Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Ontvangen 30 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift vervalt «doorstroomtoetsen en».

II

In de beweegreden vervalt «doorstoomtoetsen en».

III

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 9b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Centrale eindtoets» vervangen door «Centrale doorstroomtoets».

2. In het eerste lid wordt «in een volledige week tussen 15 april en 15 mei» vervangen door «in de eerste of tweede volledige week van februari» en wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets».

3. In het tweede lid wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets» en wordt «op een later moment» vervangen door «binnen drie weken na het reguliere moment van afname».

4. In het derde lid en het vierde lid, aanhef, wordt «centrale eindtoets» telkens vervangen door «centrale doorstroomtoets».

5. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde tot en met het negende tot het vijfde tot en met het achtste lid.

6. In het vijfde lid (nieuw) vervalt «, onderdeel c,» en aan dat lid wordt toegevoegd «voor het reguliere moment van afname, bedoeld in het tweede lid».

7. In het zesde lid (nieuw) wordt «andere eindtoetsen» telkens vervangen door «andere doorstroomtoetsen» en wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets»

8. In het zevende lid (nieuw) wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets».

9. In het achtste lid (nieuw) wordt «achtste lid» vervangen door «zevende lid».

IV

Na onderdeel C wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 9c vervalt «artikel 8, zevende lid, en», en wordt «achtste en negende lid» vervangen door «zevende en achtste lid».

V

In artikel I, onderdeel D, wordt in het voorgestelde derde lid, aanhef, «artikel 45b, derde lid» vervangen door «artikel 9b,».

VI

In artikel I, onderdeel H, wordt «artikel 45b, derde lid» vervangen door «artikel 9b».

VII

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde artikel 45b wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift vervalt «en doorstroomtoets».

b. Het derde en vierde lid vervallen.

2. Het voorgestelde artikel 45c vervalt.

3. Het voorgestelde artikel 45d wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt na «doorstroomtoets» ingevoegd «, bedoeld in artikel 9b,».

b. In het tweede lid wordt «bedoeld in artikel 45b, derde lid,» vervangen door «bedoeld in artikel 9b,».

c. In het derde lid wordt «artikel 45c» vervangen door «artikel 9b, vierde lid».

4. Het voorgestelde artikel 45e vervalt».

VIII

Artikel I, onderdeel M, vervalt.

IX

Artikel III, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Centrale eindtoets» vervangen door «Centrale doorstroomtoets».

2. In het eerste lid wordt «in een volledige week tussen 15 april en 15 mei» vervangen door «in de eerste of tweede volledige week van februari» en wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets».

3. In het tweede lid wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets» en wordt «op een later moment» vervangen door «binnen drie weken na het reguliere moment van afname».

4. In het derde lid en het vierde lid, aanhef, wordt «centrale eindtoets» telkens vervangen door «centrale doorstroomtoets».

5. In het vijfde lid wordt «centrale eindtoets» telkens vervangen door «centrale doorstroomtoets».

6. In het zesde lid vervalt «dan wel indien het bevoegd gezag op grond van het vierde lid, onderdelen a of b, bepaalt dat de leerling geen toets aflegt, de grond voor die toepassing».

7. In het zevende lid vervalt «, onderdeel c,» en aan dat lid wordt toegevoegd «voor het reguliere moment van afname, bedoeld in het tweede lid».

8. In het achtste lid wordt «eindtoetsen» telkens vervangen door «doorstroomtoetsen» en wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets».

9. In het negende lid wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets».

X

In artikel III, onderdeel F, wordt «artikel 48c, derde lid» vervangen door «artikel 18b».

XI

Artikel III, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde artikel 48c wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift vervalt «en doorstroomtoets».

b. Het derde en vierde lid vervallen.

2. Het voorgestelde artikel 48d vervalt.

3. Het voorgestelde artikel 48e wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt na «doorstroomtoets» ingevoegd «, bedoeld in artikel 18b,».

b. In het tweede lid wordt «artikel 48c, derde lid» vervangen door «artikel 18b, eerste lid,».

c. In het derde lid wordt «artikel 45c» vervangen door «artikel 18b, vierde lid».

4. Het voorgestelde artikel 48f vervalt.

XII

In artikel V, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 13a, derde lid, «artikel 51b, eerste lid,» vervangen door «artikel 51b,».

XIII

In artikel V, onderdeel F, wordt «artikel 51b, eerste lid» vervangen door «artikel 51b».

XIV

Artikel V, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 51b wordt als volgt gewijzigd:

a. in het eerste lid wordt «een door het college voor toetsen en examens erkende doorstroomtoets» vervangen door «een centrale doorstroomtoets».

b. er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister kan het gebruik van andere doorstroomtoetsen dan de centrale doorstroomtoets, bedoeld in het eerste lid, toelaten. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de andere doorstroomtoetsen met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gesteld ten aanzien van de toelating van andere doorstroomtoetsen.

2. In artikel 51c, eerste lid, wordt «artikel 51b, eerste lid,» vervangen door «artikel 51b».

3. In artikel 51d, tweede lid, wordt «artikel 51b, eerste lid,» vervangen door «artikel 51b».

4. In artikel 51e, eerste lid, onderdelen a en b, wordt «artikel 51b, eerste lid,» vervangen door «artikel 51b».

XV

In artikel V, onderdeel J, vervalt in het voorgestelde artikel 167g «doorstroomtoetsen en».

XVI

In artikel V, onderdeel K, vervalt in het voorgestelde artikel 167h «doorstroomtoetsen en».

XVII

Artikel VIII, onderdeel A, vervalt.

XVIII

In artikel VIII, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 3a als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 0. Het college is belast met de volgende taken op het gebied van de centrale doorstroomtoets, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 51b, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES en artikel 18b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, en de toets, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 51b, tweede lid, tweede volzin, van de Wet primair onderwijs BES en artikel 18b, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra:

  • a. het vaststellen van de verschillende niveaus van de toetsen;

  • b. het vaststellen van het tijdstip en de tijdsduur van de toets, de wijze waarop en de vorm waarin de toets wordt afgenomen;

  • c. het tot stand brengen en vaststellen van de opgaven van de toets en het bij regeling vaststellen van de toetswijzer voor de verschillende niveaus overeenkomstig de kerndoelen met betrekking tot Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, bedoeld in artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 13 van de Wet op de expertisecentra en met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, en voor wat betreft het openbaar lichaam Bonaire, overeenkomstig de kerndoelen met betrekking tot Papiaments, Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, bedoeld in artikel 11 van de Wet primair onderwijs BES;

  • d. het tot stand brengen en vaststellen van de opgaven van de toets en het bij regeling vaststellen van de toetswijzer overeenkomstig de kerndoelen voor de kennisgebieden, genoemd in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 11 van de Wet primair onderwijs BES en artikel 13, derde lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de expertisecentra;

  • e. het tot stand brengen en bij regeling vaststellen van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores;

  • f. het geven van regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de toets; en

  • g. het opstellen van het leerlingrapport.

2. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt «toetsen» vervangen door «andere dan in lid 0 bedoelde toetsen».

de onderdelen a en b vervallen.

b. in onderdeel d wordt «de erkenningen, bedoeld in onderdelen a en c» vervangen door «de erkenning, bedoeld in onderdeel c», en vervalt «en jaarlijkse vaststellingen, bedoeld in onderdeel b,».

c. in onderdeel f wordt «doorstroomtoetsen» vervangen door «andere dan centrale doorstroomtoetsen».

d. in onderdeel g wordt «en jaarlijkse vaststelling, bedoeld in de onderdelen a tot en met c» vervangen door «bedoeld in onderdeel c».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt «onderdelen a en c» vervangen door «onderdeel c».

b. onderdeel a vervalt.

c. in onderdeel c wordt «de onderdelen a en b» vervangen door «onderdeel b».

3. In het derde lid vervalt «of jaarlijkse vaststelling» en wordt «onderdelen a tot en met c» vervangen door «onderdeel c».

4. In het vierde lid vervalt «een doorstroomtoets of» en wordt «onderdelen a of c» vervangen door «onderdeel c».

5. Het vijfde lid vervalt.

XIX

Artikel VIII, onderdeel C, vervalt.

XX

Artikel IX komt te luiden:

ARTIKEL IX. WIJZIGING WET SUBSIDIËRING LANDELIJKE ONDERWIJONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2013

Artikel 3, eerste lid, van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «centrale eindtoets» vervangen door «centrale doorstroomtoets».

2. Na onderdeel a wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot c tot en met e, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. adviseren aan het College voor toetsen en examens over de onderwijskundige en psychometrische kwaliteit van een toets of reeks van toetsen als bedoeld in artikel 45b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 48c, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 51a, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES, op basis van het door het College voor toetsen en examens vastgestelde beoordelingskader, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onderdeel g, van de Wet College voor toetsen en examens, voor de erkenning, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet College voor toetsen en examens.

XXI

Artikel X vervalt.

XXII

In artikel XIII, tweede lid, wordt «onderdeel a» vervangen door «onderdeel c».

Toelichting

De wetswijziging op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs regelt dat de overheid stopt met het aanbieden van de Centrale Eindtoets via het CvTE. Enkel private partijen mogen na invoering van deze wetswijziging nog eindtoetsen aanbieden. De indieners vinden de privatisering van eindtoetsen in het basisonderwijs zeer onwenselijk. Dat de noodzaak tot een toets vanuit de overheid er volgens de regering niet langer is vanwege het aanbod van private toetsen, betekent niet dat we de Centrale Eindtoets moeten afschaffen. Bovendien is de huidige aanwezigheid van alternatieven geen garantie dat die alternatieven er in de toekomst ook zullen blijven. Terwijl een eindtoets nog altijd wettelijk verplicht is. Om deze redenen zou de overheid deze publieke taak moeten behouden.

Kwint Westerveld