Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-XV-1.html
ID: 36550-XV-1

Ontvangen 15 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidC.E.G.van Gennip

De Minister van Armoedebeleid, Participatie en PensioenenC.J.Schouten

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.958.694

58.639.952

2.341.636

3.397.224

3.338.061

8.335

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Arbeidsmarkt

1.439.039

1.103.313

14.880

1.083.399

1.051.909

3.700

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.123.192

8.123.620

61.823

‒ 87.977

‒ 90.413

17.333

3

Arbeidsongeschiktheid

6.629

9.717

0

‒ 687

‒ 587

0

4

Jonggehandicapten

4.198.496

4.198.496

0

‒ 3.350

‒ 3.350

0

5

Werkloosheid

181.927

186.375

0

‒ 9.870

‒ 9.870

65

6

Ziekte en verlofregelingen

60.379

60.379

0

‒ 33.811

‒ 33.811

27.300

7

Kinderopvang

4.879.664

4.882.946

1.826.825

‒ 143.272

‒ 143.272

‒ 19.579

8

Oudedagsvoorziening

177.333

177.333

0

84

84

164

9

Nabestaanden

3.064

3.064

0

114

114

0

10

Tegemoetkoming ouders

9.495.502

9.495.502

345.809

‒ 251.001

‒ 251.001

‒ 54.869

11

Uitvoering

699.527

698.229

0

‒ 262

‒ 262

32.221

12

Rijksbijdragen

28.094.182

28.094.182

0

3.089.500

3.089.500

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

761.123

762.123

1.000

‒ 111.470

‒ 111.470

2.000

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

96

Apparaat Kerndepartement

563.867

569.903

91.299

23.642

23.642

0

99

Nog onverdeeld

274.770

274.770

0

‒ 157.815

‒ 183.152

0