Gepubliceerd: 20 april 2021
Indiener(s): Wopke Hoekstra (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35812-1.html
ID: 35812-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 april.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en ISB's1

Mutatie 3e ISB 2021

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.379.823

10.794.755

156.109.289

56.400

56.400

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

3.003.483

3.124.936

150.892.820

0

0

0

2

Financiële markten

26.053

26.053

10.255

0

0

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

692.928

692.928

815.850

0

0

0

4

Internationale financiële betrekkingen

– 2.082.075

79.362

136.298

0

0

0

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.133.378

1.265.378

624.914

0

0

0

6

Btw-Compensatiefonds

3.576.710

3.576.710

3.576.710

0

0

0

9

Douane

540.248

540.248

605

0

0

0

13

Toeslagen

691.534

691.534

0

56.400

56.400

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

8

Apparaat kerndepartement

283.512

283.512

51.837

0

0

0

10

Nog onverdeeld

514.052

514.094

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2020–2021, 35 799, nr. 1 en 2 en Kamerstukken II 2020–2021, 35 704, nr. 1 en 2.