Kamerstuk 35830-XVI-13

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 23 juni 2021
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-13.html
ID: 35830-XVI-13

77,3 %
22,7 %

BBB

CU

D66

Fractie Den Haan

Volt

PvdA

PVV

CDA

Groep Van Haga

GL

DENK

FVD

SGP

PvdD

JA21

VVD

BIJ1

SP


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN PAULUSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in de enquête niet onderzocht heeft in welke mate de fiscale regeling erin slaagt om de daadwerkelijke eigen specifieke zorgkosten van gebruikers te dekken;

overwegende dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten moet aansluiten bij de specifieke zorgkosten die mensen maken;

overwegende dat dit nu onvoldoende bekend is;

verzoekt de Minister, de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te beoordelen en de relevante informatie te verzamelen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Paulusma