Gepubliceerd: 16 juni 2022
Indiener(s): Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-XV-4.html
ID: 36120-XV-4

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 juni 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 1e suppletoire begroting inclusief de nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

52.211.472

51.893.033

1.883.636

– 2.092.769

– 2.119.761

1.905.235

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Arbeidsmarkt

5.996.661

5.657.922

13.810

266.412

243.574

1.687.818

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.397.217

7.405.228

18.215

– 137.432

– 140.656

216755

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

– 3.840

– 3.840

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

147.839

147.839

0

5

Werkloosheid

265.559

271.413

0

– 9.594

– 9.594

0

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

1.006

1.006

0

7

Kinderopvang

3.935.977

3.935.977

1.583.186

172.831

172.831

– 18.371

8

Oudedagsvoorziening

25.534

25.534

0

1.582

1.582

0

9

Nabestaanden

1.232

1.232

0

215

215

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

187.532

– 2.661

– 2.661

17.675

11

Uitvoeringskosten

669.321

670.821

0

– 30.066

– 30.066

0

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

– 2.567.500

– 2.567.500

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

46.154

46.154

0

               

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat Kerndepartement

475.265

480.279

79.893

6.941

6.011

1.358

99

Nog onverdeeld

145.922

145.843

0

15.344

15.344

0

TOELICHTING

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de meer uitgaven Kinderopvangtoeslag (KOT) in verband met de toegang tot KOT voor ouders met een partner buiten de EU en de instroom van Oekraïense ontheemden die aanspraak maken op de KOT. Deze meeruitgaven KOT zijn op 15 juni via de brief «Aanspraak ontheemde Oekraïners op toeslagen» aan de Kamer gemeld.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Verplichtingen en uitgaven

Art 7. Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

  • De doelgroep van ouders die aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag wordt verbreed, zodat ook een ouder met een partner buiten de EU aanspraak kan maken op de KOT voor de opvang in Nederland, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden. De uitgaven KOT komen hierdoor naar verwachting € 3,5 miljoen hoger uit in 2022 en € 5 miljoen structureel. Deze maatregel lost een van de knelpunten in het toeslagenstelsel op uit de inventarisatie naar aanleiding van de motie Lodders/Van Weyenberg.

  • Met bovengenoemde maatregel kunnen Oekraïense ontheemden die gevlucht zijn met hun kinderen, maar waarvan de partner nog (noodgedwongen) in Oekraïne verblijft, aanspraak maken op KOT indien zij in Nederland gaan werken. Zodoende worden de uitgaven aan de KOT hoger inschat door de instroom van ontheemden uit Oekraïne. De verwachting is dat de uitgaven in 2022 hierdoor € 27,6 miljoen hoger uitkomen.

Art 99. Nog onverdeeld

Onvoorzien

  • De reservering van € 3,5 miljoen voor 2022 en € 5 miljoen structureel voor KOT partner buiten de EU wordt overgeboekt van artikel 99 naar artikel 7.

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen 1e suppletoire begroting 2022 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen 1e suppletoire begroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

             

7

Kinderopvang

         
 

Stand voor nota van wijziging

4.077.708

4.078.660

4.127.990

4.166.983

4.205.813

 

Inkomensoverdrachten

         
 

KOT toegang Oekrainers

27.600

0

0

0

0

 

KOT partner buiten de EU

3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Stand na nota van wijziging

4.108.808

4.083.660

4.132.990

4.171.983

4.210.813

             

99

Nog onverdeeld

         
 

Stand voor nota van wijziging

164.766

172.972

182.366

176.040

201.806

 

Onvoorzien

         
 

KOT partner buiten de EU

– 3.500

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

Stand na nota van wijziging

161.266

167.972

177.366

171.040

196.806

             

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

         
 

Stand voor nota van wijziging

50.091.103

46.242.052

46.675.807

47.503.226

48.248.183

 

KOT toegang Oekrainers

27.600

0

0

0

0

 

KOT partner buiten de EU

3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

 

KOT partner buiten de EU

– 3.500

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

Stand na nota van wijziging

50.118.703

46.242.052

46.675.807

47.503.226

48.248.183

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

             

7

Kinderopvang

         
 

Stand voor nota van wijziging

4.077.708

4.078.660

4.127.990

4.166.983

4.205.813

 

Inkomensoverdrachten

         
 

KOT toegang Oekrainers

27.600

0

0

0

0

 

KOT partner buiten de EU

3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Stand na nota van wijziging

4.108.808

4.083.660

4.132.990

4.171.983

4.210.813

             

99

Nog onverdeeld

         
 

Stand voor nota van wijziging

164.687

172.972

182.366

176.040

201.806

 

Onvoorzien

         
 

KOT partner buiten de EU

– 3.500

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

Stand na nota van wijziging

161.187

167.972

177.366

171.040

196.806

             

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

         
 

Stand voor nota van wijziging

49.745.672

46.208.277

46.802.285

47.723.206

48.418.361

 

KOT toegang Oekrainers

27.600

0

0

0

0

 

KOT partner buiten de EU

3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

 

KOT partner buiten de EU

– 3.500

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

Stand na nota van wijziging

49.773.272

46.208.277

46.802.285

47.723.206

48.418.361

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten