Gepubliceerd: 11 september 2023
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36384-5.html
ID: 36384-5

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 11 september 2023

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

   

Inleiding

1

Hoofdlijnen van het voorstel

1

Inleiding

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben enkele opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen.

Hoofdlijnen van het voorstel

De leden van de D66-fractie onderstrepen het belang van geharmoniseerd beleid in de Europese Unie (EU) en begrijpen de overweging om een uitzondering te maken op de differentiatie naar CO₂-emissieklasse. Ten slotte past het discrimineren op basis van nationaliteit, herkomst of bestemming van het vervoer, land van registratie van het voertuig of land van vestiging van de vervoerder niet binnen de vrijheden waar de EU voor staat. Het is derhalve een goede ontwikkeling dat het verbod hierop expliciet overgenomen wordt in de Tunnelwet Westerschelde en de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTH). Deze leden hebben geen verdere opmerkingen of vragen.

De leden van de CDA-fractie achten het gebruik van de uitzondering om het toltarief niet te differentiëren naar CO₂-emissieklasse een precair proces. Deze leden zijn benieuwd naar welke plannen de regering heeft om de communicatie met de Europese Commissie hierin goed te laten verlopen. De leden zijn benieuwd naar de mogelijke risico’s die er spelen, en in de toekomst kunnen gaan spelen, met betrekking tot het gebruikmaken van de genoemde uitzondering.

De voorzitter van de commissie, Tjeerd de Groot

De adjunct-griffier van de commissie, Meedendorp