Gepubliceerd: 10 december 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35988-1.html
ID: 35988-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 10 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 10 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 10 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (14e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, 1e suppletoire begroting en ISB's1

Mutaties 14e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

38.798.834

35.342.376

571.763

407.041

98.015

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

11.897.452

10.030.102

50.729

411.745

102.719

0

2

Curatieve Zorg

3.837.840

3.611.329

402.249

– 1.050

– 1.050

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

13.937.824

12.205.833

6.191

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

2.004.376

2.242.785

19.630

– 3.401

– 3.401

0

5

Jeugd

220.237

224.987

4.585

0

0

0

6

Sport en bewegen

740.251

711.654

71.740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

29.666

225.980

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.512.949

5.512.949

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

31.164

35.032

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

587.075

541.725

13.738

– 253

– 253

0

11

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstukken II 2021/22, 35 970, nr. 1, NJN Kamerstukken II 2021/22, 35 975 XVI.