Kamerstuk 36210-9

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over uitwerken hoe flankerend beleid kan worden vormgegeven zodat het uitdaagrecht ook in de praktijk goed uit de verf komt

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)


65,3 %
33,3 %

DENK

D66

SGP

PVV

GL

VVD

BIJ1

Groep Van Haga

Omtzigt

BBB

CDA

Fractie Den Haan

Ephraim

PvdA

SP

CU

Volt

JA21

FVD

PvdD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor een goede werking van het uitdaagrecht niet alleen cruciaal is dat de wettelijke kaders op orde zijn, maar ook dat burgers en overheden elkaar in de praktijk weten te vinden;

overwegende dat dit niet alleen betekent dat de condities bij decentrale overheden zo moeten zijn dat verordeningen in de praktijk gebracht kunnen worden, maar ook dat bewonerscollectieven in staat zijn om er gebruik van te maken;

verzoekt de regering om in samenspraak met VNG, IPO, de Unie van Waterschappen, de openbare lichamen, het LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, de LVKK, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, en de vertegenwoordigers van de jongerenraden uit te werken hoe flankerend beleid kan worden vormgegeven, zodat het uitdaagrecht ook in de praktijk goed uit de verf gaat komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Chris Simons

Hans Teunissen