Gepubliceerd: 12 oktober 2022
Indiener(s): Michiel van Nispen
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ondernemen recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36040-8.html
ID: 36040-8

99,3 %
0,0 %

Groep Van Haga

SGP

PVV

Fractie Den Haan

BIJ1

BBB

DENK

FVD

Omtzigt

CU

JA21

PvdD

Volt

VVD

CDA

GL

SP

PvdA

D66


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 12 oktober 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Aan artikel 31a van de Wet op de ondernemingsraden wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Als een accountantsverklaring een negatieve verklaring omvat als bedoeld in artikel 393 lid 5, onderdeel h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt deze accountantsverklaring onverwijld door de accountant aan de ondernemingsraad gezonden.

Toelichting

Met dit amendement wil de indiener uitvoering geven aan artikel 3, vijfde lid, van de richtlijn, waarin is bepaald dat lidstaten de werknemersvertegenwoordigers steun kunnen verstrekken bij de beoordeling van de economische situatie van de schuldenaar. Extra steun voor werknemers is allesbehalve een overbodige luxe, omdat zij, zoals ook in preambule 44 van de richtlijn wordt beschreven, als schuldeisers bijzonder kwetsbaar zijn bij een faillissement.

Indiener wijst er op dat hoewel ondernemers reeds verplicht zijn om ondernemingsraden financiële gegevens te verstrekken, op basis van artikel 31a van de Wet op de ondernemingsraden, dit in de praktijk vaak niet of onvoldoende gebeurd. Om te voorkomen dat het de ondernemingsraad pas duidelijk wordt hoe slecht de financiële positie van de onderneming is, als het faillissement wordt uitgesproken, wil de indiener bewerkstelligen dat accountants, als een accountantsverklaring een negatieve verklaring omvat als bedoeld in artikel 393, vijfde lid, onder h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een afschrift van deze verklaring rechtstreeks aan de ondernemingsraad zendt.

Op deze manier wordt een ondernemer er eerder toe aangezet om het overleg met de ondernemingsraad te starten. Hoe eerder de ondernemingsraad geïnformeerd wordt, hoe beter zij ook een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van insolventie. De medezeggenschap voor ondernemingsraden wordt met dit amendement beter gewaarborgd dan nu het geval is. Een ontwikkeling die ook door de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de sociaaleconomische Raad wordt toegejuicht.

De hierboven beschreven constructie van rechtstreekste toezending is vergelijkbaar met die van artikel 14, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Voorts waarborgt artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden dat de ondernemingsraad de nodige vertrouwelijkheid in acht neemt in de omgang met de aan haar verstrekte stukken.

Van Nispen