Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III wordt na «van de Participatiewet» ingevoegd «vervalt «voor zover het het recht op bijzondere bijstand betreft,»,».

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement te regelen dat bij gedwongen opname het recht op algemene bijstand behouden blijft. Zo wordt voorkomen dat mensen die gedwongen geholpen worden met hun geestelijke problemen na behandeling financiële problemen overhouden.

Kwint Westerveld Kuiken Agema Pouw-Verweij