Kamerstuk 36277-51

Gewijzigd amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 42 over een verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Gepubliceerd: 11 mei 2023
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-51.html
ID: 36277-51
Origineel: 36277-42
Wijzigingen: 36277-55

Nr. 51 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BROMET C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 421

Ontvangen 11 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a Verkenning transitiebeleid landelijk gebied en natuur

  • 1. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt eenmaal per jaar aan Onze Minister een verkenning uit van de ten behoeve van de transitie van het landelijk gebied en de natuur genomen en voorgenomen uit het fonds gefinancierde maatregelen in het licht van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid.

  • 2. De verkenning, bedoeld in het eerste lid, is een wetenschappelijk rapport over de gevolgen van het gevoerde beleid in het voorafgaande en lopende kalenderjaar en een verkenning van de voorgenomen maatregelen voor het komende kalenderjaar, vergezeld van gegevens over de mate waarin de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid, zijn behaald.

II

In artikel 6, eerste lid, wordt na «natuur» ingevoegd «, alsmede de verkenning, bedoeld in artikel 5a,».

Toelichting

Bij het Transitiefonds is, anders dan bij het Klimaatfonds, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) niet gevraagd om een reguliere reflectie op de te financieren maatregelen. In het gesprek met de rapporteurs heeft het PBL aangegeven deze reflectie, onder voorwaarden, wel te kunnen uitvoeren. Dit amendement regelt dat deze reflectie op reguliere basis wordt uitgevoerd.

Bromet Thijssen Tjeerd de Groot