Gepubliceerd: 13 september 2021
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-27.html
ID: 35671-27
Origineel: 35671-11

98,0 %
2,0 %

PvdD

Groep Van Haga

DENK

PVV

Fractie Den Haan

BBB

FVD

GL

PvdA

Volt

D66

BIJ1

VVD

CDA

JA21

CU

SP

SGP


Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 13 september 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. het ontwikkelen en aanbieden van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 48c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra. De doorstroomtoets is geschikt voor alle leerlingen met uitzondering van de leerlingen bedoeld in artikel 45c, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 48d, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.

2. Onderdeel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:

1. Na het eerste lid, onderdeel a, wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot c tot en met e, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. De aanduiding «a.» voor de voorgestelde tekst wordt vervangen door de aanduiding «b.».

Toelichting

De wetswijziging op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs regelt dat de overheid stopt met het aanbieden van de Centrale Eindtoets via het CvTE. Enkel private partijen mogen na invoering van deze wetswijziging nog doorstroomtoetsen aanbieden. De indieners vinden de privatisering van eindtoetsen in het basisonderwijs zeer onwenselijk. Dat de noodzaak tot een toets vanuit de overheid er volgens de regering niet langer is vanwege het aanbod van private toetsen, betekent niet dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een doorstroomtoets volledig kan laten vervallen. De aanwezigheid van private alternatieven garandeert niet dat die alternatieven er in de toekomst ook zullen blijven. Een calamiteitentoets, die uitsluitend beschikbaar is ingeval van onvoorziene omstandigheden en die niet vrijelijk door scholen gekozen kan worden, kan dit tekort niet wegnemen. Dit amendement belegt de taak voor het ontwikkelen en aanbieden van een overheidstoets daarom rechtstreeks bij stichting Cito. De door stichting Cito te ontwikkelen doorstroomtoets zal aan alle wettelijke eisen moeten voldoen en dus ook worden erkend door het CvTE dat als onafhankelijk toezichthouder zal blijven functioneren. Deze overheidstoets krijgt wat betreft inhoudelijke vereisten en in het normeringsproces dezelfde positie als elke andere erkende doorstroomtoets. Daarmee voorkomen we incidenten zoals in 2019. Daarnaast maakt dit amendement nogmaals expliciet duidelijk dat de door stichting Cito te ontwikkelen overheidstoets voor alle leerlingen geschikt moet zijn, behoudens de leerlingen die onder de ontheffingsgronden vallen.

Kwint Westerveld