Gepubliceerd: 25 mei 2022
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-XV-1.html
ID: 36120-XV-1

Ontvangen 25 mei 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

52.211.472

51.893.033

1.883.636

‒ 2.120.369

‒ 2.147.361

1.905.235

        

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

5.996.661

5.657.922

13.810

266.412

243.574

1.687.818

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.397.217

7.405.228

18.215

‒ 137.432

‒ 140.656

216755

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

‒ 3.840

‒ 3.840

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

147.839

147.839

0

5

Werkloosheid

265.559

271.413

0

‒ 9.594

‒ 9.594

0

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

1.006

1.006

0

7

Kinderopvang

3.935.977

3.935.977

1.583.186

141.731

141.731

‒ 18.371

8

Oudedagsvoorziening

25.534

25.534

0

1.582

1.582

0

9

Nabestaanden

1.232

1.232

0

215

215

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

187.532

‒ 2.661

‒ 2.661

17.675

11

Uitvoeringskosten

669.321

670.821

0

‒ 30.066

‒ 30.066

0

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

‒ 2.567.500

‒ 2.567.500

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

46.154

46.154

0

        

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat Kerndepartement

475.265

480.279

79.893

6.941

6.011

1.358

99

Nog onverdeeld

145.922

145.843

0

18.844

18.844

0