38.417

‒ 33.313

‒ 32.253

10

Realisatie SVB

32.221

     

11

Terugontvangsten AKW

6.375

     

13

Terugontvangsten Integratie en maatschappelijke samenhang

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

13

Diverse ontvangstenmutaties

343

‒ 657

3

7

9

2.162.165

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2024

2.349.971

2.329.833

2.314.914

2.294.769

2.206.160

2.137.583

 
Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven 2024

uitgaven 2025

uitgaven 2026

uitgaven 2027

uitgaven 2028

uitgaven 2029

artikel nr

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2024

78.193.044

83.471.593

89.159.242

94.403.623

99.013.977

 

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

Totaal Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

56.152

52.566

52.267

51.962

51.651

51.332

1

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering

‒ 11.640

‒ 6.166

‒ 4.488

‒ 3.811

‒ 3.251

‒ 2.728

3

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

74.012

118.032

139.770

151.812

165.285

177.930

3

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

‒ 16.646

‒ 6.161

‒ 3.038

‒ 2.723

‒ 1.000

‒ 950

3

WGA en WG erd

‒ 140.102

‒ 152.033

‒ 176.971

‒ 149.109

‒ 95.672

‒ 57.361

3

Uitvoeringsmutaties werkloosheid

‒ 104.046

‒ 182.009

‒ 104.966

‒ 45.363

‒ 33.306

‒ 28.029

5

Uitvoeringsmutaties Ziektewet

‒ 10.993

7.186

12.714

16.169

19.088

26.290

6

Uitvoeringsmutaties verlofregelingen

‒ 174.029

‒ 248.288

‒ 271.576

‒ 264.866

‒ 250.451

‒ 233.886

6

Uitvoeringsmutaties oudedagsvoorziening

‒ 183.435

‒ 293.082

‒ 396.866

‒ 476.114

‒ 533.329

‒ 570.153

8

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

24.682

27.735

18.418

20.225

21.599

23.149

11

Overboekingen met andere begrotingen

100

4.100

3.100

1.900

1.900

1.900

div

Bijstelling nominaal

23.449

‒ 513.840

‒ 1.158.592

‒ 1.405.509

‒ 1.629.196

‒ 1.851.759

div

Overige mutaties en extrapolatie

6.926

6.629

3.099

8.741

20.853

104.298.678

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2024

77.737.474

82.286.262

87.272.113

92.306.937

96.748.148

101.834.413

 
Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten 2024

ontvangsten 2025

ontvangsten 2026

ontvangsten 2027

ontvangsten 2028

ontvangsten 2029

artikel nr

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2024

214.603

243.776

274.833

306.203

328.373

 

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

Bijstelling UFO ontvangsten

‒ 14.000

690

6.810

1.162

8.413

376

5

Bijstelling UFO ontvangsten nominaal

‒ 237

‒ 1.325

‒ 2.655

‒ 4.442

‒ 3.005

‒ 5.243

5

Extrapolatie

     

350.797

5

Stand na de 1e suppletoire begroting 2024

200.366

243.141

278.988

302.923

333.781

345.930

 

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 7 Coronamaatregelen op de Sociale Zaken en Werkgelegenheid begroting (bedragen x € 1 miljoen)
 

(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Omschrijving maatregel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Art

Vindplaats

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

0

0

0

1.156

1.156

0

1

Kamerstuk 35 420, nr. 478

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

0

0

45

1

1

14

2

Kamerstuk 35 420, nr. 478

Waarborgfonds sanering

6

6

0

0

0

0

2, 99

Kamerstuk 35 420, nr. 478

Versnellen brede schuldenaanpak

1

1

0

0

0

0

2

Kamerstuk 35 420, nr. 478

Uitvoeringskosten UWV NOW

0

0

0

0

0

0

11, 99

Kamerstuk 35 420, nr. 478

Uitvoeringskosten UVB NOW

0

0

0

0

0

0

96, 99

Kamerstuk 35 420, nr. 478

Kasschuif uitvoeringskosten NOW

0

0

0

‒ 11

‒ 11

0

96, 99

Kamerstuk 35 420, nr. 478

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

1.431.039

8.000

1.439.039

1.083.399

2.522.438

‒ 14.918

102.800

21.743

6.280

326.971

           

Uitgaven

1.095.313

8.000

1.103.313

1.051.909

2.155.222

‒ 11.817

93.598

30.101

6.280

327.659

           

Inkomensoverdrachten

          

Lage-inkomensvoordeel

491.913

0

491.913

‒ 29.751

462.162

‒ 20.187

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

21.915

0

21.915

‒ 5.327

16.588

0

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

147.221

0

147.221

‒ 11.415

135.806

‒ 10.794

‒ 11.577

10.636

4.202

204.728

Subsidies (regelingen)

          

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

270.374

0

270.374

‒ 48.705

221.669

0

80.000

0

0

0

Overige subsidies algemeen

3.395

5.000

8.395

‒ 349

8.046

5.566

2.406

1.000

1.000

3.940

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

14.300

0

14.300

0

14.300

0

0

0

0

11.023

Stimuleringregeling LLO in MKB

89.230

0

89.230

0

89.230

10.500

15.000

12.500

0

55.114

Stimulans Arbeidsmarktpositie

700

0

700

467

1.167

0

0

0

0

0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

0

0

0

1.155.793

1.155.793

0

0

0

0

0

Nederland leert door

120

0

120

0

120

0

0

0

0

0

Opdrachten

          

Opdrachten

49.616

3.000

52.616

‒ 8.804

43.812

3.098

7.769

5.965

1.078

42.526

Bekostiging

          

Bekostiging

100

0

100

0

100

0

0

0

0

100

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

          

Ministerie van VWS

56

0

56

0

56

0

0

0

0

706

Ministerie van EZK

121

0

121

0

121

0

0

0

0

4.270

Bijdrage aan agentschappen

          

Agentschap RIVM

5.065

0

5.065

0

5.065

0

0

0

0

5.065

Agentschap CJIB

187

0

187

0

187

0

0

0

0

187

Bijdrage aan medeoverheden

          

SPUK BMIP

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

14.880

0

14.880

3.700

18.580

3.700

3.700

3.700

3.700

18.580

           

Ontvangsten

          

Algemeen

1.180

0

1.180

0

1.180

0

0

0

0

1.180

Boeten

13.700

0

13.700

3.700

17.400

3.700

3.700

3.700

3.700

17.400

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1.051,9 miljoen bij de uitgaven en € 1.083,4 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 3,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 95%.

Verplichtingen artikel 1

Bij de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) eindejaarsmarge is het verplichtingenbedrag € 29,2 miljoen hoger dan het kasbedrag. Door het subsidieritme van de MDIEU zijn de aangegane verplichtingen altijd hoger dan de bijbehorende kasuitgaven in dat jaar. In 2023 heeft er bij zowel het verplichtingenbudget als het kasbudget onderrealisatie plaatsgevonden.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV): Op basis van de voorlopige realisaties zijn de verwachte uitgaven aan het LIV voor 2024 en 2025 neerwaarts bijgesteld; voor 2024 met € 29,8 miljoen en voor 2025 met € 20,2 miljoen. De voorlopige beschikkingen van het LIV over 2023 (uitbetaling in 2024) laten een meevaller zien. Een verklaring voor deze meevaller is een foutieve inschatting van het effect van de bijzondere WML-verhoging in 2023. Ook speelt de stijging van de CAO-lonen in 2023 mogelijk een rol, waardoor er relatief minder werknemers in aanmerking komen voor het (J-)LIV.

 • Loonkostenvoordelen (LKV): Op basis van de voorlopige realisaties over 2023 is de raming voor 2024 t/m 2026 naar beneden bijgesteld bijgesteld (€ 13,0 miljoen in 2024). De voorlopige beschikkingen van het LKV over 2023 (uitbetaling in 2024) laten een meevaller zien. Het lagere gebruik zit vooral in het LKV ouderen. Dit zou verklaard kunnen worden door de wetenschap dat het LKV ouderen op termijn gaat vervallen en werkgevers hierom minder geneigd zijn dit aan te vragen of in de veronderstelling zijn dat dit reeds vervallen is.

Subsidies

 • Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden: Voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDI&EU) is meerjarig in totaal € 1 miljard beschikbaar. Om beter bij het verwachte kasritme van de tijdvakken aan te sluiten is er een kasschuif van € 80,0 miljoen gedaan van 2024 naar 2026.

 • Om ervoor te zorgen dat het totaalbedrag voor de MDI&EU (€ 1 miljard) beschikbaar blijft, wordt via de eindejaarsmarge van 2024 de onderuitputting op de regeling in 2023 van € 31,3 miljoen aan het budget voor de begroting 2024 toegevoegd.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid: Op basis van de vaststellingen van de verschillende NOW-tranches is de raming naar boven bijgesteld met € 1,2 miljard. Er zijn meer nabetalingen en minder ontvangsten dan eerder verwacht. Daarom stijgen de totale verwachte uitgaven aan de NOW. Tegelijkertijd zijn er rente-ontvangsten bij UWV, die met de hogere uitgaven worden gesaldeerd.

 • Een deel van de resterende loon- en prijsindexering van de STAP-regeling wordt ingezet om extra budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke individuele scholingsregeling binnen SLIM. Dit is in lijn met de motie van der Lee (Kamerstuk 29 544, nr. 1184).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

433.889

166

434.055

61.070

495.125

57.521

55.450

55.328

56.604

615.314

           

Uitgaven

433.889

166

434.055

61.070

495.125

57.521

55.450

55.328

56.604

615.314

           

Inkomensoverdrachten

          

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

398.317

155

398.472

56.152

454.624

52.566

52.267

51.962

51.651

468.867

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

27.194

11

27.205

4.455

31.660

4.515

2.800

3.002

4.581

135.788

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal

535

0

535

41

576

18

‒ 39

‒ 58

‒ 50

2.394

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

7.843

0

7.843

422

8.265

422

422

422

422

8.265

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 61,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

Er zijn in 2023 meer aanvragen binnengekomen voor de compensatieregelingen transitievergoeding dan eerder verwacht. Deze stijging is verwerkt in de ramingen voor 2024 en verder.

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 2 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

8.119.759

3.433

8.123.192

‒ 87.977

8.035.215

‒ 147.312

‒ 165.154

‒ 133.427

‒ 144.435

8.859.077

           

Uitgaven

8.120.187

3.433

8.123.620

‒ 90.413

8.033.207

‒ 151.236

‒ 164.793

‒ 132.919

‒ 141.629

8.865.885

           

Inkomensoverdrachten

          

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.975.967

0

6.975.967

‒ 108.295

6.867.672

‒ 200.055

‒ 165.605

‒ 137.449

‒ 130.426

7.748.905

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

7.047

0

7.047

1.285

8.332

17

17

17

17

7.064

AIO

437.190

0

437.190

‒ 5.893

431.297

‒ 13.404

‒ 20.408

‒ 30.066

‒ 35.974

535.894

TW

455.533

2.733

458.266

‒ 23.995

434.271

‒ 22.863

‒ 20.448

‒ 16.569

‒ 13.149

434.466

Bijstand overig

803

0

803

152

955

71

74

79

83

668

Onderstand (Caribisch Nederland)

15.290

700

15.990

‒ 1.051

14.939

‒ 1.182

‒ 1.137

‒ 1.163

‒ 1.179

10.488

Subsidies (regelingen)

          

Noodfonds

60.000

0

60.000

0

60.000

0

0

0

0

0

Gas

0

0

0

18.000

18.000

18.000

1.108

2.573

3.742

3.132

Stapsgewijze arbeidstoeleiding praktijkleren mbo

5.000

0

5.000

‒ 5.000

0

0

5.000

0

0

0

SBCM

2.800

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

2.800

NIBUD

379

0

379

391

770

456

456

456

456

770

Overige subsidies algemeen

8.642

0

8.642

10.079

18.721

4.819

10.882

9.220

10.059

8.956

Alle kinderen doen mee

10.590

0

10.590

1.746

12.336

0

5.000

5.000

5.000

15.590

Opdrachten

          

Opdrachten algemeen

58.277

0

58.277

‒ 9.973

48.304

1.252

3.565

3.780

1.539

47.768

Bekostiging

          

ZonMw

1.297

0

1.297

‒ 1.052

245

‒ 547

203

203

203

1.500

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

ZonMw

193

0

193

0

193

0

0

0

0

193

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

          

Financiën

1.800

0

1.800

558

2.358

0

0

0

0

2.200

Bijdrage aan sociale fondsen

          

Pensioenfonds Wsw

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

Bijdrage aan agentschappen

          

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

370

0

370

0

370

0

0

0

0

482

DUO

69.000

0

69.000

0

69.000

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

          

Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek

0

0

0

30.000

30.000

23.500

‒ 18.500

‒ 4.000

‒ 17.000

0

Bijzondere uitkeringen

0

0

0

2.635

2.635

3.700

0

0

0

0

Transformatiebudget sociale infrastructuur

0

0

0

0

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

          

Contributie CASS

9

0

9

0

9

0

0

0

0

9

           

Ontvangsten

61.823

0

61.823

17.333

79.156

‒ 2.757

‒ 2.247

‒ 1.443

‒ 291

9.423

           

Ontvangsten

          

Algemeen

17.223

0

17.223

3.232

20.455

‒ 657

3

7

9

9.423

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

44.600

0

44.600

14.101

58.701

‒ 2.100

‒ 2.250

‒ 1.450

‒ 300

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 90,4 miljoen bij de uitgaven en - € 88,0 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 17,3 miljoen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 99,1%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

1. Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

 • Het budget voor het macrobudget Participatiewetuitkering is naar beneden bijgesteld met ‒ € 108,3 miljoen in 2024. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verwerking van de conjunctuur en de voorlopige realisaties van 2023. Doordat het CPB een lagere werkloze beroepsbevolking verwacht in de komende jaren, worden de bijstandsuitgaven neerwaarts bijgesteld met ‒ € 36,4 miljoen in 2024, ‒ € 107,4 miljoen in 2025, ‒ € 79,2 miljoen in 2026, ‒ € 58,7 miljoen in 2027 en ‒ € 61,3 miljoen in 2028. De verwerking van de voorlopige realisaties van 2023 zorgt daarnaast voor een neerwaartse bijstelling van ‒ € 78 miljoen in 2024, ‒ € 83,6 miljoen in 2025, ‒ € 86,2 miljoen in 2026, ‒ € 88,7 miljoen in 2027 en ‒ € 91,1 miljoen in 2028.

 • De IOAW-raming is aangepast als gevolg van de bijstelling van het doorstroompercentage (doorstroom uit de WW) en de nieuwe WW-uitstroomcijfers. Doordat de verwachte werkloosheid voor 2024 naar beneden is bijgesteld, wordt ook de verwachte doorstroom van de WW naar de IOAW naar beneden bijgesteld (- € 7,1 miljoen in 2024, ‒ € 10,1 miljoen in 2025, ‒ € 11,5 miljoen in 2026, ‒ € 8,8 miljoen in 2027 en - € 4,6 miljoen in 2028).

 • Als gevolg van het wetsvoorstel proactieve dienstverlening neemt naar verwachting het aantal bijstandsuitkeringen toe. Dit leidt tot hogere bijstandsuitgaven, oplopend van € 9,1 miljoen in 2026 tot € 22,3 miljoen in 2028.

 • Door het niet halen van de banenafspraak door overheidswerkgevers treedt er in 2024 een besparingsverlies op de bijstandsuitkeringen op en wordt het macrobudget met € 30,1 miljoen naar boven bijgesteld. Omdat de quotumregeling is opgeschort, kan dit besparingsverlies niet gedekt worden door heffingsopbrengsten van het quotum.

 • Afgelopen zomer werd duidelijk dat de invoeringsdatum van 1 juli 2024 voor het wetsvoorstel Participatiewet in balans niet haalbaar blijkt. Daardoor vallen de middelen in 2024 vrij. Een deel is toen ingezet ter dekking van ander beleid, de rest van de middelen (€ 14 miljoen) is op deze begrotingspost blijven staan en is dit voorjaar ingezet.

Tabel 11 Uitsplitsing macrobudget participatiewetuitkeringen (x € 1.000)
 

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkoming

‒ 57.903

‒ 102.986

‒ 79.219

‒ 64.028

‒ 66.862

69.234

       

Algemene bijstand

8.280

‒ 29.297

‒ 2.294

11.960

6.641

133.084

Loonkostensubsidie

‒ 30.861

‒ 36.743

‒ 39.903

‒ 43.065

‒ 46.303

‒ 11.172

IOAW

‒ 11.546

‒ 14.149

‒ 15.289

‒ 12.254

‒ 7.563

‒ 34.105

IOAZ

‒ 1.923

‒ 875

189

1.253

2.309

3.373

BBZ

‒ 21.854

‒ 21.922

‒ 21.922

‒ 21.922

‒ 21.946

‒ 21.946

2. Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

 • Het budget voor de AIO wordt meerjarig naar beneden bijgesteld met - € 5,9 miljoen in 2024 oplopend tot - € 36 miljoen in 2028. Op basis van de realisatiecijfers van de SVB worden de AIO-uitkeringslasten meerjarig neerwaarts bijgesteld. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de instroom van het aantal AIO-huishoudens in de toekomst naar verwachting minder hard zal stijgen dan eerder geraamd.

3. Toeslagenwet

 • Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB nemen de TW-uitkeringslasten in 2024 naar verwachting af met € 24 miljoen, aflopend tot een daling van € 13,1 miljoen in 2028. Dit komt met name doordat het aantal TW-aanvullingen voor de WIA is gedaald, echter is de gemiddelde uitkeringshoogte voor de WIA tegelijkertijd licht gestegen.

 • Met het wetsvoorstel proactieve dienstverlening wordt een grondslag voor gegevensuitwisseling opgenomen in de wet SUWI, hierdoor kunnen uitvoerders niet-gebruikers gericht benaderen door het koppelen van persoonsgegevens. Hiermee neemt het aantal TW-aanvullingen toe, oplopend van € 2,1 miljoen in 2026 tot € 15 miljoen in 2029.

Subsidies

 • Er zijn diverse mutaties voor subsidies Geldzorgen, armoede en schulden. De grootste betreft een doorverdeling van € 15,5 miljoen in 2024 en € 17,6 miljoen in 2025 van de reservering op artikel 99 voor het nieuwe tijdvak van de subsidie financiële educatie voor het voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2023/24, 31 289, nr. 570).

Bijdrage aan medeoverheden

 • Bij de oorspronkelijke reservering voor de tijdelijke oplossing voor de alleenverdienersproblematiek was uitgegaan van financiering via een SPUK, met uitbetaling in jaar t+2. Eind 2023 is besloten dat gemeenten volledig via een Decentrale Uitkering (DU) worden gefinancierd. Daarnaast is besloten dat de tijdelijke regeling pas per 2025 ingaat. Dit betekent dat gemeenten in 2024 het huidig handelingsperspectief nog uitvoeren. Deze besluiten zorgen voor een ander kasritme: + € 30 miljoen in 2024, + € 23,5 miljoen in 2025, ‒ € 18,5 miljoen in 2026, ‒ € 4 miljoen in 2027, ‒ € 17 miljoen in 2028 en ‒ € 14 miljoen in 2029.

 • In de jaren 2025 t/m 2034 komt er een transformatiebudget van cumulatief € 318 miljoen voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven beschikbaar. Het transformatiebudget zal via een specifieke uitkering worden toegekend aan gemeenten, op basis van door hun ingediende plannen.

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

6.629

0

6.629

‒ 687

5.942

‒ 179

‒ 176

‒ 177

‒ 178

765

           

Uitgaven

9.717

0

9.717

‒ 587

9.130

‒ 279

‒ 176

‒ 177

‒ 178

765

           

Inkomensoverdrachten

          

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

937

0

937

‒ 187

750

‒ 179

‒ 176

‒ 177

‒ 178

765

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Uitvoering individuele plaatsing & steun

8.780

0

8.780

‒ 400

8.380

‒ 100

0

0

0

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,6 miljoen bij de uitgaven en ‒ € 0,7 miljoen bij de verplichtingen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100 %.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

          

Verplichtingen

14.105.588

86.700

14.192.288

‒ 89.809

14.102.479

‒ 93.707

‒ 198.390

‒ 208.128

‒ 142.344

          

Uitgaven

14.105.588

86.700

14.192.288

‒ 89.809

14.102.479

‒ 93.707

‒ 198.390

‒ 208.128

‒ 142.344

          

Inkomensoverdrachten

         

WAO

3.020.000

18.000

3.038.000

‒ 11.640

3.026.360

‒ 6.166

‒ 4.488

‒ 3.811

‒ 3.251

WAO nominaal

207.552

1.221

208.773

3.313

212.086

‒ 12.108

‒ 34.239

‒ 40.734

‒ 39.390

IVA nominaal

342.763

2.040

344.803

‒ 5.648

339.155

‒ 18.974

‒ 52.015

‒ 69.751

‒ 69.528

WGA nominaal

276.776

1.807

278.583

8.296

286.879

‒ 11.195

‒ 55.681

‒ 77.495

‒ 79.447

WAZ nominaal

5.019

450

5.469

110

5.579

‒ 268

‒ 757

‒ 860

‒ 820

WGA eigenrisicodragers nominaal

30.104

182

30.286

‒ 362

29.924

‒ 3.503

‒ 9.088

‒ 13.323

‒ 16.346

IVA

4.995.817

30.000

5.025.817

74.012

5.099.829

118.032

139.770

151.812

165.285

WGA

4.516.579

30.000

4.546.579

‒ 107.870

4.438.709

‒ 118.775

‒ 142.527

‒ 113.317

‒ 58.693

WAZ

72.839

0

72.839

50

72.889

40

35

32

28

WGA eigenrisicodragers

496.921

3.000

499.921

‒ 32.232

467.689

‒ 33.258

‒ 34.444

‒ 35.792

‒ 36.979

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

135.649

0

135.649

‒ 16.646

119.003

‒ 6.161

‒ 3.038

‒ 2.723

‒ 1.000

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

5.569

0

5.569

‒ 1.192

4.377

‒ 1.371

‒ 1.918

‒ 2.166

‒ 2.203

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 89,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

 • De WAO kent een kleine meevaller omdat de gemiddelde uitkeringshoogte iets lager ligt dan eerder verwacht (- € 11,6 miljoen). Meerjarig wordt de meevaller kleiner omdat het aantal mensen in de WAO afneemt.

 • De IVA kent een tegenvaller omdat het aantal uitkeringen naar verwachting hoger uitkomt dan waar eerder rekening mee is gehouden. De instroom ligt hoger en ook de doorstroom vanuit de WGA komt hoger uit (+ € 74,0 miljoen). Deze ontwikkeling werkt ook meerjarig door.

 • De WGA publiek kent een meevaller: bij de raming van de uitgaven is voor 2023 gerekend met een te hoog indexatiepercentage voor de WGA-uitkeringen. De werkelijke indexatie van de uitkeringen viel lager uit. De meevaller die dit voor 2023 opleverde werkt ook meerjarig door. Daarnaast stromen naar verwachting meer mensen door naar de IVA dan eerder gedacht, hetgeen zorgt voor een lager aantal uitkeringen in de WGA (- € 107,9 miljoen).

 • WGA eigenrisicodragers: voor de WGA eigenrisicodragers wordt gerekend met dezelfde uitkeringshoogte als bij de WGA publiek. De meevaller bij WGA publiek vanwege de uikeringshoogte doet zich daarom ook voor bij de WGA eigenrisicodragers (- € 32,2 miljoen).

 • De CRvB heeft op 29 november 2023 geoordeeld dat een loonloos tijdvak afkomstig uit de WW vanaf de datum van de uitspraak voor lopende gevallen op verzoek richting de toekomst gecorrigeerd moet worden. SZW geeft gehoor aan de uitspraak en besluit om de maatregel 'loonloze tijdvakken', die bij voorjaarsnota 2023 is geregeld voor nieuwe gevallen, ook te laten gelden voor alle lopende gevallen. Hierdoor nemen de WIA uitgaven toe, maar hoeft er minder TW-aanvulling verstrekt te worden. De uitgaven nemen per saldo in 2024 naar verwachting toe met ongeveer 41 miljoen euro en lopen richting 2071 geleidelijk af naar 0 euro.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

Op basis van verwachtingen van het UWV is het budget voor de jaren 2024-2029 aflopend naar beneden bijgesteld (€ 16,6 miljoen in 2024 aflopend tot € 0 in 2050). Deze middelen worden gebruikt voor diverse doeleinden waaronder een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd voor een tegemoetkoming aan ESB-instellingen (zie toelichting artikel 4, bijdrage aan ZBO's/RWT's).

Nominaal

 • Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP).

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

4.198.496

0

4.198.496

‒ 3.350

4.195.146

‒ 6.083

‒ 4.432

1.972

15.342

4.389.418

           

Uitgaven

4.198.496

0

4.198.496

‒ 3.350

4.195.146

‒ 6.083

‒ 4.432

1.972

15.342

4.389.418

           

Inkomensoverdrachten

          

Wajong

4.111.616

0

4.111.616

‒ 5.896

4.105.720

‒ 5.544

‒ 4.163

2.210

15.342

4.316.759

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Re-integratie Wajong

86.880

0

86.880

2.546

89.426

‒ 539

‒ 269

‒ 238

0

72.659

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,4 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100 %.

Inkomensoverdrachten

Uitkeringslasten Wajong

 • In de periode 2024-2026 stellen we het budget naar beneden bij. Dit komt onder andere door het bijstellen van de gemiddelde jaaruitkering. Uit realisaties blijkt dat meer uitkeringsgerechtigden arbeidsvermogen hebben en aan het werk zijn. Ook blijkt dat bij de groep werkenden minder gebruik gemaakt wordt van inkomensondersteuning. Daarnaast vallen de sociale lasten lager uit, vanwege een lager percentage werkgeversheffing zvw.

 • De opwaartse bijstelling op de uitkeringslasten Wajong voor de jaren 2027-2029 wordt verklaard door de extra instroom Wajong2015 naar aanleiding van de zogenoemde 10-jaarregel. Dit houdt in dat voor Wajongers waarbij tijdelijk geen arbeidsvermogen is vastgesteld en die in tien jaar tijd geen ontwikkelingen hebben laten zien, het ontbreken van arbeidsvermogen als duurzaam wordt aangenomen. Dit zorgt 10 jaar na de start van de regeling voor extra instroom in de Wajong2015 (vanaf 2025).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie Wajong

Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget incidenteel voor 2024 (€ 1,1 miljoen) en voor de jaren 2025-2027 variërend tussen € 0,5 miljoen ‒ € 0,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarnaast heeft in 2024 een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden van het re-integratiebudget op artikel 3 naar artikel 4 voor een tegemoetkoming voor instellingen die ondersteuning bieden bij ernstige scholingsbelemmeringen (ESB). Dit betreft een incidentele tegemoetkoming van € 3,6 miljoen voor de ESB-instellingen voor de cohorten gestart in 2021, 2022 en 2023 in verband met de stijging in kosten (met name personeelskosten).

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 5 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

181.927

0

181.927

‒ 9.870

172.057

89.919

69.748

74.258

76.895

131.708

           

Uitgaven

186.375

0

186.375

‒ 9.870

176.505

89.919

69.748

74.258

76.895

131.708

           

Inkomensoverdrachten

          

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

99.504

0

99.504

1.647

101.151

2.031

‒ 666

‒ 4.655

‒ 5.517

97.245

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

49

0

49

‒ 44

5

‒ 43

‒ 44

‒ 45

‒ 46

5

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven

102

0

102

0

102

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

          

Overige subsidies algemeen

600

0

600

0

600

0

0

0

0

0

Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening

11.348

0

11.348

‒ 4.281

7.067

4.281

0

0

0

0

Werkgeverssubsidie praktijkleren

8.500

0

8.500

0

8.500

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Arbeidsmarktdienstverlening

65.400

0

65.400

‒ 7.192

58.208

79.150

65.958

74.458

77.958

29.958

Bijdrage aan agentschappen

          

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

872

0

872

0

872

500

500

500

500

500

           

Ontvangsten

0

0

0

65

65

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Restituties

0

0

0

65

65

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 9,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 0,1 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Bijdrage ZBO's/RWTs

 • De investeringen in de arbeidsmarktdienstverlening zijn bedoeld voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur vanaf 2025, het vervolg op de regionale mobiliteitsteams (RMT's). In de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur maken de Regionale werkcentra begeleiding naar passend werk of scholing beter toegankelijk. Deze hervorming bevordert daartoe o.a. de samenwerking tussen instanties zoals UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijs- en opleidingsinstellingen.

 • Van deze mutaties is er € 10,5 miljoen in 2025 en 2026, € 15,0 miljoen in 2027 en vanaf 2028 € 15,5 miljoen afkomstig uit de enveloppe Arbeidsmarkt, Armoede en Schulden die bij het coalitieakkoord Rutte IV zijn gereserveerd op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën.

 • Tevens is er tijdelijk impulsbudget gereserveerd voor de hervorming van arbeidsmarktinfrastructuur: € 63,0 miljoen in 2025, € 60,0 miljoen in 2026, € 63,5 miljoen in 2027, € 67,0 miljoen in 2028. Ook in de periode 2029-2034 zijn nog tijdelijke middelen voor dit doel gereserveerd op de SZW-begroting.

 • Onder deze mutaties vallen ook diverse kasschuiven voor de RMT's. Hiervan is € 3,5 miljoen bestemd voor het ontschot budget, € 2,7 miljoen voor het personeelsbudget van de sociale partners en € 3,9 miljoen voor het personeelsbudget van UWV en Gemeenten. Al deze kasschuiven betreffen overlopende verplichtingen vanuit 2024 naar het jaar 2025.

Subsidies

 • Voor coördinatie crisisdienstverlening is er een kasschuif van € 4,2 miljoen van 2024 naar 2025. Dit is een kasschuif voor de subsidie organiserend vermogen. Dit betreft nabetalingen voor het restant dat partijen nog dienen te ontvangen na vaststelling van deze subsidie. Deze partijen zijn o.a. FNV, CNV en CAOP.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 5 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

3.563.683

15.922

3.579.605

‒ 102.760

3.476.845

‒ 227.428

‒ 187.846

‒ 139.849

‒ 136.686

6.246.354

           

Uitgaven

3.563.683

15.922

3.579.605

‒ 102.760

3.476.845

‒ 227.428

‒ 187.846

‒ 139.849

‒ 136.686

6.246.354

           

Inkomensoverdrachten

          

WW

3.359.024

15.061

3.374.085

‒ 104.046

3.270.039

‒ 182.009

‒ 104.966

‒ 45.363

‒ 33.306

4.862.269

WW nominaal

190.787

861

191.648

1.286

192.934

‒ 45.419

‒ 82.880

‒ 94.486

‒ 103.380

1.370.213

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Scholing WW

13.872

0

13.872

0

13.872

0

0

0

0

13.872

           

Ontvangsten

214.603

0

214.603

‒ 14.237

200.366

‒ 635

4.155

‒ 3.280

5.408

345.930

           

Ontvangsten

          

Ufo

203.000

0

203.000

‒ 14.000

189.000

690

6.810

1.162

8.413

269.255

Ufo nominaal

11.603

0

11.603

‒ 237

11.366

‒ 1.325

‒ 2.655

‒ 4.442

‒ 3.005

76.675

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 102,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 14,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

 • De raming van de Werkloosheidswet (WW) wordt per saldo neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling komt voort uit twee onderdelen. Enerzijds wordt de raming op basis van uitvoeringsinformatie van UWV naar boven aangepast (€ 59,2 miljoen in 2024 oplopend tot € 153,9 mijoen in 2029). De hoger dan verwachte instroom over 2023 werkt meerjarig door en zorgt zodoende de komende jaren voor hogere uitgaven. Daaraan gerelateerd worden ook hogere faillissementsuitkeringen verwacht.

 • Anderzijds stelt het CPB de raming van de werkloze beroepsbevolking in de meest recente raming (CEP 2024) neerwaarts bij. Als gevolg hiervan daalt ook het verwachte aantal werkloosheidsuitkeringen. Dit leidt tot een meerjarige meevaller op de WW van ‒ € 169,2 miljoen in 2024 (- € 280,9 in 2025, ‒ € 242,3 in 2026, ‒ € 193,4 in 2027, ‒ € 182,8 in 2028 en ‒ € 183,4 in 2029).

Nominaal

 • Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP).

Ontvangsten

 • Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is voor 2024 naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van UWV (- € 14,0 miljoen). Naar verwachting nemen de ontvangsten vanaf 2025 weer toe.

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

60.379

0

60.379

‒ 33.811

26.568

‒ 26.610

‒ 13.941

‒ 2.141

‒ 550

59.296

           

Uitgaven

60.379

0

60.379

‒ 33.811

26.568

‒ 26.610

‒ 13.941

‒ 2.141

‒ 550

59.296

           

Inkomensoverdrachten

          

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

6.242

0

6.242

405

6.647

313

313

313

313

6.555

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

5.107

0

5.107

2.310

7.417

972

992

980

972

5.738

OPS- fonds

192

0

192

‒ 95

97

‒ 64

‒ 13

0

0

0

Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

48.838

0

48.838

‒ 36.431

12.407

‒ 27.831

‒ 15.233

‒ 3.434

‒ 1.835

47.003

           

Ontvangsten

0

0

0

27.300

27.300

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Restituties

0

0

0

27.300

27.300

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 33,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 27,3 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

 • De TSB-uitkeringslasten worden neerwaarts bijgesteld. Dit is het gevolg van een lagere volumeverwachting. Dit is allereerst het gevolg van gefaseerde invoering. Om de uitvoerbaarheid van de regeling te waarborgen wordt de TSB gefaseerd ingevoerd en worden niet alle beoogde ziektes in de eerste jaren in de regeling opgenomen. Hierdoor zal het volume in 2024 en 2025 lager zijn dan eerder verwacht. Dit zorgt voor een neerwaartse bijstelling van €25 miljoen en €13 miljoen, respectievelijk. Daarnaast was gebruik van de TSB in het eerste jaar lager dan verwacht. Op basis hiervan stellen we het aantal toekenningen vanaf 2024 meerjarig neerwaarts bij. Wel wordt verwacht dat het gebruik van de TSB gedurende jaren zal groeien, waardoor de grootte van de bijstelling over de jaren afneemt.

 • De Ziekteverzekering uitkeringslasten zijn op basis van de realisatie van de uitkeringslasten 2023, de bijstelling van de CBS-bevolkingsprognose en een nieuwe wisselkoersvoorspelling meerjarig bijgesteld met € 2,3 miljoen in 2024 en € 0,9 miljoen in 2025 t/m 2029. Daarnaast is er sprake van een tegenvaller in 2024 vanwege de verdragsrechtelijke verplichting om een compensatieregeling voor het gebrek aan een verlofregeling te treffen voor personen die in de periode 2010 tot 2024 zelfstandig ondernemer waren en zwanger waren.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinanierd
Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

5.022.500

14.971

5.037.471

‒ 181.484

4.855.987

‒ 296.883

‒ 373.244

‒ 387.624

‒ 381.748

6.199.330

           

Uitgaven

5.022.500

14.971

5.037.471

‒ 181.484

4.855.987

‒ 296.883

‒ 373.244

‒ 387.624

‒ 381.748

6.199.330

           

Inkomensoverdrachten

          

ZW

2.104.761

7.153

2.111.914

‒ 10.993

2.100.921

7.186

12.714

16.169

19.088

2.156.066

ZW nominaal

119.971

408

120.379

5.676

126.055

‒ 12.808

‒ 31.268

‒ 36.071

‒ 36.238

613.670

WAZO nominaal

97.843

240

98.083

‒ 1.571

96.512

‒ 27.252

‒ 52.902

‒ 65.544

‒ 72.642

488.391

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

14.412

56

14.468

‒ 364

14.104

‒ 4.337

‒ 8.413

‒ 10.438

‒ 11.659

71.947

Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) nominaal

39.741

114

39.855

‒ 706

39.149

‒ 11.444

‒ 21.979

‒ 27.204

‒ 30.176

199.938

WAZO

1.695.724

4.000

1.699.724

‒ 108.029

1.591.695

‒ 156.523

‒ 170.997

‒ 166.406

‒ 157.106

1.714.032

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

252.831

1.000

253.831

‒ 18.759

235.072

‒ 25.730

‒ 28.845

‒ 28.235

‒ 26.910

252.786

Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO)

697.217

2.000

699.217

‒ 46.738

652.479

‒ 65.975

‒ 71.554

‒ 69.895

‒ 66.105

702.500

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 181,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

 • De Ziektewet-uitgaven zijn in 2024 neerwaarts bijgesteld en vanaf 2025 meerjarig opwaarts bijgesteld. De neerwaarste bijstelling in 2024 komt voornamelijk door een nieuwe CAO in de uitzendbranche, waardoor het contract van uitzendkrachten niet meer wordt ontbonden bij ziekte. Hierdoor krijgen zieke uitzendkrachten loon doorbetaald tijdens de duur van hun contract en stromen ze de ZW niet in. De meerjarige opwaartse bijstelling wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de nieuwe CPB-cijfers, waaruit blijkt dat de werkzame beroepsbevolking toeneemt en we meer beroep op ZW verwachten. Tegelijkertijd zijn er meer eigenrisicodragers per juli 2023, wat zorgt voor een neerwaartse plafondcorrectie die meerjarig doorwerkt.

 • De WAZO-raming wordt meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie en de nieuwe CBS-geboorteprognose. Enerzijds is sprake van een lager volume door het lagere aantal geboortes en anderzijds een opwaartse bijstelling door een hogere gemiddelde uitkering. Per saldo is sprake van een neerwaartse bijstelling.

 • De raming voor de WAZO aanvullend geboorteverlof partners wordt meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie en de nieuwe CBS-geboorteprognose. De bijstelling wordt vooral verklaard door een lager volume als gevolg van het lagere aantal geboortes. Er is daarnaast een relatief beperkte opwaartse bijstelling door een hogere gemiddelde uitkering. Per saldo is sprake van een neerwaartse bijstelling.

 • De raming voor de Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) wordt meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie en de nieuwe CBS-geboorteprognose. Het volume wordt neerwaarts bijgesteld vanwege het lagere aantal geboortes. Daarnaast valt ook de gemiddelde uitkering lager uit.

Nominaal

 • Dit betreft de nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP).

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

4.628.664

251.000

4.879.664

‒ 143.272

4.736.392

‒ 87.582

‒ 88.244

‒ 305.288

‒ 427.081

6.799.317

           

Uitgaven

4.631.946

251.000

4.882.946

‒ 143.272

4.739.674

‒ 87.582

‒ 88.244

‒ 305.288

‒ 427.081

6.799.317

           

Inkomensoverdrachten

          

Kinderopvangtoeslag

4.548.571

250.000

4.798.571

‒ 119.516

4.679.055

‒ 108.752

‒ 111.861

‒ 328.443

‒ 440.961

6.752.744

Subsidies (regelingen)

          

Kinderopvang

2.050

0

2.050

0

2.050

2.000

2.000

2.000

0

2.050

Subsidies Caribisch Nederland

13.641

1.000

14.641

124

14.765

3.228

4.233

5.715

6.833

24.812

Opdrachten

          

Overige Opdrachten

2.973

0

2.973

0

2.973

2.300

6.035

4.600

4.100

7.602

Opdrachten Caribisch Nederland

1.692

0

1.692

0

1.692

0

0

0

0

1.692

Opdrachten Stelselherziening KO

18.312

0

18.312

‒ 15.200

3.112

2.200

6.500

6.500

0

0

Bekostiging

          

Projectbureau PGV

1.687

0

1.687

900

2.587

1.165

0

0

0

1.687

Bijdrage aan agentschappen

          

Agentschap DUO

9.391

0

9.391

0

9.391

0

0

0

0

8.230

Bijdrage aan medeoverheden

          

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN

11.283

0

11.283

2.170

13.453

960

960

960

960

500

SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang

22.346

0

22.346

‒ 11.750

10.596

9.317

3.889

3.380

1.987

0

           

Ontvangsten

1.826.825

0

1.826.825

‒ 19.579

1.807.246

‒ 5.037

‒ 20.118

‒ 6.853

‒ 614

1.696.757

           

Ontvangsten

          

Algemeen

480

0

480

0

480

0

0

0

0

480

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

251.672

0

251.672

‒ 19.579

232.093

‒ 5.037

‒ 20.118

‒ 6.853

‒ 614

105.952

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.574.673

0

1.574.673

0

1.574.673

0

0

0

0

1.590.325

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 143,3 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is - € 19,6 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 99,78%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

 • De uitgaven Kinderopvangtoeslag zijn meerjarig naar beneden bijgesteld met € 119 miljoen in 2024, € 106 miljoen in 2025 en vervolgens oplopend tot € 474 miljoen in 2029. De bijstelling wordt grotendeels verklaard doordat het CBS de prognose van het aantal geboorten sterk naar beneden heeft bijgesteld. Daardoor neemt het gebruik van kinderopvang af, met name in latere jaren. De afname wordt enigszins gedempt in verband met inloop van de, momenteel lange, wachtlijsten in de kinderopvang. Daarnaast is er een opwaarts effect doordat de werkloosheid op basis van het CEP 2024 meerjarig naar beneden is bijgesteld. Per saldo blijft het gebruik van kinderopvang in 2024 en 2025 vrij stabiel en is sprake van een toenemende daling in latere jaren. De relatief sterke inkomensontwikkeling waar Dienst Toeslagen vanuit gaat (voor de bevoorschotting) leidt in 2024 tot lagere uitgaven en werkt ook nog door in 2025. Daarnaast zijn er in 2024 minder nabetalingen.

 • De maximum uurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden in 2025 met 4 cent minder geïndexeerd. Dit leidt tot lagere uitgaven van € 0,9 miljoen in 2024, € 11,0 miljoen in 2025, verder oplopend tot € 24,8 miljoen in 2029. De besparing wordt ingezet voor het verhogen van het budget voor de SMI-middelen (structureel € 10,0 miljoen), uitbreiding van toezicht en handhaving (structureel € 4,1 miljoen), recht op kinderopvangtoeslag voor alle vormen van promovendi (structureel € 4,4 miljoen) en kinderopvang in Caribisch Nederland (structureel € 8,2 miljoen, deels gedekt uit de genoemde besparing).

Opdrachten

 • Gegeven de val van het kabinet Rutte IV en de verwachte formatieduur van het nieuwe kabinet is het niet realistisch dat in 2024 grote uitgaven gedaan zullen worden ten behoeve van de stelselherziening. Het huidige budget (€ 18,3 miljoen in 2024) zal naar verwachting leiden tot onderuitputting, terwijl – indien het nieuwe kabinet doorgaat met de stelselherziening – deze middelen nodig zullen zijn in volgende jaren. Daarom wordt € 15,2 miljoen kasgeschoven van 2024 naar de periode 2025-2027.

Ontvangsten

 • In de meeste jaren zijn de ontvangsten naar beneden bijgesteld. Dit houdt grotendeels verband met een lager percentage terugvorderingen dan waar eerder rekening mee was gehouden. Ouders hoeven dus naar verwachting minder terug te betalen. Daardoor komen de ontvangsten ook lager uit.

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

53.173

124.160

177.333

84

177.417

‒ 21

‒ 90

‒ 283

‒ 362

68.059

           

Uitgaven

53.173

124.160

177.333

84

177.417

‒ 21

‒ 90

‒ 283

‒ 362

68.059

           

Inkomensoverdrachten

          

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

51.864

2.400

54.264

‒ 214

54.050

‒ 246

‒ 173

‒ 283

‒ 362

67.712

Overbruggingsregeling AOW

948

0

948

328

1.276

225

83

0

0

0

Gebaar erkenning Surinaamse ouderen

0

121.760

121.760

0

121.760

0

0

0

0

0

Opdrachten

          

Opdrachten

361

0

361

‒ 30

331

0

0

0

0

347

           

Ontvangsten

0

0

0

164

164

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Restituties

0

0

0

164

164

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 0,2 miljoen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 99,9%.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

52.134.210

202.101

52.336.311

‒ 181.711

52.154.600

‒ 656.334

‒ 1.181.066

‒ 1.420.315

‒ 1.680.669

66.888.232

           

Uitgaven

52.134.210

202.101

52.336.311

‒ 181.711

52.154.600

‒ 656.334

‒ 1.181.066

‒ 1.420.315

‒ 1.680.669

66.888.232

           

Inkomensoverdrachten

          

AOW

48.304.646

0

48.304.646

‒ 183.435

48.121.211

‒ 293.082

‒ 396.866

‒ 476.114

‒ 533.329

52.820.451

AOW nominaal

3.611.321

202.101

3.813.422

2.599

3.816.021

‒ 363.252

‒ 784.200

‒ 944.201

‒ 1.147.340

14.067.781

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

19.659

0

19.659

‒ 78

19.581

0

0

0

0

0

Inkomensondersteuning AOW

198.584

0

198.584

‒ 797

197.787

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 181,7 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

 • De raming van de AOW-uitkeringslasten wordt meerjarig neerwaarts bijgesteld. De voornaamste verklaring hiervoor is de bijstelling van het aantal personen met een AOW-uitkering. Het CBS heeft haar prognose voor het aantal mensen in de AOW-leeftijdsgroep naar beneden bijgesteld als gevolg van een daling van de levensverwachting veroorzaakt door de coronapandemie. De verwachting van het CBS is dat de levensverwachting zal herstellen, maar een volledig herstel naar de trend van voor de coronapandemie wordt niet meer verondersteld. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van ‒ € 183,4 miljoen in 2024 en loopt op tot - € 533,3 miljoen in 2028.

Nominaal

 • De nominale ontwikkeling van de AOW is zowel het gevolg van de aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen als van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP). Deze neerwaartse bijstelling loopt op tot ‒ € 1,147 miljard in 2028.

3.9 Artikel 9 Nabestaanden

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

2.964

100

3.064

114

3.178

169

181

173

169

3.271

           

Uitgaven

2.964

100

3.064

114

3.178

169

181

173

169

3.271

           

Inkomensoverdrachten

          

AWW (Caribisch Nederland)

2.964

100

3.064

114

3.178

169

181

173

169

3.271

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

345.715

1.668

347.383

2.030

349.413

‒ 802

‒ 2.744

‒ 3.132

‒ 2.994

356.040

           

Uitgaven

345.715

1.668

347.383

2.030

349.413

‒ 802

‒ 2.744

‒ 3.132

‒ 2.994

356.040

           

Inkomensoverdrachten

          

ANW

317.603

0

317.603

1.686

319.289

796

1.343

1.849

2.370

285.502

ANW nominaal

22.209

1.668

23.877

275

24.152

‒ 1.621

‒ 4.106

‒ 5.021

‒ 5.397

64.563

Tegemoetkoming ANW nominaal

531

0

531

7

538

‒ 24

‒ 37

‒ 23

‒ 38

1.116

Tegemoetkoming ANW

5.372

0

5.372

62

5.434

47

56

63

71

4.859

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.

3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 10 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

9.248.817

246.685

9.495.502

‒ 251.001

9.244.501

‒ 101.192

‒ 56.354

‒ 155.464

‒ 226.765

8.136.929

           

Uitgaven

9.248.817

246.685

9.495.502

‒ 251.001

9.244.501

‒ 101.192

‒ 56.354

‒ 155.464

‒ 226.765

8.136.929

           

Inkomensoverdrachten

          

AKW

4.315.131

247.500

4.562.631

‒ 15.843

4.546.788

‒ 40.303

‒ 59.182

‒ 80.268

‒ 100.845

4.203.705

WKB

4.921.090

‒ 815

4.920.275

‒ 235.634

4.684.641

‒ 61.432

2.258

‒ 75.765

‒ 126.505

3.919.780

Kinderbijslagvoorziening BES

12.596

0

12.596

476

13.072

543

570

569

585

13.444

           

Ontvangsten

345.809

0

345.809

‒ 54.869

290.940

‒ 22.567

‒ 48.214

‒ 38.417

‒ 33.313

321.344

           

Ontvangsten

          

Terugontvangsten

345.809

0

345.809

‒ 54.869

290.940

‒ 22.567

‒ 48.214

‒ 38.417

‒ 33.313

321.344

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 251,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is - € 54,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

 • De uitgaven voor de AKW voor de periode 2024-2029 zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld met ‒ € 15,8 miljoen oplopend tot ‒ € 123,2 in 2029. De bijstelling is het gevolg van een neerwaarts bijgestelde bevolkingsprognose. Het onderliggende effect is een afgenomen aantal kinderen in alle leeftijdsgroepen. Daarnaast neemt het aantal kinderen dat recht heeft op DKIZ en AKW-plus meerjarig toe.

 • De WKB-uitgaven nemen meerjarig, net als de AKW-uitgaven, ook voornamelijk af doordat het CBS de prognose van het aantal kinderen fors naar beneden heeft bijgesteld (budgettair effect: ‒ 130 miljoen euro in 2029). Daarnaast verwachten wij voor de WKB dat de bevoorschotting net als eerder in 2023 ook in 2024 en 2025 aan de lage kant zal zijn, dit leidt tot hogere nabetalingen en/of lagere terugvorderingen in latere jaren.

 • Ook nemen de WKB-uitgaven meerjarig af doordat het CPB de inkomensontwikkeling van huishoudens met kinderen in de CEP-raming structureel iets hoger inschat (o.a. Als gevolg van minder werkloosheid en beleid) dan eerder ten tijde van de cMEV2023 werd verwacht. Een hoger loon heeft daarbij een lager recht op WKB tot gevolg (budgettair effect: ‒ 29 miljoen euro in 2029).

Ontvangsten

 • De WKB ontvangsten nemen meerjarig enigszins af als gevolg van onder meer de lagere beschikkingen (zie uitgaven) en een hoger verondersteld aandeel oninbare vorderingen.

3.11 Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

698.537

990

699.527

‒ 262

699.265

‒ 22.058

‒ 12.247

‒ 21.021

‒ 21.101

646.527

           

Uitgaven

697.239

990

698.229

‒ 262

697.967

‒ 22.058

‒ 12.247

‒ 21.021

‒ 21.101

646.527

           

Opdrachten

          

Handhaving smal

2.942

0

2.942

‒ 505

2.437

0

0

0

0

3.120

Bekostiging

          

Uitvoeringskosten CN

10.788

0

10.788

2.031

12.819

1.224

1.064

1.043

1.029

8.909

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Uitvoeringskosten UWV

463.615

0

463.615

20.848

484.463

‒ 2.533

1.579

3.136

3.968

443.731

Uitvoeringskosten SVB

203.335

990

204.325

‒ 24.391

179.934

‒ 20.749

‒ 14.890

‒ 25.200

‒ 26.098

174.693

Uitvoeringskosten IB

14.911

0

14.911

1.700

16.611

0

0

0

0

14.911

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

          

Landelijk Clientenraad

1.648

0

1.648

55

1.703

0

0

0

0

1.163

           

Ontvangsten

0

0

0

32.221

32.221

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Algemeen

0

0

0

32.221

32.221

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 0,3 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 32,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 95,8%.

Uitgaven

Bijdrage ZBO's/RWTs

 • Uitvoeringskosten UWV: Er is een technische herschikking van middelen die op artikel 99 gereserveerd stonden voor NOW uitvoeringskosten, naar artikel 11 uitvoeringskosten UWV voor het afwikkelen van de NOW-regelingen in 2024 door UWV.

 • Uitvoeringskosten SVB: Naar aanleiding van een herijking van het ramingsmodel vindt er een budgetneutrale structurele schuif plaats van het rijksgefinancierde budget naar het premiegefinancierde budget van de SVB van € 27,3 miljoen. Daarnaast komen er in de jaren 2024-2026 middelen vrij voor onder andere modernisering Algemene Administraties (AA) en structurele middelen voor telewerken. Het systeem AA van de SVB ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, waaronder de AOW en de AKW.

Ontvangsten

 • In 2023 is er voor de begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten van de SVB € 32,2 miljoen meer bevoorschot dan gerealiseerd. Dit betreft een voorlopige realisatie. In 2024 krijgt SZW dit als terugontvangst.

Budgettaire gevolen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

2.265.931

0

2.265.931

37.094

2.303.025

32.302

711

7.034

22.008

2.944.856

           

Uitgaven

2.265.931

0

2.265.931

37.094

2.303.025

32.302

711

7.034

22.008

2.944.856

           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Uitvoeringskosten UWV

1.987.793

0

1.987.793

2.466

1.990.259

9.896

‒ 4.686

992

13.808

2.134.862

Uitvoeringskosten UWV nominaal

103.590

0

103.590

5.424

109.014

‒ 6.699

‒ 23.645

‒ 23.995

‒ 22.973

558.293

Uitvoeringskosten SVB nominaal

8.577

0

8.577

1.888

10.465

1.902

1.775

2.859

3.850

51.715

Uitvoeringskosten SVB

165.971

0

165.971

27.316

193.287

27.203

27.267

27.178

27.323

199.986

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitgaven

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

 • Uitvoeringskosten SVB: Naar aanleiding van een herijking van het ramingsmodel vindt er een budgetneutrale structurele schuif plaats van het rijksgefinancierde budget naar het premiegefinancierde budget van de SVB van € 27,3 miljoen. Dit heeft geen effect op de totale hoogte van het uitvoeringsbudget.

3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 12 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

28.094.182

0

28.094.182

3.089.500

31.183.682

530.800

1.930.000

2.941.400

4.223.900

36.811.045

           

Uitgaven

28.094.182

0

28.094.182

3.089.500

31.183.682

530.800

1.930.000

2.941.400

4.223.900

36.811.045

           

Bijdrage aan sociale fondsen

          

Kosten heffingskortingen AOW

3.091.200

0

3.091.200

‒ 27.300

3.063.900

‒ 40.900

‒ 19.500

‒ 12.900

‒ 9.200

3.495.400

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

24.711.200

0

24.711.200

3.116.800

27.828.000

571.700

1.949.500

2.954.300

4.233.100

33.007.700

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

182.923

0

182.923

0

182.923

0

0

0

0

191.077

Zwangere zelfstandigen

108.859

0

108.859

0

108.859

0

0

0

0

116.868

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3.089,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Bijdrage aan sociale fondsen

 • De geraamde uitgaven aan de rijkbijdrage aan het Ouderdomsfonds voor de kosten van heffingskortingen wordt op basis van de CEP-ramingen in 2024 met € 27,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dat komt doordat geraamde omvang van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting iets lager wordt geraamd.

 • De uitgaven aan de rijksbijdragen voor het vermogenstekort van het Ouderdomsfonds wordt voor 2024 met € 3,1 miljard naar boven bijgesteld. Een van de oorzaken voor deze bijstelling is dat er voor het Ouderdomsfonds voor 2024 nu € 1,4 miljard minder premie-ontvangsten worden geraamd. Daarnaast stijgt de rijksbijdrage in 2024 omdat het Ouderdomsfonds het jaar 2023 heeft afgesloten met een vermogenstekort van € 1,5 miljard. Dat tekort wordt in 2024 via de rijksbijdrage weer aangevuld.

3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 28 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 13 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

761.123

0

761.123

‒ 111.470

649.653

‒ 56.817

‒ 14.589

‒ 1.089

58

327.334

           

Uitgaven

762.123

0

762.123

‒ 111.470

650.653

‒ 56.817

‒ 14.589

‒ 1.089

58

327.334

           

Inkomensoverdrachten

          

Remigratiewet

38.386

0

38.386

‒ 2.538

35.848

‒ 3.176

‒ 3.666

‒ 4.195

‒ 4.657

25.821

Subsidies (regelingen)

          

Opbouw kennisfunctie integratie

2.531

0

2.531

0

2.531

0

0

0

0

2.531

Vluchtelingenwerk Nederland

1.161

0

1.161

0

1.161

0

0

0

0

1.161

Overige subsidies algemeen

6.487

0

6.487

506

6.993

110

22

0

0

1.300

Vroege Integratie en Participatie

6.812

0

6.812

6.594

13.406

6.369

6.369

1.869

1.869

8.681

Opdrachten

          

Inburgering en Integratie

17.046

0

17.046

‒ 2.820

14.226

2.757

7.320

2.733

2.457

11.833

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

COA

73.187

0

73.187

‒ 22.022

51.165

‒ 23.061

‒ 23.982

0

0

32.017

Bijdrage aan agentschappen

          

Agentschap DUO

31.572

0

31.572

0

31.572

5.587

5.594

2.307

1.794

23.307

Bijdrage aan medeoverheden

          

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

1.896

0

1.896

‒ 1.896

0

142

0

0

0

0

Gemeenten inburgeringsvoorzieningen

514.085

0

514.085

‒ 103.965

410.120

‒ 47.593

‒ 7.016

‒ 3.451

‒ 696

209.069

Specifieke uitkering onderwijsroute

15.884

0

15.884

0

15.884

0

0

0

0

0

Leningen

          

DUO

51.376

0

51.376

14.671

66.047

2.048

770

‒ 352

‒ 709

11.614

           

Ontvangsten

1.000

0

1.000

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

           

Ontvangsten

          

Leningen

1.000

0

1.000

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 111,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 2,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

 • We stellen uitgaven voor Voorinburgering bij COA voor de periode 2024-2026 naar beneden bij met respectievelijk € 22,0, € 23,1 en € 24,0 miljoen. Vorig jaar bleek dat COA o.a. door het tijdelijke karakter van de noodlocaties en een gebrek aan taaldocenten onvoldoende snel kan opschalen om het hogere aantal voorinburgeringstrajecten te kunnen realiseren. Daarnaast zorgt het vrijwillige karakter van het programma voor fluctuaties in het weigeringspercentage van de inburgeraars. Er zijn afspraken gemaakt met COA om het aanbod op termijn weer op peil te krijgen.

Bijdrage aan medeoverheden

 • De bijdrage aan gemeenten middels de specifieke uitkering SPUK inburgeringsvoorzieningen is bijgesteld voor de periode 2024-2026. De afrekening over 2023 valt € 104,0 miljoen lager uit. Dit wordt verrekend in 2024. In 2025 en 2026 wordt naar beneden bijgesteld met respectievelijk € 47,6 en € 7,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt omdat er lagere aantallen worden verwacht.

Leningen

 • Op basis van de meest recente informatie van DUO is de raming voor de leningen voor inburgering in 2024 met € 14,7 miljoen opwaarts bijgesteld omdat er meer aanvragen verwacht worden.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Apparaat Kerndepartement

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van Apparaat Kerndepartement artikel 96 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

563.867

0

563.867

23.642

587.509

14.339

15.714

13.180

7.256

543.198

           

Uitgaven

569.903

0

569.903

23.642

593.545

14.339

15.714

13.180

7.256

542.957

           

Personele uitgaven

          

eigen personeel

446.849

0

446.849

11.971

458.820

13.774

14.814

12.384

6.496

422.982

externe inhuur

12.155

0

12.155

3.425

15.580

0

0

0

0

10.745

overige personele uitgaven

2.385

0

2.385

0

2.385

0

0

0

0

2.485

Materiële uitgaven

          

overige materiële uitgaven

19.779

0

19.779

2.745

22.524

48

48

48

48

20.378

ICT

25.411

0

25.411

4.475

29.886

0

0

0

0

24.557

bijdrage aan SSO's

63.324

0

63.324

1.026

64.350

517

852

748

712

61.810

           

Ontvangsten

91.299

0

91.299

0

91.299

0

0

0

0

88.479

           

Ontvangsten

          

Algemeen

91.299

0

91.299

0

91.299

0

0

0

0

88.479

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 23,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Personele uitgaven

 • Het budget voor eigen personeel is uitgebreid met middelen voor het programma Beter Samenwerken. Dit programma heeft tot doel het vervangen van het document management systeem als onderdeel van het verbeteren van de informatiehuishouding. Daarnaast is er een aanvulling van het budget in verband met werkzaamheden gerelateerd aan de bescherming van arbeidsmigranten (commissie Roemer) als invulling van het coalitieakkoord. De eerder beschikbaar gestelde middelen op artikel 99 worden hiervoor overgeheveld. Ten slotte is er een uitbreiding ten behoeve van werkzaamheden op het terrein van arbeidsmarktinfrastructuur en armoede en schulden, waarvoor de middelen afkomstig zijn van de reservering voor het coalitieakkoord bij het ministerie van Financiën.

4.2 Nog onverdeeld

Tabel 30 Budgettaire gevolgen van Nog omverdeeld artikel 99 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 157.815

116.955

‒ 105.883

‒ 81.810

‒ 72.995

‒ 79.554

236.900

            
 

Uitgaven

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 183.152

91.618

‒ 97.100

‒ 72.193

‒ 66.058

‒ 79.554

236.900

            

99.0

Nog onverdeeld

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 183.152

91.618

‒ 97.100

‒ 72.193

‒ 66.058

‒ 79.554

236.900

 

Nog te verdelen

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 183.152

91.618

‒ 97.100

‒ 72.193

‒ 66.058

‒ 79.554

236.900

 

waarvan apparaat

49.776

0

49.776

5.223

54.999

26.767

38.119

34.354

35.542

47.614

 

waarvan programma

241.781

‒ 16.787

224.994

‒ 188.375

36.619

‒ 123.867

‒ 110.312

‒ 100.412

‒ 115.096

189.286

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 183,2 miljoen bij de uitgaven en - € 157,8 bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitgaven

 • Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikel 99 naar artikel 96 van € 10 miljoen per jaar in 2024 t/m 2027 voor het programma Beter Samenwerken en uitbreiding van het ICT-budget.

 • Er zijn middelen voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) toegevoegd aan de SZW-begroting (in 2024 € 120,0 miljoen). Daarnaast is een deel van de resterende LPO-middelen over 2022 afgeboekt (€ 17,5 miljoen in 2024, aflopend).

 • Er zijn diverse uitdelingen van bestaande reserveringen naar beleidsartikelen:Zo worden de incidentele middelen voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur (in 2025 € 63 miljoen aflopend) naar het beleidsartikel 5 overgeboekt. Er wordt € 20 miljoen toegekend aan het beleidsartikel 11 voor de uitvoeringskosten van UWV. Dit betreffen middelen voor de afwikkeling van de NOW-regelingen in 2024 door het UWV. Ook worden de middelen voor de subsidieregeling financiële educatie uit het bestedingsplan armoede en schulden overgeheveld naar het beleidsartikel 2 (€ 18 miljoen in 2024 aflopend).Daarnaast zijn er meerdere overboekingen vanaf artikel 99 voor de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, waarvoor een reservering getroffen was in het coalitieakkoord.Tot slot worden de uitvoeringskosten voor de Veranderopgave Inburgering toegekend aan het beleidsartikel 13.

 • Er zijn ook diverse nieuwe reserveringen. Zo is er een reservering getroffen voor een mogelijke tegemoetkoming voor een groep arbeidsongeschikte zzp'ers die voor de verhoging van de AOW-leeftijd arbeidsongeschikt is geworden en wiens private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) eindigt als ze 65 jaar worden (€ 24,5 miljoen) en wordt er een reservering getroffen voor het Nationaal Groeifonds (NGF)-voorstel Meer Uren Werkt!. Daarnaast wordt er een reservering getroffen van € 6,5 miljoen in 2025 aflopend tot € 5,5 miljoen in 2029 voor loontransparantie.

 • Daarnaast zijn er diverse overboekingen geweest naar andere departementen. Zo wordt er in 2024 € 64 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds om gemeenten tegemoet tekomen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Daarnaast is er een structurele overboeking van € 40 miljoen per jaar naar het Gemeentefonds voor het programma Aanpak geldzorgen, armoede en schulden en wordt er € 23 miljoen in 2024 oplopend tot € 65 miljoen structureel overgeboekt naar het Gemeentefonds om de begeleidingsmiddelen van beschut werk structureel te verhogen. De middelen voor de vangnetconstructie energietoeslag worden overgemaakt naar het Gemeentefonds (€ 32,5 miljoen in 2024). Er wordt vanaf 2025 € 60 miljoen structureel overgeboekt naar BZK voor de doorwerking van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 op de huurtoeslag. Verder is er vanaf 2025 tot en met 2029 een overboeking van € 5,1 miljoen naar OCW voor het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk. Tot slot, wordt er in 2024 € 5 miljoen overgeboekt naar J&V voor de opvolging van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

 • Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de uitgaven hebben er een aantal kasschuiven plaatsgevonden. Er wordt € 8 miljoen voor het wetsvoorstel Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag doorgeschoven van 2024 naar 2027. Daarnaast worden de middelen die van de Aanvullende Post overgeheveld zijn voor de banenafspraak doorgeschoven van 2024, 2025 en 2026 naar 2027 en 2028. Tot slot, is er een kasschuif voor de uitvoeringskosten van de afwikkeling van de NOW van 2024 naar 2025 (van € 8,8 miljoen).

 • Ook zijn er een aantal overhevelingen vanaf de Aanvullende Post naar de SZW-begroting. Hier stonden nog coalitieakkoord middelen gereserveerd voor onder andere de envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden. Deze middelen worden onder meer ingezet voor:Het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong ter vervanging van loondispensatie (€ 33 miljoen in 2026 aflopend).Een reservering voor een infrastructurele opslag voor gemeenten (€ 19 miljoen in 2025 oplopend) voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.Daarnaast worden middelen van de aanvullende post overgeheveld om gemeenten te compenseren voor de kosten bij sociaal ontwikkelbedrijven als gevolg van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 (€ 8 miljoen in 2025 aflopend).Er worden middelen overgeheveld om sociaal ontwikkelbedrijven te compenseren voor het afschaffen van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) (€ 7 miljoen in 2025 aflopend).Ook wordt er € 6 miljoen vanaf 2026 overgeheveld voor een bijdrage aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

 • Tot slot, er heeft een kadercorrectie plaatsgevonden om de middelen voor de doorwerking van de bijzondere minimumloonsverhoging per 1 juli 2024 op de zorgtoeslag af te boeken van het uitgavenplafond. Deze middelen zijn aan de inkomstenkant toegevoegd aan de zorgtoeslag.