Kamerstuk 36277-55

Nader gewijzigd amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 51 over een verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


78,0 %
21,3 %

PvdD

Volt

Omtzigt

BBB

CU

SGP

JA21

PVV

D66

SP

FVD

BIJ1

Fractie Den Haan

CDA

GL

Groep Van Haga

PvdA

DENK

VVD


Nr. 55 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BROMET C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 15 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a Verkenning transitiebeleid landelijk gebied en natuur

  • 1. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt tweejaarlijks aan Onze Minister een verkenning uit van de ten behoeve van de transitie van het landelijk gebied en de natuur genomen en voorgenomen maatregelen in het licht van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid, waarbij voor zover mogelijk het effect van het fonds inzichtelijk wordt gemaakt.

  • 2. De verkenning, bedoeld in het eerste lid, is een wetenschappelijk rapport over de gevolgen van het gevoerde beleid in de voorafgaande jaren en het lopende kalenderjaar en een verkenning van de voorgenomen maatregelen voor de komende jaren, vergezeld van gegevens over de mate waarin de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid, zijn behaald.

II

In artikel 6, eerste lid, wordt na «natuur» ingevoegd «, alsmede tweejaarlijks de verkenning, bedoeld in artikel 5a,».

Toelichting

Bij het Transitiefonds is, anders dan bij het Klimaatfonds, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) niet gevraagd om een reguliere reflectie op de te financieren maatregelen. In het gesprek met de rapporteurs heeft het PBL aangegeven deze reflectie, onder voorwaarden, wel te kunnen uitvoeren. Dit amendement regelt dat deze reflectie op reguliere basis elke twee jaar wordt uitgevoerd. De financiering van de verkenning vindt plaats uit het fonds.

Bromet Thijssen Tjeerd de Groot