Gepubliceerd: 9 juli 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35884-1.html
ID: 35884-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 9 juli 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 9 juli 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 9 juli 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (9e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, 1e suppletoire begroting en ISB's1

Mutaties 9e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

20.917.921

36.734.521

574.514

1.264.916

1.110.816

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

8.534.979

9.913.097

87.703

1.173.394

1.019.294

0

2

Curatieve Zorg

844.382

3.663.367

373.705

3.933

3.933

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

2.478.372

13.340.181

5.691

29.900

29.900

0

4

Zorgbreed beleid

1.906.711

2.396.066

11.153

50.462

50.462

0

5

Jeugd

247.434

252.184

11.682

0

0

0

6

Sport en bewegen

724.924

784.906

71.740

– 14.000

– 14.000

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

34.189

233.103

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.554.849

5.554.849

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

28.905

32.773

0

2.000

2.000

0

10

Apparaatsuitgaven

466.747

467.566

9.939

35.126

35.126

0

11

Nog onverdeeld

96.429

96.429

0

– 15.899

– 15.899

0

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1 en ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1.