Gepubliceerd: 26 juli 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35895-1.html
ID: 35895-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 juli 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 juli 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 juli 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (10e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, 1e suppletoire begroting en ISB’s1

Mutaties 10e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

22.182.837

37.845.337

574.514

118.417

118.417

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

9.708.373

10.932.391

87.703

118.417

118.417

0

2

Curatieve Zorg

848.315

3.667.300

373.705

0

0

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

2.508.272

13.370.081

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

1.957.173

2.446.528

11.153

0

0

0

5

Jeugd

247.434

252.184

11.682

0

0

0

6

Sport en bewegen

710.924

770.906

71.740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

34.189

233.103

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.554.849

5.554.849

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

30.905

34.773

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

501.873

502.692

9.939

0

0

0

11

Nog onverdeeld

80.530

80.530

0

0

0

0

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1 en ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1